ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про кадрову службу органу виконавчої влади1. У міністерстві, іншому центральному та місцевому органі виконавчої влади залежно від чисельності працівників апарату, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також від обсягу, характеру та складності кадрової роботи утворюється відповідний структурний підрозділ - департамент, управління, відділ, сектор, служба кадрів або вводиться посада спеціаліста з цих питань (далі - кадрова служба).

 

В обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях у складі апарату утворюється відділ кадрової роботи та з питань державної служби, в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях - відділ організаційної та кадрової роботи (далі - кадрова служба).

(пункт 1 в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

2. У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби кадрова служба керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Пенсійного фонду.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

3. Основним завданням кадрової служби є:

 

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

 

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

 

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

 

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

 

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

4. Кадрова служба органу виконавчої влади:

 

1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті органу виконавчої влади на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління органу виконавчої влади (далі - підпорядковані установи) і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

 

2) разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти;

 

3) здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої (регіональної) ради по роботі з кадрами, а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ;

 

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

4) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих установ;

 

5) проводить роботу з резервом кадрів апарату органу виконавчої влади, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

51) вносить рекомендації керівнику відповідного органу виконавчої влади про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

 

(пункт 4 доповнено підпунктом 51 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. N 1365)

 

6) здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими закладами освіти, готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установах;

 

(підпункт 7 пункту 4 в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

8) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 

9) розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

 

10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників органів виконавчої влади та керівників підпорядкованих установ;

 

101) планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у цьому органі виконавчої влади, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;

(пункт 4 доповнено підпунктом 101 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. N 1365)

 

11) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

 

12) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;

 

13) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

14) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

 

15) своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;

 

16) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

 

17) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

 

18) готує документи для відрядження працівників за кордон;

 

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

19) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату органу виконавчої влади та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

 

20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;

 

(підпункт 20 пункту 4 в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

21) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне навчання працівників апарату;

 

22) разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

 

23) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті органу виконавчої влади, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в підпорядкованих установах, закладах освіти, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

 

(підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

231) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;

 

(пункт 4 доповнено підпунктом 231 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

232) забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

 

(пункт 4 доповнено підпунктом 232 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

233) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку особових справ (особових карток) державних службовців першої - третьої категорії та використання його даних у межах компетенції відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" та своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби необхідної інформації на паперових та електронних носіях у встановленому нею порядку;

(пункт 4 доповнено підпунктом 233 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876,

підпункт 233 пункту 4 в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 553)

 

234) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

(пункт 4 доповнено підпунктом 234 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

235) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

(пункт 4 доповнено підпунктом 235 згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

24) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

5. Кадрова служба має право:

 

1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах;

 

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;

 

3) брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в органі виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

 

4) вносити керівнику органу виконавчої влади пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби.

 

6. Покладення на кадрову службу обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та державної служби, не допускається.

 

7. Кадрова служба підпорядковується:

 

у міністерстві - міністру або за рішенням міністра одному з його заступників;

(абзац другий пункту 7 в редакції постанов

Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106,

від 17.11.2004 р. N 1558, від 18.05.2005 р. N 371)

 

в інших центральних органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників;

 

у місцевих органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників чи керівнику апарату.

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

8. Структура, чисельність працівників та Положення про кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на кадрову службу завдань і функцій.

 

(пункт 8 в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

9. На посади керівника кадрової служби, його заступника та спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи, соціологи.

 

(абзац перший пункту 9 в редакції постанови

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 876)

 

Абзац другий пункту 9 виключено

(пункт 9 доповнено новим абзацом другим згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2003 р. N 892,

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім,

абзац другий пункту 9 виключено згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 р. N 961)

 

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби здійснюється за наявності висновку Головдержслужби.

 

(пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 р. N 2095)

 

10. Кадрова служба має свою печатку.

 

11. Орган виконавчої влади створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників кадрової служби, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.

 

____________

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.013 с.)