СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВПідготовка та перепідготовка державних службовців здійс­нюється тільки за державним замовленням і тільки тими нав­чальними закладами, які внесені до переліку вищих навчаль­них закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів виконавчої влади та ринкової економіки, затвердженого поста­новою КМУ від 28 липня 1995 року.

Відповідно до Указу Президента України від ЗО травня 1995 року «Про систему підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації державних службовців», в Україні утворена Українська Академія державного управління при Президентові України, яка входить в систему органів державної викнавчої влади і забезпечує підготовку державних службовців та підви­щення їхньої кваліфікації. її статус визначається Положенням про Українську Академію державного управління при Прези­дентові України, затвердженим Указом Президента України від 21 вересня 2001 р1. Згідно з цим Положенням, Академія є головним державним вищим навчальним закладом у загально­національній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підзвітним Президентові України. До складу Академії входять регіональні інститути державного управління (Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Хар­ківський). Основними структурними підрозділами Академії є: Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування; факультети, кафедри, центри тощо.

Основними завданнями Академії є:

— підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації пра­цівників органів державної влади, органів місцевого само-

Офіційний вісник України. — 2001. — № 39. — Ст. 1754.


врядування для роботи на посадах І—II категорій та від­повідного кадрового резерву;

— проведення фундаментальних та прикладних наукових
досліджень з проблем державного управління, місцевого
самовярдування;

— надання методичної, інформаційної, консультативної до­
помоги центрам підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб органів місцевого самовряду­
вання і керівників державних підприємств, установ та ор­
ганізацій;

— участь у розробленні вимог щодо змісту і обсягу освіт­
ньо-кваліфікаційного і професійного рівнів та програм
навчання державних службовців, посадових осіб органів
місцевого самоврядування, науково-методичного забезпе­
чення оцінки їх професійної придатності, атестації;

— організація та розвиток міжнародного співробітництва з
професійного навчання та наукових досліджень у галузі
державного управління, місцевого самоврядування.

Перелічені вище завдання, які покладаються на Академію як на орган державної виконавчої влади і вищий навчальний заклад обумовлюють її специфічні функції: визначати разом з органами державної влади, Адміністрацією Президента Украї­ни, Координаційною радою з питань державної служби при Президентові України потреби, основні напрями підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування; визначати зміст, форми, методи, засоби навчання, забезпечувати його високу якість та постійний моніторинг ефективності; організо­вувати та здійснювати методичне забезпечення навчання та стажування студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобу-вачів, а також стажування працівників Академії в органах державної влади і органах місцевого самоврядування України та інших держав; організовувати і проводити наукові та нау­ково-дослідні роботи, науково-практичні заходи, в тому числі за участю організацій України, іноземних та міжнародних організацій тощо.

Окрім Академії підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців здійснюють вищі навчальні


заклади, перелік яких визначається постановою Кабінету Мі­ністрів України від 28 липня 1995 р.1 а саме:

а) університети: Сімферопольський державний університет,
Вінницький державний технічний університет, Волинський
держаний університет, Дніпропетровський державний універ­
ситет, Дніпродзержинський державний технічний університет,
Донецький державний університет, Донецький державний тех­
нічний університет, Ужгородський державний університет,
Запорізький державний університет, Запорізький державний
технічний університет, Прикарпатський державний універ­
ситет (м. Івано-Франківськ), Івано-Франківський державний
університет нафти і газу, Київський національний університет
ім. Т. Г. Шевченка, Національний технічний університет (м. Київ),
Київський державний економічний університет, Київський між­
народний університет цивільної авіації, Український державний
технічний університет будівництва і архітектури (м. Київ),
Київський державний торговельно-економічний університет,
Національний аграрний університет, Східноукраїнський дер­
жавний університет (м. Луганськ), Львівський національний
університет ім. Івана Франка, Державний університет «Львівсь­
ка політехніка», Український державний морський технічний уні­
верситет (м. Миколаїв), Миколаївський державний педагогічний
університет, Одеський національний університет ім. 1.1. Меч­
никова, Одеський державний економічний університет, Одесь­
кий державний політехнічний університет, Полтавський тех­
нічний університет, Сумський державний університет, Харків­
ський державний економічний університет, Харківський дер­
жавний університет, Харківський державний політехнічний
університет, Херсонський технічний університет, Технологіч­
ний університет Поділля (м. Хмельницький), Чернівецький дер­
жавний університет;

б) академії: Донецька державна академія управління, Запо­
різька державна інженерна академія, Українська Академія дер­
жавного управління при Президентові України (м. Київ), Ака­
демія муніципального управління (м. Київ), Одеська національ-

1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 1: Державна служба в Україні. — С. 147.


на юридична академія, Тернопільська академія народного гос­подарства, Харківська державна академія міського господарст­ва, Національна юридична академія (м. Харків);

в) регіональні інститути державного управління Української
Академії державного управління при Президентові України:
Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Харківський;

г) інститути: Луцький індустріальний інститут, Житомирсь­
кий державний педагогічний інститут, Житомирський інженер­
но-технологічний інститут, Український інститут підвищення
кваліфікації керівних кадрів освіти (м. Київ), Кіровоградський
інститут сільськогосподарського машинобудування, Кіровоград­
ський державний педагогічний інститут, Луганський держав­
ний педагогічний інститут, Донбаський гірничо-металургійний
інститут (м. Алчевськ), Полтавський державний педагогічний
інститут, Український інститут інженерів водного господарства
(м. Рівне), Рівненський державний педагогічний інститут, Чер­
каський інженерно-технологічний інститут, Черкаський дер­
жавний педагогічний інститут, Чернігівський державний інсти­
тут економіки і управління, Чернігівський державний педаго­
гічний інститут;

д) інші вищі навчальні заклади: Західноукраїнський коле­
гіум (м. Львів).

