ТОП 10:

Вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» 

 

Дніпродзержинськ

2011р.


 

Методичні рекомендації для проведення державної атестації випускників вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» підготовлено викладачем випускаючої циклової комісії фінансово-економічних дисциплін Дніпродзержинського технологічного коледжу Дніпродзержинського державного технічного університету Л.Д.Фоміною, завдання для комплексного державного екзамену складені викладачами: Н.О.Губською, А.О.Незамай, Н.С.Рашевською, О.А.Ківою та Ю.С.Леоновою відповідно до освітньо-професійної програми, навчального плану та навчальної програми.

Методичні рекомендації розглянуто та узгоджено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін.

 

Протокол № 6 від 12.12. 2011 р

 

Голова ЦК фінансово-економічних дисциплін ­­­­­­­­­­­_________Л.Д. Фоміна

 


Зміст

 

1. Загальні положення............................................................................. …3

2. Вимоги, які ставляться до завдання для комплексного державного екзамену ……………………….………………………………………………..4

3. Етапи виконання індивідуальних контрольно-кваліфікаційних завдань..5

4. Критерії оцінювання………………………………………………………....5

5. Вимоги щодо оформлення індивідуальних контрольно-кваліфікаційних завдань………………………………………………………………………… 6

Додаток А (Перелік тестових завдань)………….................................... …10

Додаток Б (Перелік практичних завдань)…………................................ …87

Додаток В (Зразок титульного листа)…………..................................... ..110

Додаток В (Положення про проведення комплексного державного

екзамену за фахом)…………………………………………………………....111

 


Загальні положення

1. Державна атестація випускників здійснюється Державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

2. Головна мета проведення комплексного державного екзамену за фахом - комплексне оцінювання знань та навичок студентів у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста та навчального плану.

Згідно вимог стандарту освіти, а саме освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» на державну атестацію виносяться дисципліни циклу професійно-практичної підготовки: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Банківські операції», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках».

Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010р. №969/922/216 введені до індивідуальних контрольно-кваліфікаційних завдань питання з дисципліни «Основи охорони праці».

Вимоги, які ставляться до завдання

для комплексного державного екзамену:

1. Завдання для комплексного державного екзамену розробляється викладачами випускової циклової комісії фінансово-економічних дисциплін і оформляються у вигляді білетів. Перелік тестів та практичних завдань додається (Додатки А та Б). Практичні завдання у білеті визначаються випусковою цикловою комісією з дисциплін які входять до переліку комплексного державного екзамену за фахом, але не більше ніж одне завдання з дисципліни (Примітка: ХХ – значення показника).

2. Зміст завдань відповідає навчальним програмам з дисциплін, які входять до комплексного державного екзамену за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста. Завдання вимагає від студента відповіді на тести теоретичних питань і розв`язання практичних завдань, пов`язаних з фінансово-економічною сферою, на рівні вимог кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста.

3. Час для виконання завдання – до чотирьох астрономічних годин. Під час виконання завдання студентові не дозволяється користуватися довідковою літературою, конспектами та іншими записами. Завдання повинно бути виконано студентом самостійно, взаємна допомога та консультації не допускається.

 

Етапи виконання індивідуальних

Контрольно-кваліфікаційних завдань

1. На першому етапі екзамен проводиться за допомогою тестової комп’ютерної програми, де студенти повинні дати відповіді на п’ять тестів з теоретичного матеріалу кожної дисципліни, які входять до комплексного державного екзамену. Кількість тестів, яка запропонована комп’ютерною тестовою програмою кожному студенту складає 30 вибірково обраних тестів із загальної їх кількості. Час на відповідь одного тесту – 1 хвилина. Студенти, які не встигли відповісти на всі тести, отримують бали тільки з тих тестів, на які дали правильні відповіді на протязі 30 хвилин. До другого етапу допускаються студенти яки дали не менше 18 правильних відповідів на тести.

2. На другому етапі іспит проводиться письмово з розв`язанням практичних завдань з дисциплін які входять до державного комплексного іспиту. Захист письмових робіт відбувається шляхом співбесіди членів ДЕК з усіма або з окремими студентами за вимогами комісії.

