З дисципліни «Бюджетна система»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Бюджетна система»1. До місцевих бюджетів належать:

а) бюджети територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

б) загальнодержавний, обласний, районний, низовий;

в) бюджет АР Крим, обласні, районні, районів у містах, місцевого само­врядування;

г) загальний, спеціальний.

2. Бюджетна система України включає рівні, що відповідають адмініст­ративно-територіальному поділу держави:

а) республіканський, обласний, районний;

б) АР Крим, областей, районний, районний у містах, місцевого самоврядування;

в) загальнодержавний, обласний, районний, низовий;

г) територіальної громади, села, селища, міста.

3. Усі бюджети, які утворюються у населених пунктах, належать до:

а) низових;

б) районних;

в) бюджетів місцевого самоврядування;

г) обласних;

д) зведених.

4.Зведений бюджет району включає:

а) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

б) сукупність усіх складових бюджетної системи;

в) показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, се­лищних і сільських бюджетів;

г) показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення.

5. Принцип обґрунтованості бюджету полягає у:

а) використанні бюджетних коштів тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

б) відповідальності кожного учасника бюджетного процесу за дії або без­діяльність на кожній стадії бюджетного процесу;

в) формуванні на реалістичних макропоказниках економічного і соціаль­ного розвитку держави, та розрахунках витрат і надходжень, що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил;

г) відповідності повноважень на здійснення бюджетних витрат обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.

6. Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається:

а) Законом УРСР «Про бюджетну систему Української РСР»;

б) Законом України «Про бюджетну систему України»;

в) Законом України «Про державний бюджет України»;

г) Бюджетним кодексом України;

д) Конституцією України.

7. Державний бюджет України затверджується:

а) всенародним референдумом;

б) Президентом України;

в) Верховною Радою України;

г) Кабінетом Міністрів України;

д) Міністерством економіки.

8. Контроль за використанням коштів державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює:

а) Служба безпеки України;

б) Бюджетний комітет;

в) Міністерство фінансів;

г) Рахункова палата;

д) Голова Верховної Ради.

9. До міжбюджетних трансфертів не належить:

а) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

б) кредитування;

в) дотація вирівнювання;

г) субвенція;

д) бюджетів з інших бюджетів.

10. Основною формою міжбюджетних відносин в Україні є:

а) грошові позики;

б) банківські кредити;

в) інвестиції;

г) дотації вирівнювання;

д) субвенції.

11. Склад доходів державного бюджету визначається:

а) Законом УРСР «Про бюджетну систему Української РСР»;

б) Законом України «Про державний бюджет України»;

в) Законом України «Про бюджетну систему України»;

г) Бюджетним кодексом України;

д) Конституцією України.

12. До доходів спеціального фонду Державного бюджету належить:

а) акцизний збір;

б) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

в) податок на додану вартість;

г) ввізне мито;

д) платежі за користування надрами загальнодержавного значення.

13. Найбільшим джерелом доходів Державного бюджету України за роки незалежності є:

а) плата за землю;

б) доходи від зовнішньоекономічної діяльності;

в) податок на додану вартість;

г) акцизний збір;

д) прибутковий податок з громадян.

14. До видатків на економічну діяльність належать:

а) фінансування державних і міждержавних науково-технічних програм, фундаментальних досліджень ;

б) капітальні вкладення, бюджетні кредити підприємствам, державні суб­сидії й дотації, операційні витрати ;

в) державні субсидії і допомоги окремим громадянам, які внаслідок об'єк­тивних, незалежних від них причин не можуть самостійно себе забезпечити;

г) витрати на закупівлю озброєнь і військової техніки та на утримання вій­ськових частин;

д) сплата внесків до міжнародних організацій, утримання дипломатичних представництв за кордоном, відрядження за кордон представників органів дер­жавної влади.

15. Характерною ознакою динаміки структури Державного бюджету України за останні роки є:

а) збільшення видатків на оборону;

б) зменшення видатків на соціальну сферу;

в) зниження питомої ваги видатків на економічну діяльність.

16. До бюджетних неподаткових надходжень від власності та підприєм­ницької діяльності належать:

а) адміністративні штрафи;

б) кошти від продажу військового майна;

в) митні збори;

г) рентна плата;

5) плата за оренду цілісних майнових комплексів.

17. Бюджетні видатки на соціальну сферу структуруються за:

а) галузевими ознаками;

б) суспільним призначенням;

в) рівнями бюджетної системи;

г) роллю у відтворенні виробництва.

18. Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим формується:

а) на районному рівні;

б) на обласному рівні;

в) на загальнодержавному рівні;

г) на низовому рівні.

19. Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати до Верховної Ради проект Закону «Про Державний бюджет України» на наступний рік:

а) на початку року;

б) до 31 грудня;

в) не пізніше 15 вересня;

г) до 24 серпня.

20. До складу субвенцій з державного бюджету України не входять:

а) субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самовряду­ванняна виконання власних повноважень унаслідок надання пільг, установле­них державою;

б) субвенції на виконання повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

в) субвенції на здійснення програм соціального захисту;

г) субвенції на виконання інвестиційних проектів.

21. Зведений бюджет характеризує:

а) спеціальний фонд бюджету;

б) витратну частину бюджету;

в) позабюджетні фонди;

г) сукупність усіх складових бюджетної системи;

д) бюджети місцевого самоврядування.

22. Підставою для рішення про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути:

а) постанова Кабінету Міністрів;

б) Указ Президента;

в) Закон України «Про Державний бюджет України»;

г) рішення обласної адміністрації;

д) Конституція України.

23. Проект Закону «Про Державний бюджет України» розробляється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Бюджетним комітетом ВР;

в) органами місцевого самоврядування;

г) адміністрацією Президента;

д) Міністерством економіки.

24. Бюджетний профіцит характеризується:

а) рівновагою доходів і видатків;

б) перевищенням доходів над видатками;

в) переважанням видатків над доходами.

25. Головним завданням бюджетного планування є:

а) боротьба з інфляцією;

б) забезпечення соціальної спрямованості бюджету;

в) досягнення врівноваженості бюджету;

г) досягнення бюджетного профіциту.

26. Оптимальним рівнем бюджетного дефіциту є:

а) 15%;

б) 3 %;

в) понад 50%;

г) 5%;

д) 25%.

27. За формою прояву бюджетний дефіцит поділяється на:

а) вимушений і свідомий;

б) стійкий та тимчасовий;

в) відкритий і прихований;

г) фактичний, структурний і циклічний;

д) активний і пасивний.


28. Найнебезпечнішою формою бюджетного дефіциту є:

а) відкритий ;

б) свідомий;

в) розвитку;

г) тимчасовий;

д) прихований.

29. Фактичний бюджетний дефіцит:

а) результат недонадходження бюджетних доходів унаслідок циклічних коливань в економіці;

б) відображає реальне значення перевищення видатків над доходами за пе­вний період;

в) дефіцит за умов повної або високої зайнятості потенційних виробничих ресурсів;

г) дефіцит, який існує в довгостроковому періоді;

д) наслідок свідомого збільшення державних видатків.

30. Активний і пасивний бюджетний дефіцит виділяється за:

а) причинами виникнення;

б) формою прояву;

в) впливом на економіку;

г) тривалістю прояву;

д) спрямуванням коштів.

31. Політика дефіцитного фінансування інвестицій ґрунтується на теоре­тичних засадах:

а) марксизму;

б) протекціонізму;

в) кейнсіанства;

г) класичної політичної економії.

32. До джерел покриття бюджетного дефіциту належать:

а) субвенції;

б) трансфертні платежі;

в) державні позики;

г) субсидії;

д) дотації.

33. Залежно від територіального розміщення державні позики поділя­ються на:

а)такі, що пов'язані з випуском в обіг державних цінних паперів і такі, що

б)оформляються відповідними угодами;

в)зовнішні і внутрішні;

г)коротко-, середньо- та довгострокові.

34. Заслуховування звітів про стан виконання Державного бюджету України належить до повноважень:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Верховної Ради;

в) Комітету Верховної Ради з питань бюджету;

г) Рахункової палати;

д) Міністерства фінансів.

35. Розпис виконання Державного бюджету затверджується:

а) Міністром фінансів;

б) Президентом України;

в) Прем'єр-міністром України;

г) Головою Верховної Ради України;

д) Міністром економіки.

36. Головними розпорядниками коштів з державного бюджету є:

а) Народні депутати України;

б) керівники підприємств різних форм власності;

в) голови обласних рад;

г) міністри і керівники центральних органів виконавчої влади;

д) депутати обласних і районних рад.

37. Документи, в яких відображаються відомості про операції з виконан­ня бюджету та підтверджується їх здійснення, називаються:

а) внутрішніми;

б) меморіальними ордерами;

в) первинними;

г) разовими;

д) однорядковими.

38. Головним первинним документом у процесі виконання бюджету є:

а) вексель;

б) обліковий реєстр;

в) боргове зобов'язання;

г) платіжне доручення;

д) меморіальний ордер.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.129.82 (0.013 с.)