ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВВідповідно до статті 37 Закону «Про державну службу» дер­жавні службовці мають право на пенсію, яка виплачується за рахунок держави. Право на пенсію державних службовців ма­ють тільки ті особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку (чоловіки — 60 років, жінки — 55 років) за наявності загального трудового стажу для чоловіків — не мен­ше 25 років, для жінок — не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби — не менше 10 років.

Зазначеним особам призначається пенсія у розмірі 80% суми їх посадового окладу з урахуванням надбавок, передбачених Законом. Водночас, чинне законодавство не обмежує гранично­го розміру пенсії. Попри це, пенсія держаному службовцю виплачується у повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.

За кожний повний рік понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на 1 % заробітку, але не більше 90% посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавок, передба­чених Законом «Про державну службу», без обмежень гранич­ного розміру пенсії.

У разі звільнення державного службовця у зв'язку з засуд­женням за умисний злочин, вчинений з використанням свого по­садового становища, або вчинення корупційного діяння, він позбав­ляється права на одержання пенсії, передбаченої щодо нього. У таких випадках йому назначається пенсія на загальних підставах.

Порядок виплати пенсії військовослужбовцям та особам началь­ницького і рядового складу органів внутрішніх справ передбачаєть­ся Законом «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р.1 (з наступними змінами і доповненнями).


 


244


Відомості Верховної Ради України. — 1992.


№ 29. — Ст. 393. 245


Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військо­вослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ за наявності встановленої цим Законом вис­луги на військовій службі і на службі в органах внутрішніх справ мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового скла­ду органів внутрішніх справ, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Члени сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Право на пенсію за вислугу років мають:

а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, війсь­
ковослужбовці надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особи начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які мають на день звільнення зі служби
вислугу на військовій службі або на службі в органах внутріш­
ніх справ 20 років і більше;

б) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військо­
вослужбовці надстрокової служби та військової служби за конт­
рактом, особи начальницького і рядового складу органів внутріш­
ніх справ, які звільнені зі служби за вислугу років, за віком, за
станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організацій­
ними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку,
а ті з них, що є інвалідами війни, — незалежно від віку, і мають
загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких
не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова
служба або служба в органах внутрішніх справ.

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служ­би за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають вислугу 20 років і більше (пункт «а» статті 12): за вислугу 20 років — 50%, а звіль­неним у відставку за віком або за станом здоров'я — 55%


відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кож­ний рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошо­вого забезпечення;

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служ­
би за контрактом, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, які мають загальний трудовий стаж
25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і
6 місяців становить військова служба або служба в органах
внутрішніх справ (пункт «б» статті 12): за загальний трудовий
стаж 25 років — 50% і за кожний рік стажу понад 25 років —
1 % відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);

в) особам, зазначеним у пунктах «а» та «б» статті 3, які
брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір
пенсії за вислугу років збільшується на 10%, а віднесеним до
категорій 2, З і 4 — на 5% відповідних сум грошового забез­
печення.

Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 85 процентів відповідних сум грошо­вого забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації нас­лідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, — 95%, до категорій 2 і 3, — 90%.

До пенсії за вислугу років, що призначається особам офі­церського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбов­цям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховуються надбавки:

а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпе­чуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття 30), — на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом України «Про пенсійне забезпечення» для відповідної категорії непрацездатних. При цьому надбавка нара­ховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують трудову або соціальну пенсію. За наявності права одночасно на соціаль­ну пенсію і надбавку на непрацездатного члена сім'ї до пенсії


за вислугу років членові сім'ї за вибором пенсіонера може бути призначено соціальну пенсію або нараховано на цього члена сім'ї надбавку;

б) пенсіонерам, які є інвалідами І групи внаслідок причин,
вказаних у пункті «б» статті 20 цього Закону або внаслідок
трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання,
а також одиноким пенсіонерам, які за висновками медичних
закладів потребують догляду за ними, крім інвалідів (частина
перша статті 15), — в розмірі соціальної пенсії, встановленої
Законом України «Про пенсійне забезпечення» для відповідних
категорій пенсіонерів;

в) пенсіонерам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи­
ною (стаття 11 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту») — у розмірі 250% мінімальної
пенсії за віком, а пенсіонерам, які мають особливі трудові заслу­
ги перед Батьківщиною (стаття 8 Закону України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні»), — у розмірі 200% мінімальної пенсії
за віком.


 

ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА

І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.006 с.)