Як можна визначити державне регулювання фінансового ринку в Україні? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як можна визначити державне регулювання фінансового ринку в Україні?Тести до теми 2

Як можна визначити державне регулювання фінансового ринку в Україні?

1. Здійснення державою комплексних заходів для впорядкування, контролю, нагляду за фінансовим ринком і запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

2. Комплекс державних заходів, що забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та фінансової системи.

3. Сукупність форм і методів, за допомогою яких забезпечується здійснення розподілу, перерозподілу та контролю фінансових ресурсів.

4. Здійснення державою комплексних заходів для контролю за фінансовим ринком і запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Які є моделі регулювання фінансового ринку?

1. Класична, кейнсіанська (регулююча), планово-директивна.

2. Централізована, ринкова, змішана.

3. Централізована, децентралізована, змішана.

4. Всі зазначені.

Що є основною метою регулювання фінансового ринку?

1. Забезпечення захисту цінних паперів від знецінення і стимулювання попиту на них.

2. Забезпечення гармонізації всіх видів інтересів учасників ринку.

3. Забезпечення захисту державних інтересів на фінансовому ринку.

4. Забезпечення стримування розвитку ринку.

Які з наведених напрямів регулювання реалізуються на фінансовому ринку?


1. Регулювання складу інструментів ринку, обсягу прав та зобов'язань за ними.

2. Регулювання інформаційних потоків на ринку.

3. Регулювання укладення та виконання угод з фінансовими інструментами, здійснення окремих видів операцій на ринку.

4. Всі напрями, зазначені серед варіантів відповіді.

До якого напряму регулювання фінансового ринку можна віднести протидію недобросовісній рекламі цінних паперів?

1 Регулювання складу цінних паперів, обсягу прав та зобов'язань за ними.

2 регулювання складу учасників фінансового ринку та окремих видів їх діяльності.

3. Регулювання інформаційних потоків на ринку.

4. Регулювання укладення та виконання угод з цінними паперами, здійснення окремих видів операцій на ринку.

Які види діяльності учасників фінансового ринку більшою мірою підпадають під регулювання?

1. Професійні види діяльності учасників фінансового ринку.

2. Непрофесійні види діяльності учасників фінансового ринку .

3. Види діяльності громадян на ринку цінних паперів.

4. Питання є некоректним. Усі види діяльності учасників фінансового ринку підпадають під регулювання рівною мірою.

Які види діяльності учасників фінансового ринку є професійними видами діяльності?

1. Такі, що становлять виключний або переважний вид діяльності учасника та вимагають одержання спеціального дозволу (ліцензії).


2. Такі, що не підлягають регулюванню з боку державних та інших органів і здійснюються професіоналами ринку на свій розсуд.

3. Такі, що передбачають операції з великими пакетами цінних паперів.

4. Будь-які види діяльності, що передбачають проведення операцій з фінансовими інструментами.

Яким терміном визначається рівень регулювання фінансового ринку що здійснюється уповноваженими державними органами і охоплює всі напрями регулювання у межах національного ринку?

1. Внутрішнє регулювання (саморегулювання).

2. Громадське регулювання.

3. Державне регулювання.

4. Міжнародне регулювання.

Який рівень регулювання фінансового ринку вважається основним?

1. Громадське регулювання.

2.Державне регулювання.

3. Міжнародне регулювання.

4. Внутрішнє регулювання.

До якого напряму регулювання фінансового ринку належить встановлення порядку складання та оприлюднення звітності учасниками ринку?

1. Регулювання інформаційних потоків на ринку.

2. Регулювання складу інструментів ринку та обсягів прав за ними.

3. Регулювання операцій та форм торгівлі.

4. Немає правильної відповіді.

Які є форми регулювання фінансового ринку?

1. Централізоване, децентралізоване та змішане регулювання

фінансового ринку.

2. Правове та економічне регулювання фінансового ринку.

3. Законодавче та адміністративне регулювання фінансового ринку.

4. Усі відповіді правильні.

В яких формах здійснюється державне регулювання діяльності комерційних банків?

1. Нормативне та інституційне регулювання.

2. Законодавче та адміністративне регулювання.

3. Адміністративне та індикативне регулювання.

4. Усі відповіді правильні.

Які суб'єкти господарювання - учасники фінансового ринку підпадають під нагляд Національного банку України?

1. Усі банки, їх підрозділи на території України та за кордоном, а також установи іноземних банків в Україні.

2. Усі банки, їх підрозділи на території України та за кордоном, крім іноземних банків в Україні.

3. Усі банки, їх підрозділи на території України та іноземні банки в Україні, крім підрозділів українських банків за кордоном.

4. Усі банки, їх підрозділи на території України та за кордоном, а також страхові та лізингові компанії.

Які механізми не належать до адміністративного регулювання банківської діяльності?

