Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вищим органом державного фінансово-економічного контролю вУкраїні є:

а) Державна податкова адміністрація України;

б) Національний банк України;

в) Рахункова палата;

г) правильної відповіді немає.

36. Фінансовий контроль — це:

а) система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;

б) специфічний вид діяльності, який здійснюється всіма ланками влади, а також недержавними структурами щодо забезпечення на базі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні;

в) процес дослідження фінансового стану підприємства;

г) правильної відповіді немає.


37. Залежно від обсягу даних, що перевіряються, розрізняють ревізії:

а) суцільні;

б) вибіркові;

в) комбіновані;

г) усі відповіді правильні.

38. Складовими фінансового механізму є:

а) фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення нормативне й інформаційне забезпечення;

б) фіскальна політика;

в) податки і державні видатки;

г) усі відповіді правильні.

39. Фіскальна політика може бути:

а) стимулюючою;

б) стримуючою;

в) автоматичною;

г) усі відповіді правильні.

40. У складі фінансової політики виділяють:

а) бюджетно-податкову, грошово-кредитну;

б) інвестиційна, валютна;

в) страхова, митна;

г) усі відповіді правильні.

41. Суть фінансового планування полягає у:

а) визначенні організаційно-правових форм підприємств;

б) проведенні оцінки фінансової стратегії;

в) визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її економіки;

г) правильної відповіді немає.

42. Як співвідносяться поняття «фінансова політика» і «фінансовий механізм»:

а) фінансова політика реалізується через фінансовий механізм;

б) фінансовий механізм визначає фінансову політику;

в) фінансова політика немає відношення до фінансового механізму;

г) усі відповіді правильні?

43. Фінансова політика — це:

а) дія економічних законів у фінансовій сфері;

б) діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фінансів;

в) сукупність фінансових розподільчих і перерозподільних заходів, які здійснює держава через фінансову систему;

г) правильної відповіді немає.

44. Фінансовий механізм — це:

а) фінансові відносини з приводу розподілу ВВП;

б) сукупність суб’єктів і об’єктів фінансового розподілу;

в) система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

г) усі відповіді правильні?

45. Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму не включає:

а) інструкції, нормативи;

б) норми, методичні вказівки;

в) кредити;

г) правильної відповіді немає.

46. Методами фінансового планування є:

а) нормативний;

б) балансовий;

в) метод коефіцієнтів;

г) усі відповіді правильні?

47. Фіскальна політика — це:

а) бюджетно-податкова політика;

б) кредитна політика;

в) правильної відповіді немає;

г) правильні відповіді а і б.

48. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:

а) фінансову тактику і фінансову стратегію;

б) фінансову стратегію і бюджетне регулювання;

в) оперативну і фінансову політику і фінансову тактику;

г) фінансову стратегію і податкову політику.

49. Фінансова стратегія держави — це:

а) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;

б) напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;

в) система принципів і методів розроблення та реалізації

управлінських рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів;

г) процес визначення оптимальної структури капіталу.

50. До фінансових важелів і стимулів належать:

а) процес формування і використання фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях економіки;

б) нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності;

в) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуваних у фінансових відносинах;

г) система управління фінансами.

51. Фінансове регулювання здійснюється через:

а) систему норм і нормативів які характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів;

б) ліміти;

в) фінансові резерви;

г) всі відповіді правильні.


52. Фінансове забезпечення здійснюється в таких формах:

а) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування;

б) кредитування і акціонування;

в) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний капітал;

г) бюджетне фінансування і кредитування.

53. Фінансове планування — це:

а) діяльність щодо формування та використання цільових централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів, які спрямовуються на розширене відтворення та на задоволення поточних потреб держави;

б) засіб впливу фінансових відносин на господарський процес;

в) сукупність фінансових методів і форм організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

г) правильної відповіді немає.

54. До основних методів фінансового планування належать:

а) балансовий метод;

б) нормативний метод;

в) метод коефіцієнтів;

г) усі відповіді правильні.

55. Які з перелічених відносин не входять до складу фінансів підприємств:

а) між підприємством і його робітниками;

б) між підприємством та державою;

в) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;

г) між підприємствами?

56. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні (%):

а) 25;

б) 45;

в) 30;

г) 15?

57. Фінанси підприємства — це:

а) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;

б) кошти, що є на рахунку підприємства в банку;

в) економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення;

г) усі відповіді правильні.

58. За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний:

а) за величиною вартості його структурних елементів;

б) за формою участі у процесі виробництва та особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

в) за сферою функціонування;

г) усі відповіді правильні?