 

Критерії оцінювання

На оцінку “5” студент:

- дає правильні відповіді на тести (27-30 тестів);

- без істотних помилок виконує всі необхідні розрахунки і робить з них доречні висновки; або дуже повно аналізує ситуаційну задачу та робить по ній доречні висновки;

- вільно володіє українською мовою (студент має право вибору мови для відповіді у разі не вивчення української мови при отриманні повної загальної середньої освіти);

- роботу виконав чітко та охайно, при цьому допустимі 1-2 неточності у викладі матеріалу та розрахунках, які не призводять до помилкових висновків.

На оцінку “4” студент:

- дає правильні відповіді на тести (23-26 тестів);

- в цілому правильно виконує необхідні розрахунки або вирішує ситуаційну задачу;

- точно використовує термінологію, не допускаючи істотних помилок;

- допускає 1-2 неточності у виконаних розрахунках і зроблених з них висновках, які не тягнуть за собою помилок у кінцевих висновках і не призводять до абсурдних результатів.

При оцінці “3” студент:

- дає правильні відповіді на тести (22-18 тестів);

- допускає помилки через неуважність при виконанні розрахунків або при аналізі ситуаційної задачі;

- допускає неточні висновки;

- виконує роботу неохайно.

При оцінці “2” студент:

- дає менше 18 правильних відповідей на тести;

- допускає грубі помилки у розрахунках і висновках;

- недостатньо володіє спеціальною термінологією

- роботу виконав неохайно, непослідовно, з грубими синтаксичними та граматичними помилками.

 

Підсумкова оцінка визначається ДЕК після перевірки теоретичного матеріалу методом тестування, письмової роботи з вирішенням практичних завдань та співбесіди і повідомляється в день проведення екзамену. Оцінка виставляється у відомості та у залікову книжку студента.

В разі одержання незадовільної оцінки студенту надається право повторного складання екзамену у встановлені ДЕК строки, але не більше двох разів.

Вимоги щодо оформлення

Індивідуальних контрольно-кваліфікаційних завдань

Загальні вимоги

Письмова робота повинна бути грамотно виконана та охайно оформлена.

Роботу слід писати власноруч на одній сторінці листа формату A4 (210x297). Кожний лист роботи повинен мати невидиму рамку розмірами: верхній, нижній та правий відступи від країв -10 мм, лівий - 25 мм.

Нумерація листів повинна бути наскрізною. Номер сторінки проставляється посередині в верхньому краю листа. Нумеруються всі сторінки, які входять в роботу. Викладення змісту роботи ведеться від першої чи третьої особи множини чи в безособовій формі.

Наприклад:

„...значення коефіцієнта приймаємо...", приймають...".

прийнято...".,.... приймається

З метою зменшення обсягу роботи допускаються вживання скорочених назв. Але при першому вживанні дається повна назва, а після цього в дужках скорочення. Наприклад:

„...Податком на додану вартість (ПДВ)" В тексті не допускається:

• скорочення одиниць фізичних величин, якщо вживаються без цифр;

• застосовування скорочень слів, крім встановлених правилами орфографії:

• застосовування математичних знаків без цифр.

Усі сторінки роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Нумерація починається з першого титульного аркуша. Титульний лист не нумерують­ся, але включаються у загальну нумерацію. Номери сторінок проставляють, починаючи з другого листа.

Завдання письмової роботи не переписуються, а вкладаються до роботи.

Титульний лист

Титульний лист оформляється по зразку (Додаток В). Він повинен бути заповнений рукописним текстом без підчисток та інших помарок.


Оформлення таблиць

Рисунки і таблиці потрібно роз­поділяти за обсягом.

Кожна таблиця має назву (заголовок), який розміщується симетрично над таблицею, і порядковий номер, який вказуєть­ся в правому верхньому кутку над заголовком.

Слово «таблиця» і заголовок пишуть із великої літери і не підкреслюють.

Номер таблиці повинен складатися з номера завдання і по­рядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, на­приклад: таблиця 1.2 (друга таблиця першого завдання).

