ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТГлава 1. Поняття державної служби .................. 4

Глава 2. Завдання і функції державної служби................ 10

Глава 3. Принципи державної служби ................. 13

Глава 4. Види державної служби ....................... 23

Глава 5. Право на державну службу.................. 27

Глава 6. Законодавство про державну службу................. 31

РОЗДІЛ 2

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

Глава 1. Поняття управління державною службою ........................ 42

Глава 2. Правовий статус Координаційної ради з питань

державної служби при Президентові України ................. 44

Глава 3. Правовий статус Головного управління

державної служби України ................................................... 47

Глава 4. Кадрова служба органів виконавчої влади........................ 60

РОЗДІЛ З

ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Глава 1. Поняття посади державної служби ...................................... 66

Глава 2. Класифікація посад державної служби .............................. 71

РОЗДІЛ 4

ПОНЯТТЯ, ВИДИ І РАНГИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Поняття державного службовця ........................................... 76

Глава 2. Види державних службовців .................................................. 79

Глава 3. Поняття і особливості патронатних службовців............... 82

Глава 4. Ранги державних службовців................................................. 86

РОЗДІЛ 5

Поняття і види посадової особи.............................................................. 90

РОЗДІЛ 6

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Поняття і види прав державних службовців..................... 104

Глава 2. Поняття і види обов'язків державних службовців............ 112

Глава 3. Поняття і види обмежень при проходженні

державної служби .................................................................. 120

Глава 4. Декларування доходів державних службовців................ 136


РОЗДІЛ 7

ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН

Глава 1. Поняття і особливості державно-службових відносин 148

Глава 2. Обмеження при вступі на державну службу ................... 153

Глава 3. Поняття конкурсу і конкурсного провадження

на державній службі .............................................................. 158

Глава 4. Поняття призначення на державну посаду

і провадження щодо призначення на державну посаду .... 168

РОЗДІЛ 8

ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Глава 1. Поняття проходження і просування по державній службі ... 178

Глава 2. Особова справа державного службовця .......................... 181

Глава 3. Стаж державної служби ..................................................... 186

Глава 4. Кадровий резерв державної служби ................................. 190

Глава 5. Заохочення на державній службі ....................................... 193

Глава 6. Випробування при заміщенні посади

державного службовця ......................................................... 197

Глава 7. Стажування державних службовців .................................. 199

РОЗДІЛ 9

АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Поняття, принципи і механізм атестації

державних службовців .......................................................... 202

Глава 2. Атестаційне провадження у державній службі .............. 210

Глава 3. Щорічна оцінка діяльності державних службовців ....... 217

РОЗДІЛ 10

УМОВИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Глава 1. Поняття умов державної служби ....................................... 228

Глава 2. Оплата праці державних службовців ................................ 231

Глава 3. Відпустки державних службовців ...................................... 236

Глава 4. Державний захист державних службовців ...................... 240

Глава 5. Пенсійне забезпечення державних службовців .............. 245

РОЗДІЛ 11

ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Поняття і мета професійної підготовки

державних службовців .......................................................... 250

Глава 2. Основні напрямки державної політики щодо підготовки

державних службовців .......................................................... 254

Глава 3. Принципи підготовки та підвищення кваліфікації

державних службовців .......................................................... 257

Глава 4. Система навчальних закладів щодо підготовки

державних службовців .......................................................... 264


РОЗДІЛ 12

ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Глава І. Загальні підстави припинення державно-службових

правовідносин ............................................................................. 272

Глава 2. Спеціальні підстави припинення державно-службових

відносин ...................................................................................... 281

Глава 3. Відставка як припинення державно-службових відносин .......... 286

РОЗДІЛ 13

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Кримінальна відповідальність державних службовців .............. 290

Глава 2. Адміністративна відповідальність державних службовців .... 295
Глава 3. Цивільно-правова відповідальність державних службовців ... 301
Глава 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців .... 305
Глава 5. Службове розслідування щодо державних службовців ............. 313

Список рекомендованої літератури ...................................................... 317

Додатки ............................................................................................................ 323


Навчальне видання

КІВАЛОВ Сергій Васильович БІЛА Любов Романівна

Державна служба в Україні

Підручник


Редактор коректор Г, В. Спотар Технічні редактори: Р. М. Кучинська. О. В. Стадніченко

Здано у виробництво 27.05.2003. Підписано до друку 20.06.2003.

Формат 60x84/16. Гарнітура Antiqua. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 21,4. Тираж 2000 прим. Зам. №110.

Видавництво і друкарня «Юридична література»

(Свідоцтво ДК № 1374 від 28.05.2003 р.)

65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.

Тел. (048) 777-48-79


Ківалов С. В., Біла Л. P.

К 382 Державна служба в Україні: Підручник. — Одеса: Юридична література, 2003. — 368 с. ISBN 966-8104-24-2.

Підручник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають спе­ціальний курс «Організація державної служби в Україні». Він може бути вико­ристаний під час вивчення відповідної теми базової дисципліни «Адміністратив­не право» і навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів із спеціальності «Державна служба».

УДК 35.08(477)(075.8) ББК67.401(4Укр)я73

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.009 с.)