Державними замовниками на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців є:

— на підготовку спеціалістів, магістрів за спеціальностями,
спрямованими для професійної діяльності на державній
службі — органи, на які поширюється чинність Закону
«Про державну службу»;

— на підготовку магістрів державного управління — Голов-
держслужба;

— на підготовку магістрів державного управління та підви­
щення кваліфікації державних службовців для роботи на
посадах І—IV категорій, що здійснюється Академією дер­
жавного управління — Українська Академія державного
управління при Президентові України;

— на перепідготовку та підвищення кваліфікації — органи,
на які поширюється чинність Закону «Про державну
службу».


Прийом до вищих навчальних закладів на навчання за освіт­ньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління здійснюється відповідно до Положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Україн­ської Академії державного управління при Президентові Украї­ни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. та Порядку прийому до вищих навчальних закладів освіти за освітньо-професійними програмами підготов­ки магістрів державного управління, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р.

Основними видами підвищення кваліфікації державних служ­бовців, що забезпечують його безперервність, є:

— навчання за професійними програмами підвищення квалі­
фікації державних службовців;

— систематичне самостійне навчання (самоосвіта);

— тематичні постійно діючі семінари;

— тематичні короткотермінові семінари;

— стажування в органах, на які пошируюється чинність За­
кону «Про державну службу», а також за кордоном.

Функції регіонального навчального і науково-методичного центру підвищення кваліфікації державних службовців, а також керів­ників державних підприємств, установ і організацій покладають­ся на центри перепідготовки та підвищення кваліфікації праців­ників органів державної влади, органів місцевого самоврядуван­ня, керівників державних підприємств, установ та організацій, правовий статус яких визначається Загальним положенням про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ке­рівників державних підприємств, установ та організацій.

Правовий статус центрів визначається Загальним положен­ням про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації пра­цівників органів державної влади, органів місцевого самовряду­вання, керівників державних підприємств, установ та організа­цій (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року) та статутом, який розробляється на підставі названого вище положення, погод­жується з Головдержслужбою та затверджується, відповідно,


Радою міністрів АРК, обласною, Київською і Севастопольською міською державною адміністрацією.

Центр є навчальним закладом, який виконує функції регіо­нального навчального і науково-методичного центру підвищен­ня кваліфікації державних службовців, а також керівників державних підприємств, установ і організацій. Він створюєть­ся Радою міністрів АРК, обласною, Київською і Севастополь­ською міською державною адміністрацією і діє під безпосеред­нім керівництвом та контролем названих органів. Координацію та контроль за роботою центрів у межах своїх повноважень здійснює Головдержслужба. Методичну, консультаційну та ін­формаційну допомогу центрам надає Українська Академія дер­жавного управління при Президентові України. Центр має свою структуру, яка включає відділи, лабораторії, кабінети, кафедри, інформаційно-обчислювальні центри, інші навчальні, методичні, видавничі та адміністративно-господарські підрозді­ли. Керівництво центром здійснює директор, який признача­ється, відповідно, Радою міністрів АРК, обласною, Київською і Севастопольською міською державною адміністрацією за результатами конкурсного відбору за погодженням з Голов­держслужбою. Кваліфікаційними вимогами до особи, яка пре­тендує на дану посаду є, як правило, наявність наукового сту­пеня або вченого звання. Директор центру є державним служ­бовцем і посадовою особою. На нього покладаються такі пов­новаження, як:

— організація роботи центру, контроль за ходом та якістю
навчального процесу і відповідальність за діяльність
центру;

— розробка та подання на затвердження в установленому
порядку кошторису, плану асигнувань і штатного розпису;

— розпорядження коштами в межах кошторису, затвердже­
ного в установленому порядку;

— підготовка статистичної та іншої звітності і подання її
відповідним державним органам;

— формування штату працівників;

— входження до складу регіональної ради по роботі з кад­
рами та ради ректорів регіонів, інших відповідних дорад­
чих органів;


— затвердження посадових інструкцій працівників центру,
правил внутрішнього трудового розпорядку, забезпечення
охорони праці відповідно до законодавства.

На центри покладаються наступні завдання:

— перепідготовка та підвищення кваліфікації відповідно до
законодавства;

— надання методично-консультаційної допомоги місцевим
органам державної виконавчої влади та органам місцево­
го самоврядування з питань підвищення кваліфікації дер­
жавних службовців.

Відповідно до покладених на центр завдань, його основними функціями є:

— затвердження разом з Радою міністрів АРК, обласною,
Київською і Севастопольською міською державною адмі­
ністрацією за погодженням з Головдержслужбою та за­
мовником щорічних планів-графіків навчання, професій­
них програм; визначення форм, методів і засобів перепід­
готовки та підвищення кваліфікації працівників в освітній
галузі «Державне управління»;

— організація і проведення науково-методичних та науково-
практичних конференцій, симпозіумів за участю вітчизня­
них та іноземних фахівців;

— залучення до проведення занять висококваліфікованих
фахівців вищих навчальних закладів, органів державної
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, дер­
жавних підприємств, установ і організацій регіону і Ук­
раїни, іноземних фахівців на договірних засадах;

— співпраця у галузі підвищення кваліфікації державних
службовців і керівників підприємств з навчальними зак­
ладами України та зарубіжних країн;

— укладання з державними підприємствами, установами й
організаціями договорів про перепідготовку та підвищен­
ня кваліфікації;

— здійснення науково-дослідних та експертних робіт за до­
говорами з органами державної виконавчої влади, органа­
ми місцевого самоврядування, державними підприємства­
ми, установами й організаціями;

— проведення іншої діяльності, яка не суперечить законодавству.


ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.013 с.)