ТОП 10:

Загальних критеріїв та показників якості роботи державного службовцяN з/п КРИТЕРІЇ РІВНІ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ЗАВДАНЬ
Низький Задовільний Добрий Високий
  1. Виконання обов'язків і завдань
    Обсяг роботи, що виконується   не відповідає очікуваному, перевищується встановлений термін виконання   відповідає встановле-ному терміну виконання   повністю вкладається в термін, має час на додаткове опрацювання   перевищує сподівання, виконує завдання постійно із скороченням терміну, виконує за цей час додаткові завдання
           
    Якість роботи   результати роботи потрібно постійно принципово виправляти   результати роботи майже не потребують виправлень   результатами роботи можна користувати-ся   результати роботи вищої якості, мають інноваційний характер вирішення питання
           
    Планування роботи   низький рівень планування робочого часу, допускаються прояви безсистемних кроків щодо виконання завдань   уміє організовува-ти свою роботу, робота виконується із додержанням термінів (упритул з ризиком порушення)   уміє організовува-ти свою роботу, постійно підвищує власну культуру планування; робота виконується раціонально, з постійним додержанням термінів   організованість і зібраність високі; робота організовується цілеспрямовано
           
  2. Професійна компетентність
    Професійні знання   знання поверхові, не системні, професійні завдання самостійно вирішувати складно   володіє спеціальни-ми знаннями, достатніми для задовільного вирішення завдань професійно-го характеру   володіє системними знаннями, здатний до розв'язання творчих завдань професійно-го характеру   володіє глибокими, міцними і всебічними знаннями, має цілісне уявлення про системність; гнучкість мислення дає змогу розв'язувати складні завдання теоретичного характеру в професійній сфері
           
    Професійні вміння і навички   розвинуті недостатньо, потребує постійної сторонньої допомоги   розвинуті посередньо, забезпечу-ють необхідний рівень виконання професійних завдань при сторонній допомозі   розвинуті та забезпечують необхідний рівень самостійного виконання професійних завдань   забезпечує виконання практичних завдань професійного характеру на високому рівні, має можливість надати певні консультації іншому виконавцю
           
    Уміння формулювати точку зору (усно, письмово)   важко зрозуміти, обмежений словниковий запас, документи потрібно переробляти, робить помилки при оформленні документів державною мовою   взагалі легко зрозуміти, достатньо володіє державною мовою, у документи вносяться незначні зміни   чітко і переконливо викладає думки, вільно володіє державною мовою, документи не потребують виправлень   логічно побудовані висловлення, влучний вибір належної лексики та формулювань, у документах завжди впорядковані, вільно викладені думки
           
    Готовність до дій, ініціатива   здебільшого пасивний, безініціативний, елементи творчого підходу до справи не проявляються; потребує постійного спрямування до роботи   працює з власної волі, виявляє ініціативу, активністю і творчим ставленням до справи не визначається   проявляє ініціативу, активний, не позбавлений творчого ставлення до справи; наполегливий   ініціативний, творчо відноситься до вирішення практичних завдань, здатний генерувати обґрунтовані ідеї та пропозиції, які заслуговують на увагу, сприяє їх реалізації
           
    Оперативність мислення   повільно сприймає нові завдання, виявляє незадоволення у разі зміни завдання або звичайних обставин   Пристосову-ється до нових завдань і ситуацій на роботі   сприймає нові завдання охоче, розуміє їх суть та пов'язані з ними проблеми, орієнтується у нових ситуаціях   швидко сприймає нові завдання і ситуації, визначає впливові фактори та суть справи
           
    Працездатність та витривалість   Працездат-ність низька, збільшення навантаження погіршує якість роботи, втрачає впевненість   Працездат-ність задовільна, збільшення навантажен-ня, як правило, не впливає на якість роботи   працездатний, збільшення навантаження не впливає на якість роботи   працездатність висока, витримує тривале навантаження, відповідає активністю на підвищення вимог
           
    Відповідаль-ність   виявляє байдужість, безвідповідальність, схильність до невиконання   виявляє почуття відповідальності нестабільно, потребує постійного контролю за виконанням   почуття відповідальності виявляє постійно   високо розвинуті почуття обов'язку; виконавча дисципліна відмінна, надійний у розв'язанні завдань повсякденної діяльності
           
    Самостійність   самостійних рішень не приймає, у разі виникнення найменших проблем потребує стороннього втручання   здатний до прийняття самостійних рішень, але вони не завжди бувають обґрунтова-ними; у критичних ситуаціях виявляє нерішучість   у прийнятті рішень, як правило, самостійний; здатний аналізувати і прогнозувати події; у критичних ситуаціях здатний до рішучих дій; виконує завдання без сторонньої допомоги   високо розвинута здібність до обґрунтованого прийняття самостійних рішень; володіє навичками передбачення; у критичних ситуаціях здатний до продуманих і рішучих дій; самостійно вирішує складні проблеми
           