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1.2 - Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

№з/п Методичний підхід Складові оцінки Принципи аналізу
       

 

Складаючи таблицю треба врахувати:

- цифри, що вносяться в таблицю, повинні мати однако­вий ступінь округлення (одиниці фізичних величин);

- в асортиментних таблицях варто наводити як абсолютні, так і відносні показники;

- замінювати лапками повторення цифр і знаків не дозво­ляється;

- якщо параметри, що входять до таблиці, мають однакову одиницю виміру (грн., % тощо), то її розміщують над таблицею;

- цифри в графах таблиці повинні ставитися так, щоб кла­си чисел у всій графі розташовувались один під одним;

- текст усіх рядків таблиці повинен починатися з великої літери;

- таблиці, як правило, розташовуються на одній окремій сторінці, яка включається до загальної нумерації. Якщо таб­лиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на іншу. У такому випадку вертикальні рядки (графи) під заго­ловками таблиці варто пронумерувати, на наступній сторінці замість заголовка в правому верхньому кутку писати: «Про­довження табл. 1.2», а таблицю розпочинати з нумерації верти­кальних граф.

Наприклад:

Таблиця 1.2-Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

№з/п Методичний підхід Складові оцінки Принципи аналізу
     

 


Продовження табл. 1.2

     

 

На кожну таблицю в тексті має бути зроблене посилання, а також наведено її короткий аналіз.

Оформлення рисунків

Цифровий матеріал, поданий у динаміці, краще відобрази­ти у вигляді графіків і побудувати їх так, щоб не було великих вільних ділянок. Написи на осях графіка повинні бути коротки­ми і не виходити за межі координатної сітки. На них обов'яз­ково мають бути позначення величин і відповідних розмірів у прийнятих скороченнях.

Усі ілюстрації повинні мати назви, а за потреби - супро­воджуватися пояснювальними даними (текстом під рисунка­ми). Усі реквізити рисунка і пояснення зображуються в одному кольорі, осі лінії мають бути однієї товщини.

При наявності на рисунку суцільних, пунктирних чи інших ліній, після рисунка перед його назвою повинні бути наведені умовні позначення з поясненням.

Наприклад:

Умовні позначення: ® прямий взаємозв'язок між показни­ками, зворотний зв'язок.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються рисунками (схеми, діаграми, графіки), робить її зміст більш доказовим, а сприйняття - легшим.

Рисунки можуть розміщуватися у тексті або на окремій сто­рінці (на наступній після посилання на них). На одній сторінці може розміщуватись лише один вид ілюстрації: таблиця, діаг­рама або рисунок.

Рисунки варто розміщувати так, щоб їх можна було розгля­дати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Не рекомендується відображати в роботі рисунки, розмір яких перевищує стандартний формат аркуша А4 (210 х 297мм). Кожний рисунок повинен мати підрисунковий підпис - най­менування.

Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщу­ють послідовно під нею.

Посилання на раніше згадані рисунки, таблиці, додатки про­водяться скороченим словом «дивись», наприклад, див. рис. 2.2.

Усі рисунки нумеруються послідовно в межах розділу арабсь­кими цифрами і розміщуються після посилання на них у текс­ті. Номер рисунка повинен складатись з номера завдання і через крапку порядкового номера рисунка (наприклад, рис. 2.2).

Сто­рінки, на яких зустрічаються рисунки, входять до загальної послідовної нумерації.

До і після рисунку наводять один міжрядковий проміжок.

Приклад оформлення рисунку:

 

 

Рис. 2.2. Залежність ризику портфеля інвестицій від коефіцієнта кореляції

Оформлення формул

Посилання на формули по тексту позначають порядковим номером формули в межах завдання у круглих дужках. Наприк­лад, 1.5 - п'ята формула першого завдання. Допускається наскрізна нумерація формул по роботі в цілому.

Номер формули варто розміщувати на правому полі на рівні середини (середнього рядка) формули, до якої він відноситься.

Формули виділяються до і після її наведення міжрядковим проміжком.

Наприклад:


, (1.1)

 

де n — число цінних паперів, які складають інвестиційний портфель;

ri — прибутковість і-го фінансового активу, питома вага якого в структурі портфеля становить аі.

Умовні скорочення в усіх формулах доцільно наводити у буквах (латиницею або кирилицею). Не допускається наве­дення складових формули словами.

 


Додаток А

Перелік тестових завданьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.01 с.)