59. Як підприємства відшкодовують вартість, що втрачають засоби праці внаслідок зношування:

а) відрахуванням відповідної суми з отриманого доходу;

б) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;

в) відрахуванням відповідної суми з отриманого прибутку;

г) правильної відповіді немає?

60. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих та оборотних виробничих фондів:

а) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні — за декілька;

б) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виробничих циклів, а їхня активна частина та оборотні фонди — за один цикл?

в) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а оборотні — за один;

г) правильної відповіді немає?

61. Як називають витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:

а) ціна виробництва;

б) вартість виробництва;

в) виробнича собівартість;

г) усі відповіді правильні?

62. Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств та організацій втрачають юридичну та господарську самостійність:

а) асоціації;

б) концерну;

в) консорціуму;

г) правильної відповіді немає?

63. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш важливий:

а) фінансовий;

б) виробничий;

в) комерційний;

г) важливі всі напрями?

64. Які ознаки характеризують одноособове господарство:

а) обмежена відповідальність;

б) одержання додаткового доходу від спеціалізації;

в) повна самостійність;

г) усі відповіді правильні?

65. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:

а) у межах належних їм внесків;

б) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

в) несуть солідарну відповідальність усім майном;

г) правильної відповіді немає.


66. Валовий прибуток від реалізації продукції — це:

а) виручка від реалізації без ПДВ;

б) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок;

в) різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;

г) усі відповіді правильні.

67. Рентабельність — це:

а) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;

б) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;

в) відносний показник ефективності роботи підприємства;

г) правильної відповіді немає.

68. Власні фінансові ресурси підприємства — це:

а) статутний фонд;

б) прибуток;

в) резервний фонд;

г) усі відповіді правильні.

69. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок:

а) тільки власних коштів;

б) тільки позичкових коштів;

в) власних і позичкових коштів;

г) правильної відповіді немає.

70. Державний бюджет — це:

а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів.

в) відображає процес перерозподілу доходів у суспільстві;

г) правильної відповіді немає.

71. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:

а) постановою Кабінету Міністрів;

б) Указом Президента;

в) Верховною Радою і має силу закону;

г) розпорядженням Національного банку.

72. Під бюджетною системою розуміють сукупність:

а) бюджетних відносин;

б) бюджетів;

в) бюджетних установ;

г) правильної відповіді немає.

73. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи — це:

а) бюджетний устрій;

б) зведений бюджет;

в) бюджетна система.

г) правильної відповіді немає.

74. Чим визначається бюджетний устрій України:

а) системою розподілу доходів між окремими видами бюджетів;

б) сукупністю правових норм;

в) державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом країни;

г) усі відповіді правильні?

75. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків бюджету в такому розмірі (%):

а) 1;

б) 4;

в) 5;

г) 10.

76. Принципи самостійності бюджетів полягають у тому, що:

а) кожен вид бюджету самостійно визначає потребу в доходах, які йому виділяються бюджетом вищого рівня;

б) кожен вид бюджету має свої джерела доходів і визначає напрями видатків;

в) кожен вид бюджету приймається самостійно;

г) усі відповіді правильні.

77. Бюджет існує:

а) тільки у держави;

б) у держави та підприємств реального сектору економіки;

в) у всіх економічних суб’єктів;

г) у важливих державних структурах.

78. В унітарних державах бюджет має такий характер:

а) багаторівневий:

б) трирівневий;

в) дворівневий;

г) однорівневий.

79. Зазначте, що не властиво Державному бюджету України:

а) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов’язаних з обороною країни;

б) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств;

в) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату;

г) усі відповіді правильні.

80. Бюджетний устрій держави залежить від:

а) державного устрою;

б) структури фінансової системи держави;

в) правових засад розподілу доходів і видатків бюджетів держави;

г) правильної відповіді немає.

81. Зведений бюджет України:

а) затверджується Верховною Радою України;

б) затверджується Кабінетом Міністрів України;

в) не затверджується, використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання;

г) правильної відповіді немає.

82. Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету розробляє:

а) Міністерство фінансів;

б) Бюджетна комісія Верховної Ради;

в) Міністерство економіки;

г) усі відповіді правильні.

83. Механізм секвестру бюджету означає:

а) пропорційне зниження бюджетних витрат щомісяця за всіма статтями бюджету (крім захищених) протягом залишку бюджетного періоду;

б) зменшення видатків розвитку;

в) збільшення видатків розвитку;

г) правильної відповіді немає.

84. Хто відповідає за касове виконання Державного бюджету України:

а) Фонд державного майна;

б) Державне казначейство;

в) Кабінет Міністрів;

г) усі відповіді правильні?

85. Податки — це обов’язкові платежі:

а) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;

г) усі відповіді правильні.