    Здатність до лідерства   якостей лідера не має і не намагається мати; у колективі непомітний   здатний позитивно впливати на людей, але в практичній діяльності цим користуєть-ся рідко   здатний позитивно впливати на людей, має якості лідера   володіє високорозвинутими здібностями позитивного впливу на людей, якості лідера виявлені яскраво
           
    Здатність до накопичення, поновлення і творчого застосування професійного досвіду   професійний досвід накопичує повільно, професійні завдання вирішує лише традиційними методами, професійне новаторство не сприймає або заперечує   професійний досвід накопичує і оновлює у міру потреби, здебільшого працює за шаблоном   працює над підвищенням і оновленням професійного досвіду, сумлінно, результатив-но; має новаторські підходи у професійній діяльності   активно, цілеспрямовано, систематично і результативно працює над підвищенням професійних знань, умінь і навичок; здатний реалізувати і підтримати нове в професійній сфері
           
  3. Етика поведінки
    Етика поведінки, стиль спілкування   рівень культури поведінки і спілкування з людьми низький, допускає елементи нетактовного грубого відношення до оточуючих;поведінка не відповідає конкретній ситуації (невпевнена, неввічлива, зухвала)   рівень культури поведінки і спілкування з людьми задовільний, але не завжди адекватний відповідній ситуації   культурний у поведінці з людьми, у спілкуванні тактовний, доброзичли-вий   володіє високим рівнем культури поведінки і спілкування з людьми; властива гнучкість у використанні стилів спілкування і поведінки, у критичних ситуаціях завжди поводиться коректно і водночас з розумінням
           
    Співробіт-ництво   рідко надає допомогу, часто не інформує інших   співпрацює з іншими, пропонує допомогу, регулярно інформує   плідно співпрацює з іншими, пропонує допомогу, регулярно інформує   виявляє здібності до роботи у колективі, надає цінні імпульси для досягнення спільної мети
           
    Дисципліно-ваність   порушує правила внутрішнього трудового розпорядку   дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, але потребує контролю   дисциплінований, правила внутрішньо-го трудового розпорядку виконує без порушень   високо дисциплінований, суворо і точно дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку
           
  Критерії для керівних працівників
    Здатність до переговорів   неспроможний дотримуватися особистої точки зору, аргументація невпевнена, непереконлива   подає свою точку зору професійно, конкретно   свою точку зору може переконливо аргументува-ти   цілеспрямовано репрезентує свою точку зору, не ігноруючи належних контраргументів
           
    Уміння організовува-ти роботу підлеглих   не сприяє впорядкуванню робочого процесу   ретельно вивчає мету і пріоритети; доцільно розподіляє робочі завдання   визначає мету і пріоритети; забезпечує регулярне інформуван-ня підлеглих; раціонально розподіляє робочі завдання   чітко визначає мету і пріоритети, оптимально організовує робочий процес, розподіляючи завдання досягає максимальної ефективності
           
    Професіона-лізм у керівництві роботою підрозділу   формулювання завдань нечітке   не завжди пояснює та надає потрібну інформацію і професійні поради   чітко пояснює поставлені завдання; надає потрібну інформацію та професійні поради   роз'яснює завдання доступно, детально, вчасно консультує
           
    Контроль   контроль відсутній взагалі або неефективний   епізодично контролює виконання поставлених завдань   систематично контролює виконання поставлених завдань   контроль здійснює вміло та ненав'язливо
           
    Оцінка та заохочення співробітників   не усвідомлює досягнень та можливостей працівників, не знає їх здібностей та інтересів, не підтримує заходів з підвищення кваліфікації, заважає самостійності співробітників   Ознайомле-ний з досягнен-нями та можливос-тями працівників; намагається оцінювати здібності; підтримує заходи з підвищення кваліфікації   Ознайомле-ний з досягненнями та можливостями працівників, правильно оцінює здібності та заслуги, підтримує заходи з підвищення кваліфікації, стимулює самостійність мислення та дій   ретельно та детально вивчає досягнення та можливості працівників, цілеспрямовано стимулює їх інтереси та здібності, ефективно спонукає до самостійності мислення та дій
           
                   

 

  Начальник правового відділу Головдержслужби України   О. Сміян

 

 


  Додаток 2 до п. 2.2 Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань

 

 

ЗРАЗОКПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.006 с.)