ТОП 10:

Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?б) коли запаси й витрати не забезп-ся джерелами їх формування;

22. Чи вірно, що оцінка дебіторської заборгованості здійсню­ється по таких показниках (відповідь обґрунтуйте)? - відповідь –ні (немає г)

а) поточні активи;

б) поточні зобов'язання;

в) річний обсяг продаж;

г) валовий оборотний капітал.

23. Значення показника доходу за звичайну акцію дорівнює по галузі 8, для фірми — 1,4. Це свідчить про те, що:

а) фірма близька до банкрутства; б) гарний показник;

Який з критеріїв визначає кількість днів, необхідну, для погашення боргів?

кредиторська заборгованість

В) —————————————.

середній обсяг денних продаж

25. Звіт про рух грошових коштів — це звіт..'

г) який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді;

26. Звіт про фінансові результати — це звіт...

а) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності під­приємства;

27. Звіт про власний капітал — це звіт...

б) який відображає зміни у складі власного капіталу підпри­ємства протягом звітного періоду;

28. Балансовий звіт — це звіт...

в) про фінансовий стан підприємства, який відображає на пев­ну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

Тема 11. Внутрішньо фірмове фін-ве прогноз-ня та план-ня.

1. Бюджети можуть складатися на ...

а) тиждень

б) місяць;

2. Фінансова політика по окремих аспектах діяльності —- це форма...

б) поточного планування фінансової діяльності.

3. Розмістити наведені етапи формування фінансової стра­тегії у правильній послідовності:

1) визначення місії фірми;

2) розробка фінансової політики по окремих аспектах фінан­сової діяльності;

3) визначення загального періоду формування фінансової стратегії;

4) формування стратегічних цілей фінансової діяльності.

1-3-4-2

4. Яке з тверджень хибне: «Цілі фінансової стратегії забез­печують реалізацію загальної стратегії економічного розвитку підприємства за умови ..»

б) відсутності заборгованості перед бюджетом за податками;

5. Який з перелічених планів не належить до поточних?

3) план податкових платежів;

6. Головною метою розробки плану надходжень і видатків грошових коштів є:

б) забезпечення постійної платоспроможності підприємства;

7. Розробка плану формування І використання фінансових ре­сурсів є таким етапом поточного фінансового планування:

б) другим;

8. Яке з наведених завдань не вирішує план доходів витрат грошових коштів?

4) законодавче закріплене зменшення податкових платежів.

9. Метод «гнучкого бюджету» передбачає...

г) встановлення витрат не в жорстко фіксованих сумах, а у ви­гляді нормативу витрат, «прив'язаних» до відповідних показни­ків діяльності.

Тема 12. Антикризове фін. упр-ня підпр-вом.

Антикризове управління підприємством — це

в) система профілактичних заходів, спрямованих на попере­дження фінансової кризи;

д) система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, в тому числі шляхом проведення санації чи реструктуризації суб'єкта господарювання.

До функціональних завдань менеджменту санації належать

б) організація реалізації проекту санації;

г) пошук альтернатив;

д) організація контролю за виконанням проекту санації.

Санація підприємства — це

в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

Автономна санація передбачає

б) оздоровлення за рахунок коштів, наданих власниками та іншими пов'язаними особами;

Система раннього попередження та реагування, включає такі заходи

б) визначення індикаторів раннього попередження;

г) формування інформаційних каналів;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.003 с.)