ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 


 


Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання служ­бових обов'язків, сприяти укомплектуванню апарату держав­них органів компетентними і досвідченими кадрами, стимулю­вати їх сумлінну та ініціативну працю. Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надба­вок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Заробітна плата державних службовців складається з:

посадові оклади.Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідаль­ності виконуваних службових обов'язків;

премії.Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами і доповненнями)1 передбачає здійснення преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу у загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утво­реного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці;

доплати за ранги.Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю. Названа вище постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. встановила нові фіксовані розміри надбавок (у гривнях) за: ранги державних службовців (додаток до постанови 48); дипломатичні ранги (додаток 47); за спеціальні звання посадовим особам орга­нів державної податкової служби (додаток 49);


 


 


Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2469.надбавки за вислугу років на державній службі.Вста­новлення цієї надбавки має своєю метою вирішувати питання закріплення кадрів, стримування державних службовців від переходу на іншу роботу за межі державної системи. В цілому, ці надбавки безпосередньо не пов'язані з результатами діяльнос­ті державного службовця, але його частка у заробітній платі більша, ніж така складова, як доплата за ранги. Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40%;

інші надбавки.Державним службовцям можуть установ­люватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціаль­но-побутових питань. Надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи встановлені для дер­жавних службовців у розмірі до 50% посадового окладу з ура­хуванням надбавки за ранг.

Аналіз структури заробітної плати державного службовця дає підстави виділити її постійні та змінні складові. До постій­них відноситься посадовий оклад та доплата за ранг. Змінними є надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність роботи, премія, надбавки за вчений ступінь, за почесне звання, за ви­користання іноземної мови.

Порядок виплати заробітної плати регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. «Про впоряд­кування умов оплати праці працівників апарату органів вико­навчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих ор­ганів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами і доповненнями). Даною постановою затверджені схеми поса­дових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Адміністрації Президента України, керівних працівників Кабі­нету Міністрів України, керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату


Верховної Ради України, Рахункової палати України, централь­них та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради, Ради міністрів, міністерств і республіканських комітетів Авто­номної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастополь­ської міських рад, районних, районних у містах рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, органів про­куратури, судів, а також розміри надбавок за ранги державних службовців, дипломатичні ранги та спеціальні звання (згідно з додатками 1—49).

Названа постанова Кабінету Міністрів України передбачає схеми посадових окладів, доплати та премії, що виплачуються державним службовцям. Посадові оклади установлюються керів­никами органів і головами рад, на підставі зазначених схем по­садових окладів, затверджених вищеназваною постановою Кабіне­ту Міністрів України, у межах установленого фонду оплати праці:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям поса­
дові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем
посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників струк­
турних підрозділів, посади яких не передбачені цією постано­
вою, посадові оклади на 3—7% нижче посадового окладу від­
повідного керівника;

в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів від­
повідних категорій спеціалістів та службовців.

Посадові оклади керівних працівників, спеціалістів територі­альних органів урядового органу державного управління вста­новлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників місцевих органів центральних органів виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим)

Окрім посадових окладів керівникам державних органів і головам рад надається право установлювати:

а) керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спе­ціалістам і службовцям надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, за класний чин, кваліфікаційний


клас та спеціальні звання. У разі несвоєчасного виконання за­вдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисцип­ліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

б) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників
органів виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів, про­
куратури, судів та інших органів, керівників структурних під­
розділів та їх заступників) доплати:

— за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників
цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без
збереження заробітної плати тощо) — до 50% посадового
окладу за основною роботою з використанням на цю мету
до 50% посадового окладу відсутнього працівника;

— за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників-
жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю
і пологами, а також осіб, які перебувають у частково
оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досяг­
нення нею трирічного віку, чи у відпустці без збережен­
ня заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному
висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною
шестирічного віку, — до 30% посадового окладу за ос­
новною роботою, з використанням на цю мету економії
заробітної плати на посадах, що займають відсутні із за­
значених причин працівники;

в) прокурорсько-слідчим працівникам доплати за сумісництво
на вакантних посадах за місцем постійної роботи понад уста­
новлений робочий час у межах не більше чотирьох годин на
робочий день, чи повного робочого дня у вихідний з оплатою
за фактично виконану роботу, але не більш як 50% посадового
окладу;

г) керівним працівникам і спеціалістам органів державної
контрольно-ревізійної служби, які проводять перевірки діяль­
ності підприємств, установ та організацій, надбавки за особли­
ві умови праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг державного службовця;

д) надбавки за особливий характер роботи та інтенсивність
праці міністрам, першим заступникам та заступникам у розмірі
90% у порядку, визначеному розпорядженням Кабінету Мініст­
рів України від 4 липня 1995 р. №414.


Поряд із заробітною платою та доплатами окремим видам державних службовців виплачуються:

а) надбавки за знання та використання в роботі іноземної
мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської
або африканської — 15, двох і більше мов — 25% посадового
окладу;

б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук
з відповідної спеціальності — у розмірі відповідно 15 і 20%
посадового окладу;

в) надбавку за почесне звання «заслужений» — у розмірі
15% посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

Названа постанова Кабінету Міністрів України передбачає дійснення преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду премію­вання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. Преміювання керівників орга­нів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюєть­ся за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. Преміювання Голови Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севасто­польської міських рад, сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних рад, надання їм матеріаль­ної допомоги, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів здійснюється за рішенням відповідної ради у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату відпо­відного органу.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 362; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)