ТОП 10:

Т7. Вартість та оптим-ція стр-ри капіталу.1. Концепція Міплера—Модільят полягає в ствердженні, що:

а) вартість капіталу залежить не від його структури, а від гро­шових потоків, отриманих у результаті інвестицій;

Що є доходом у дисконтній позичці?

г) твердий дохід у вигляді нарахованих %-в на номін. вартість;(?)

3. Для того, щоб зменшити середньозважену вартість капі­талу фірми, необхідно застосувати такі прийоми, як:

а) збільшення виплати дивідендів;

Високий рівень лівериджу веде до фінансової стійкості

б) ні

5. Власний капітал підприємства це:

г) немає вірної відповіді – це частина активів, що залиш-ся після вирахування зобов’язань.

Власними джерелами формування капіталу підприємств виступають

а) нерозподілений прибуток;

Збільшення власного капіталу підприємство може досягти за рахунок

в) реінвестування прибутку;

г) емісії корпоративних цінних паперів.

Залишковий капітал — це сума, яка залишається після погашення

a) привілейованих акцій;

Які показники застосовуються для визначення показника «чистий капітал»?

б) короткострокові зобов'язання;

г) сума оборотних активів;

Які показники застосовуються для визначення показника «ціна підприємства»?

б) сума коштів з обслуговування власного і залученого капіталу;

в) ціна авансованого капіталу;

Тема 8. Упр-ня інвестиціями.

1. Дайте вірне визначення чистих інвестицій підприємства:

а) сума чистих інвестицій підприємства визначається шляхом зменшення розміру валових інвестицій підприємства на суму амортизаційних відрахувань;

2. Які фактори безпосередньо впливають на розмір інвести­ційного прибутку?

б) мінімальна норма прибутку на вкладений капітал; щорічний обсяг капітальних вкладень; тривалість інвестиційного процесу;

3. Які фактори опосередковано впливають на розмір інвести­ційного прибутку?

а) темпи інфляції, рівень інвестиц-го ризику, рівень ліквід-ті інв-цій;

4. Інвестиції являють собою...

а) вкладення капіталу у всіх його формах з метою отримання доходу в майбутньому або поточному періоді;

5. Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

а) період окупності; індекс рентабельності; індекс дохідності;

6. Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

б) чистий приведений дохід; внутрішня ставка дохідності; ін­декс рентабельності;

7. Назвіть основні форми реального інвестування...

а) спрямування чистого прибутку на розвиток вир-ва; вкладення капіталу в оборотні активи підпр-ва; вкладення капіталу на соц. розв-к підпр-ва;

8. Назвіть основні форми фінансового інвестування:

в) вкладення капіталу в придбання ЦП; вкладення капіталу в статутні фонди СП; вкладення капі­талу на депозитні рахунки.

Тема 9. Упр-ня фін. ризиками.

Система управління ризиками включає такі блоки завдань .

а) ідентифікація ризиків;

в) оцінка ризиків;

д) нейтралізація ризиків.

До основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків належать .

а) формування резервів;

в) страхування ризиків з допомогою страхових компаній;

г) диверсифікація ризиків;

д) хеджування.

До основних фінансових інструментів хеджування ризиків належать

а) форвардні та ф'ючерсні контракти;

в) опціони;

д) операції типу «своп».

Фінансовий інструмент використовується як хеджування, якщо ..

а) точно визначена позиція активів, за якою існує ризик втрат від зміни цін і яку підприємство через це хеджує;

б) фінансовий інструмент точно визначений як хедж у момент його придбання або продажу;

г) існує зворотна залежність між зміною ціни на актив і змі­ною ціни на інструмент, визначений як хедж;

5. Оптимізація портфеля боргових зобов'язань досягається на основі...

а) диверсифікації кредиторів;

г) максимізації рівня показника дюрації;

д) мінімізації платежів за користування позичковим капі­талом.

Інвестиційний ризик — це

в) одна зі складових ділового ризику;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.003 с.)