86. За допомогою податків перерозподіляються:

а) резервні фонди;

б) ВВП;

в) вартість основного капіталу;

г) вартість робочої сили.

87. Які види платежів належать до прямих податків:

а) акцизний збір, мито;

б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

в) ПДВ;

г) усі відповіді правильні?

88. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

а) нульова;

б) 28 %;

в) 20 %;

г) правильна відповідь а і в?

89. Які види податків і зборів належать до місцевих:

а) акцизний збір, податок на додану вартість;

б) ринковий збір, податок з реклами, комунальний податок;

в) податок на прибуток підприємств;

г) мито, державне мито?

90. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

а) виробник товару;

б) торговельне підприємство;

в) споживачі товарів та послуг;

г) усі відповіді правильні?

91. Значна частка непрямих податків свідчить про:

а) фіскальний характер податкової системи;

б) неефективну систему стягнення податків;

в) низький рівень податкової культури;

г) усі відповіді правильні.

92. Дайте правильне визначення поняття «податкова система»:

а) сукупність податків, що визначається державою;

б) сукупність податків і зборів, що визначається державою;

в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

г) сукупність встановлених у країні податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів; принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування; дій, які забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

93. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

а) загальнодержавні, місцеві;

б) прямі, непрямі;

в) разові;

г) систематичні.

94. Як класифікують податки за методом оподаткування:

а) прямі, непрямі;

б) загальнодержавні та місцеві;

в) прогресивні, регресивні, пропорційні;

г) розкладні, окладні?

95. Що оподатковується:

а) об’єкт податку;

б) носій податку;

в) суб’єкт податку;

г) джерело податку?

96. Цільовий характер мають:

а) обов’язкові платежі;

б) податки;

в) державне мито;

г) штрафні санкції.

97. Фізичні та юридичні особи, які зобов’язані сплачувати податок за законом, є:

а) суб’єктами податку;

б) носіями податку;

в) об’єктами податку;

г) джерелами податку.

98. Податки виконують функції:

а) фіскальну, контрольну;

б) розподільчу, фіскальну, стимулюючу;

в) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;

г) фіскальну, регулюючу, контрольну.

99. Податкова ставка характеризується як:

а) сума податку, визначена до сплати в бюджет;

б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування;

в) сума, фактично сплачена до бюджету;

г) відсоткова ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет.

100. Державні цільові фонди поділяють на:

а) відомчі;

б) галузеві;

в) економічні;

г) регіональні.

101. У відсотках до якого показника здійснюються відрахування підприємств до Пенсійного фонду:

а) валового доходу підприємства;

б) фонду заробітної плати;

в) прибутку;

г) собівартості продукції?

102. Кошти Пенсійного фонду України використовують на:

а) фінансування розвитку медицини;

б) соціально-культурні цілі;

в) фінансування державних та регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів;

г) усі відповіді правильні.

103. Право створювати цільові фонди мають:

а) загальнодержавні органи влади;

б) місцеві органи влади;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді.

104. Цільові фонди створюють шляхом:

а) виділення коштів з бюджету;

б) створення власних джерел доходів;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді.

105. Позабюджетні цільові фонди:

а) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;

г) правильні відповіді а і б;


106. Цільові фонди, що входять до складу Державного бюджету України:

а) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;

г) усі відповіді правильні.

107. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається:

а) демографічними причинами;

б) економічними причинами;

в) усі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

108. Демографічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

а) середня тривалість життя і її динаміка, кількість осіб пенсійного віку;

б) чисельність працездатного населення, економічний стан країни в цілому;

в) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

г) правильні відповіді а і б.

109. Економічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

а) економічний стан країни в цілому, співвідношення рівнів

заробітної плати і пенсії;

б) надбавки за стаж, умови роботи та ін., наявність і частка осіб, що мають право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді.

110. За періодом функціонування цільові державні фонди поділяються на:

а) довічні, строкові;

б) постійні, довічні;

в) солідарні, тимчасові;

г) постійні, тимчасові.

111. За рівнем управління цільові державні фонди поділяють на:

а) постійні і тимчасові;

б) державні та місцеві;

в) державні, регіональні;

г) бюджетні, позабюджетні.

112. Місцеві фінанси — це:

а) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних так і делегованих;

б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;

г) немає правильної відповіді.

113. Видатки місцевих органів влади поділяють на:

а) поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов’язкові, факультативні, на фінансування власних повноважень;

б) власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові;

в) власні, поточні;

г) усі відповіді правильні.

