КАДРОВА СЛУЖБА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАДРОВА СЛУЖБА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИКадрова служба є одним із органів управління державною службою. Вона належить до тих органів, які здійснюють управ­ління шляхом забезпечення організації і функціонування дер­жавної служби. Правовий статус кадрової служби визначається Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року1 (з наступ, змін, і доповн.).

Відповідно до даного положення, кадрова служба створюєть­ся у міністерстві, іншому центральному та місцевому органі виконавчої влади у вигляді структурного підрозділу: департа­менту, управління, відділу, сектору, служби кадрів або вво­диться посада спеціаліста з кадрових питань.

В обласних, Київській та Севастопольській міських держав­них адміністраціях у складі апарату утворюється відділ кадро­вої роботи та з питань державної служби, в районних, район­них у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях — відділ організаційної та кадрової роботи.

У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, та іншими нормативними актами. У питан­нях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби кадрова служба керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мін'юсту та Пенсійного фонду.

На посади керівника кадрової служби, його заступника та спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповід­ним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професій-

ЗПУ України. - 1996. - № 16. - Ст. 4.


но-кваліфікаційних характеристик посад державних службов­ців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи, со­ціологи.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби здійснюється за наявності висновку Голов­держслужби.

Правовими засадами діяльності кадрової служби є Консти­туція України, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постано­ви і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Голов­держслужби, назване вище Положення та інші нормативні акти.

Кадрова служба, виступаючи, з одного боку, органом управ­ління, водночас, виступає і як об'єкт управління. У своїй діяльності вона підпорядковується: у міністерстві — заступни­ки міністра; в іншому центральному органі виконавчої вла­ди — керівникові даного органу, або, за дорученням керівни­ка, одному з його заступників; у місцевих органах виконавчої влади — керівникові органу виконавчої влади або за рішенням керівника — одному з його заступників або керівникові апа­рату.

Як орган державного управління, кадрова служба забезпе­чує виконання наступних завдань:

— реалізація державної політики у сфері державної служби
та з питань кадрової роботи;

— здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадро­
вого менеджменту;

— задоволення потреб у кваліфікованих кадрах та їх ефек­
тивне використання;

— прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівни­
ків до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного
навчання;

— документальне оформлення проходження державної служ­
би та трудових відносин.

Складовими правового статусу кадрової служби є її права та повноваження.

Для забезпечення виконання поставлених перед нею зав­дань, кадрова служба має право: перевіряти і контролювати до­тримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог


законодавства про працю та державну службу в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах; одер­жувати в установленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функ­цій; брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в органі виконавчої влади та підпоряд­кованих йому установах, скликати наради з питань, які нале­жать до компетенції кадрової служби; вносити керівникові органу виконавчої влади пропозиції з питань щодо удоскона­лення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

В юридичній науці завдання та мета того чи іншого держав­ного органу завжди обумовлюють певні його функції. Аналіз чинного законодавства про державну службу дає підстави виділити наступні основні функції кадрової служби:

— забезпечення реалізації державної політики з питань кад­
рової роботи та державної служби в апараті органу ви­
конавчої влади, на підприємствах, в установах і організа­
ціях, які належить до сфери управління органу виконав­
чої влади, і разом з відповідними структурними підрозді­
лами узагальнення практики роботи з кадрами, внесення
керівникові органу пропозиції щодо її вдосконалення;

— розробка (разом з іншими структурними підрозділами)
річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та
перспективної (на 5 років) потреби в кадрах, формування
замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації державних службовців та керівників підпо­
рядкованих установ, забезпечення укладання відповідних
угод із закладами освіти;

— здійснення організаційного забезпечення роботи галу­
зевої (регіональної) ради по роботі з кадрами, а також
методичне та інформаційне забезпечення роботи кадро­
вих служб підпорядкованих установ;

— ведення встановленої звітно-облікової документації, готу­
вання державної статистичної звітності з кадрових пи­
тань, аналіз якісного складу державних службовців, а
також керівників підпорядкованих установ;


проведення роботи з резервом кадрів апарату органу ви­конавчої влади, а також здійснення організаційно-методич­ного керівництва формуванням кадрового резерву, аналіз та узагальнення практики формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади; вивчення разом з іншими підрозділами особистих, профе­сійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайнят­тя посад в апараті органу виконавчої влади, попереджен­ня їх про встановлені законодавством обмеження, пов'я­зані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлення із Загальними правила­ми поведінки державного службовця, контроль добору і розстановки кадрів в апараті органу виконавчої влади; підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників органів виконавчої влади та керівників підпорядкованих установ; здійснення заходів для забезпечення трудової дисциплі­ни, оформлення документів, пов'язаних з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисцип­лінарного впливу тощо.


РОЗДІЛ

ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Глава 1. Поняття посади державної служби Глава 2. Класифікація посад державної служби


ГЛАВА 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 366; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.018 с.)