1 Реєстрація банків та ліцензування їх діяльності.

2. Нагляд за діяльністю банків.

З Застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру.

4. Визначення норм обов'язкових резервів для банків.

Які важелі належать до індикативного регулювання банківської діяльності?

1. Надання рекомендацій щодо діяльності банків.

2. Встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків.

3. Ліцензування банківської діяльності.

4. Визначення процентної політики.

Який аудитор здійснює інспекційну перевірку діяльності комерційних банків?

1. Незалежний аудитор (аудиторська фірма).

2. Аудитор, призначений Національним банком України.

3. Внутрішній аудитор (аудиторська служба банку).

4. Міжнародна аудиторська установа.

Які групи економічних нормативів встановлює для комерційних банків Національний банк України?

1. Нормативи відкритої валютної позиції.

2. Розмір обов'язкових резервів, що розміщені в Національному банку.

3. Нормативи достатності капіталу, ліквідності та кредитного ризику.

4. Всі зазначені групи економічних нормативів.

Який орган здійснює накопичення, зберігання та використання валютних резервів?

1. Національний банк України.

2. Уповноважені комерційні банки.

3. Міністерство фінансів України.

4. Національний депозитарій.

 

Хто встановлює розмір плати за видачу ліцензій за здійснення конкретних видів страхування?

1. Кабінет Міністрів України.

2. Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.

3. Національний банк України.

4. Міністерство фінансів України.

Який орган здійснює державне регулювання ринку страхових послуг в Україні?

1. Укрсоцстрах.

2. Укрстрахнагляд.

3. Міністерство фінансів України.

4.Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.

Який порядок ліцензуванні страхової діяльності існує в Україні?

1. Видається загальна ліцензія на усі види страхування.

2. Ліцензія видається на страхування лише майна, життя та страхування різних видів транспорту.

3. Ліцензія потрібна лише на страхування життя та здоров'я громадян.

4. На кожен вид страхування потрібна ліцензія.

Регулювання та нагляд за діяльністю яких установ здійснює Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг?

1. Кредитних спілок, страхових організацій, недержавних пенсійних фондів, інвестиційних компаній.

2. Лише страхових компаній.

3. Підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

4. Інститутів спільного інвестування, страхових компаній, комерційних банків.

У чому полягають функції органів державного регулювання страхової діяльності?

1. Здійсненні безпосереднього керівництва страховою діяльністю.

2. Створенні правового середовища для страхової діяльності, здійсненні контролю та нагляду за дотриманням законодавства у сфері страхування.

3. Створенні правового середовища для страхової діяльності.

4. Здійснення контролю за дотриманням нормативів.

Яка модель державного регулювання фінансового ринку застосовується в Україні?

1. Централізована.

2. Децентралізована.

3. Змішана.

Яка міжнародна організація є основним органом міжнародного регулювання ринку цінних паперів, що координує діяльність центральних органів державного регулювання ринків цінних паперів країн світу у процесі створення єдиного світового ринку?

1. Асоціація учасників міжнародних фондових ринків (ІSМА).

2. Міжнародна федерація фондових бірж (FІВV).

3. Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSСО).

4. Міжнародний валютний фонд.

46. Якому поняттю найбільш повно відповідає визначення: "система процесів встановлення норм поведінки для учасників фінансового ринку, забезпечення їх застосування, розв'язання суперечок, що виникають у зв'язку з їх застосуванням, а також притягнення порушників до відповідальності"?

1. Економічне регулювання фінансового ринку.

2. Державне регулювання фінансового ринку.

3. Правове регулювання фінансового ринку.

4. Внутрішнє регулювання фінансового ринку.

Який орган в Україні є центральним органом державної і виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної політики щодо функціонування ринку цінних паперів і координацію діяльності міністерств та інших органів державної виконавчої влади у цій сфері?

1. Міністерство фінансів України.

2. Національний банк України.

3. Кабінет Міністрів України.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Яким терміном визначається недержавний інститут-регулятор ринку фінансового ринку, що створюється як Добровільне неприбуткове об'єднання професійних учасників ринку, яке має на меті захист інтересів своїх членів?

1. Фондова біржа.

2. Організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

3.Саморегулівна організація фінансового ринку.

4. Профспілкова організація учасників фінансового ринку.

Тести до теми 2

Як можна визначити державне регулювання фінансового ринку в Україні?

1. Здійснення державою комплексних заходів для впорядкування, контролю, нагляду за фінансовим ринком і запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

2. Комплекс державних заходів, що забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та фінансової системи.

3. Сукупність форм і методів, за допомогою яких забезпечується здійснення розподілу, перерозподілу та контролю фінансових ресурсів.

4. Здійснення державою комплексних заходів для контролю за фінансовим ринком і запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.012 с.)