114. Способи формування доходів місцевих бюджетів — це:

а) місцеві податки і збори, частки загальнодержавних податків, комунальні платежі, доходи від майна та землі, що належить місцевій владі, доходи комунальних підприємств, кредити, комунальні позики, трансферти;

б) громадські послуги, фінансові ресурси у фондовій формі;

в) власні, закріплені, регульовані;

г) усі відповіді правильні.

115. Бюджет міста Києва — це:

а) бюджет розвитку;

б) місцевий бюджет;

в) поточний бюджет;

г) усі відповіді правильні.

116. Суб’єкти місцевих фінансів — це:

а) територіальні громади; міські, селищні, сільські ради; бюджети АРК, обласні, міські, міст Києва і Севастополя, районні, міські, районні в містах, територіальних громад; голови міст, се-360 лищ та сіл; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києва та Севастополя державні адміністрації;

обласні, Київська та Севастопольська міські, районні в містах Києві і Севастополі ради; Рада міністрів АРК; Мінфін України; Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України;

б) фінансові ресурси у фондовій формі; фінансові ресурси в не фондовій формі;

в) громадські послуги, самостійні місцеві бюджети, комунальні форми власності, позабюджетні фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, фінансові комунальні підприємства, комунальні платежі;

г) немає правильної відповіді.

117. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі:

а) закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів;

б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

в) власних доходів місцевих бюджетів;

г) немає правильної відповіді.

118. Спеціальний фонд місцевих бюджетів — це:

а) кошти, спрямовані на реалізацію програм соціального розвитку;

б) класичний випадок закріплення джерела доходів за статтею

видатків, за якого певні види доходів призначаються для фінансування певних видів видатків;

в) фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення;

г) усі відповіді правильні.

119. Бюджетне регулювання — це:

а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;

б) збалансування бюджетів, які входять до складу бюджетної системи;

в) сукупність усіх юридичних норм, які визначають бюджетний устрій країни;

г) немає правильної відповіді.

120. Міжбюджетні трансферти — це:

а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

б) різновид довгострокового кредиту, який погашає клієнт у розстрочку;

в) розмір витрат на розрахункову одиницю;

г) усі відповіді правильні.

121. Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі:

а) унітарних підприємств;

б) товариств з обмеженою відповідальністю;

в) акціонерних товариств;

г) усі відповіді правильні.

122. Субсидія — це:

а) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів;

б) форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади, що надається з метою забезпечення виконання визначених наперед завдань чи цільових програм;

в) вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що надається із коштів державного чи місцевого бюджетів;

г) немає правильної відповіді.

123. Факультативні витрати місцевих органів влади — це:

а) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;

в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади у процесі надання нематеріальних послуг;

г) усі відповіді правильні.

124. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

а) виникнення держави;

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладені на їхні органи влади;

в) поява товарно-грошових відносин;

г) немає правильної відповіді.

125. Місцеві бюджети — це:

а) балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території;

б) головний централізований фонд грошових коштів держави;

в) кошти підприємств та населення;

г) усі відповіді правильні.

126. Бюджет розвитку є складовою:

а) загального фонду місцевого бюджету;

б) спеціального фонду місцевого бюджету;

в) фонду нагромадження;

г) поточного бюджету.

127. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

а) витрати держави зменшуються;

б) сума податкових надходжень скорочується;

в) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень;

г) немає правильної відповіді.

128. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здійснює:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Державне казначейство України.

г) усі відповіді правильні.

129. До державних боргових зобов’язань належить:

а) облігація, казначейський вексель;

б) приватизаційне боргове зобов’язання і житловий чек;

в) усі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

130. Джерелом покриття державного боргу є:

а) видатки бюджету, державні позики;

б) доходи бюджету, державні кредити;

в) усі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

131. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Президент України.

132. Державний борг є:

а) внутрішній;

б) зовнішній та внутрішній;

в) інвестиційний;

г) комерційний.

133. У державному кредиті:

а) держава — позичальник, а юридичні та фізичні особи —кредитори;

б) держава — кредитор, а юридичні та фізичні особи — позичальники;

в) держава, юридичні та фізичні особи можуть бути як кредиторами, так і позичальниками;

г) немає правильної відповіді.

134. Які основні причини існування державного кредиту:

а) потреба держави у нарощуванні прибутків;

б) виплата додаткових пенсій;

в) бюджетний дефіцит;

г) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави, потреби у виконанні державою своїх функцій?

135. Зовнішній державний кредит — це кредит, наданий:

а) підприємством підприємству;

б) банком банку;

в) урядом однієї держави урядові іншої держави;

г) усі відповіді правильні.

136. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту:

а) при виплаті пенсій населенню;

б) при реалізації лотерей;

в) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів;

г) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком.

137. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на:

а) готівкові і безготівкові;

б) товарні і грошові;

в) позики на підставі угод і цінні папери;

г) фонди і резерви.

138. Які є способи коригування позикової політики:

а) мінімізація вартості позики, стабілізація державних цінних паперів;

б) управління зовнішнім і внутрішнім боргом;

в) рефінансування, конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення позики, реструктуризація, анулювання;

г) усі відповіді правильні.

139. Державний кредит — це:

а) особлива форма грошових відносин, коли держава є кредитором, позичальником або гарантом;

б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

в) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб;

г) немає правильної відповіді.

140. Конверсія державного боргу — це:

а) зміна дохідності позики;

б) збільшення строків дії випущеної позики;

в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики.

г) усі відповіді правильні.

141. Консолідація — це:

а) зміна дохідності позики;

б) зміна строків дії випущеної позики;

в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;

г) немає правильної відповіді.

142. Уніфікація позики — це:

а) зміна дохідності позики;

б) збільшення строків дії випущеної позики;

в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;

г) усі відповіді правильні.

143. Джерелом покриття держаного боргу є:

а) прибутки підприємств від використання наданих кредитів;

б) трансфертні платежі;

в) доходи бюджету;

г) немає правильної відповіді.

144. За характером виплати доходу державні позики поділяють на:

а) виплати за кредитами урядам іншими країн, міжнародним організаціям та фінансовим інститутам;

б) коротко-, середньо- та довгострокові;

в) фіксовані та плаваючі;

г)дисконтні, виграшні та процентні.

145. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:

а) регулювання грошового обігу;

б) формування централізованих грошових фондів держави;

в) фінансування витрат держави;

г) підтримка малого бізнесу.

146. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

а) зробити кредит більш доступним;

б) ускладнити придбання населенням державних цінних паперів;

в) збільшити обсяг інвестицій;

г) зменшити загальну масу грошей в обігу.

147. Страховий агент — це:

а) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

б) штатний працівник страхової компанії;

в) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

г) юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.

148. Страховий тариф — це:

а) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період страхування;

б) ставка страхового відшкодування;

в) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування;

г) немає правильної відповіді.

149. Страховий інтерес — це:

а) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян;

б) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;

в) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;

г) страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховика при виплаті страхового відшкодування страхувальникам.

150. Обов’язками страхувальника є:

а) вчасно вносити страхові платежі та повідомляти страховика про настання страхового випадку;

б) тримати в таємниці договірні умови страхування зі страховиком;

в) вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті страхових сум;

г) правильні відповіді а і б.

151. Які причини виникнення та існування страхування:

а) захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);

б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;

в) збільшення обсягів виробництва;

г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику?

152. При страхуванні домашнього майна громадян страховими подіями є:

а) нещасні випадки, стихійні лиха;

б) зміни кон’юнктури ринку;

в) вибух парових котлів;

г) усі відповіді правильні.

153. По закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

а) страхове відшкодування;

б) викупну суму;

в) страхову суму;

г) компенсацію витрат громадян, пов’язаних із підтримкою здоров’я.

154. Які страхові резерви формуються страховими товариствами в Україні:

а) резерв збитків;

б) резерв коливань збитковості;

в) технічні резерви;

г) немає правильної відповіді.

155. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на основі:

а) розміру статутного фонду;

б) кількості страхових договорів (полісів);

в) страхових премій, сплачених перестраховикам;

г) надходжень страхових премій та страхових виплат.

156. Які функції виконує страхування:

а) формування і використання фінансових ресурсів;

б) відтворювальну і стимулюючу;

в) ризикову, превентивну, ощадну і контрольну;

г) фіскальну і економічну?

157. Що розуміють під страховим ринком:

а) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами господарювання;

б) сферу обігу цінних паперів;

в) особливу сферу грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар — страхова послуга;

г) механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси?

158. Що з наведеного нижче розкриває суть ризикової функції страхування:

а) створення системи страхових резервів;

б) передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством;

в) зменшення наслідків страхових подій;

г) перерозподіл коштів між страхувальниками?

159. Страхування будується на таких принципах:

а) страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін;

б) часткове покриття збитку;

в) непропорційна відповідальність;

г) обов’язковість настання страхової події.

160. Головними суб’єктами страхового ринку є:

а) страховики, страхувальники, страхові посередники;

б) промислові і торгові підприємства;

в) банки і кредитні спілки;

г) державний бюджет і позабюджетні фонди.

161. Страховими посередниками можуть бути:

а) фондові біржі;

б) банки і інші фінансово-кредитні установи;

в) інвестиційні фонди і компанії;

г) страхові агенти і страхові брокери.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 618; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.298 с.)