ТОП 10:

ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД(витяг)

 

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ, СПЕЦІАЛІСТ (I, II КАТЕГОРІЇ) З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Завдання, обов'язки та повноваження. Відповідає за виконання окремих напрямів кадрової роботи. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій, готує документи для організації стажування, призначення на посади та звільнення з посад працівників органу виконавчої влади та керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій, оформлює документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів, вносить про це записи до трудових книжок, обчислює стаж роботи та державної служби. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників апарату. Готує пропозиції щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій. Оформлює та видає службові посвідчення, документи для відрядження працівників, забезпечує зберігання службових паспортів. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників в апараті, контролює цю роботу у підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях. Організовує проведення роботи з підвищення кваліфікації кадрів. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби. Здійснює контроль за своєчасним виконанням наказів, доручень, розпоряджень керівника служби.

 

Має право. Представляти за дорученням керівництва міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, місцеву державну адміністрацію, орган місцевого самоврядування в структурних підрозділах інших органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління органу влади, з питань, що входять до компетенції кадрової служби. Брати участь у контролі (перевірках) інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством з питань, що стосуються діяльності служби. Забезпечувати листування з іншими органами виконавчої влади, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються його роботи та повноважень. Брати участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв, скарг органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади і стосуються компетенції кадрової служби. Вносити пропозиції керівництву щодо поліпшення роботи підрозділів органу виконавчої влади.

 

Повинен знати. Конституцію України; законодавчі та нормативні документи щодо державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників; організацію проведення атестації кадрів; порядок ведення, обліку та зберігання особових справ та трудових книжок; методи обліку руху кадрів; порядок складання звітності; порядок оформлення пенсійних справ; основи державного управління; трудове законодавство; методи обліку руху кадрів; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

 

Стаж роботи за фахом:

 

для провідного спеціаліста стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста I категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста I категорії в інших сферах економіки не менше 5 років;

 

для спеціаліста I категорії стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста II категорії в інших сферах економіки на державних підприємствах не менше 3 років;

 

для спеціаліста II категорії стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста в інших сферах економіки не менше 2 років;

 

для спеціаліста - без вимог до стажу.

 

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.


Додаток 1


РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Посадова інструкція - документ, що видається з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його конкретних завдань та обов'язків, прав, відповідальності, забезпечує умови для його ефективної роботи.

Посадова інструкція розробляється керівниками структурних підрозділів (начальником управління, начальником самостійного відділу, начальником відділу, завідувачем самостійного сектору, завідувачем сектору) на посаду кожного працівника управління, відділу, сектору на основі вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, Додатка 1 до нього, положення про відповідний структурний підрозділ та затверджується заступником керівника органу виконавчої влади.

У посадовій інструкції мають бути чітко окреслені місце та роль державного службовця в діяльності підрозділу, межі його повноважень та відповідальності.

Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці державних службовців при виконанні завдань та функцій відповідного підрозділу.

Як інструмент для оцінки результатів діяльності, посадові інструкції використовуються при атестації спеціалістів, посадових переміщеннях, формуванні резерву, висуненні на керівні посади, заохоченні.

Посадові інструкції можуть бути типовими і конкретними. Типові посадові інструкції розробляються для однотипних організацій і структурних підрозділів.

При розробці посадових інструкцій необхідно забезпечити єдиний підхід до їх побудови, формулювання змісту розділів, послідовності їх викладу. При цьому вони повинні відображати все коло посадових обов'язків, повноважень і відповідальності працівника, мати чіткі й короткі формулювання, бути гнучкими й динамічними.

Посадові інструкції працівників відділів (секторів) у складі територіальних органів центральних органів виконавчої влади готуються їх керівниками і затверджуються керівником територіального органу.

Посадові інструкції готуються у двох примірниках, один з яких зберігається у секторі кадрової роботи (оригінал), а другий - у начальників відповідних структурних підрозділів (територіальних органів). Державному службовцю видається під розписку копія посадової інструкції.

Текст посадової інструкції, як правило, складається з наступних розділів:

 

Загальні положення.

Завдання та обов'язки.

Права.

Відповідальність.

Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

У правому куті першої сторінки інструкції розташовується слово "Затверджено", вказуються посада керівника, ініціали та прізвище, підпис керівника про її затвердження, а також дата затвердження.

У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади та структурного підрозділу.

Загальні положення

Розділ включає:

• найменування посади із зазначенням структурного підрозділу та основну мету діяльності працівника (наприклад: "Секретар колегії міністерства забезпечує організацію засідань колегії");

• підпорядкованість працівника (вказується посада посадової особи, якій безпосередньо підпорядковується працівник);

• порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов'язків;

• перелік нормативних, методичних та інших документів, якими керується працівник, що займає дану посаду;

• кваліфікаційні вимоги (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, відповідний стаж державної служби, інші вимоги);

• вимоги до спеціальних знань і навичок (зазначається, що працівник повинен вміти працювати на комп'ютері та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці).

У цьому ж розділі рекомендується мати пункт про те, кого відповідальний працівник заміщує на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), а також хто заміщує його.

Завдання та обов'язки

У розділі встановлюється конкретний зміст діяльності працівника, зокрема зазначається:

• відносно самостійна ділянка роботи відповідно до положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися або тематично, або шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів, або закріпленням за працівником переліку самостійних питань;

• перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за організаційно-юридичними ознаками (здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо);

Завдання та обов'язки працівника мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

При переліку обов'язків їх слід розбити на групи:

• обов'язки з розробки, підготовки або участі в складанні документів з конкретних питань, що знаходяться в компетенції працівника (наказів, інструкцій і т. п.);

• обов'язки зі своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу і використання інформації (узагальнень, звітів, правок, усної інформації і т. п.);

• обов'язки з використання працівником організаційних, методичних, інструкторських, контрольно-інспекційних та інших форм роботи (виїзди на місця, скликання нарад або участь у них, проведення семінарів, консультацій, т. п.);

• обов'язки з дотримання термінів виконання конкретних завдань.

Також у цьому розділі зазначається, що працівник зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. Виконує інші доручення керівника структурного підрозділу.

Права

У розділі визначаються засоби, за допомогою яких працівник має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов'язків. Наприклад, вносити пропозиції керівнику з відповідних питань та покращення роботи, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції окремі документи, виконувати обов'язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах і проводити їх, проводити у межах своєї компетенції перевірки, готувати інформаційні матеріали, отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів, долучати до роботи спеціалістів, необхідних для виконання поставленого завдання.

Відповідальність

У розділі зазначаються критерії оцінки роботи і ступінь персональної відповідальності працівника. Критеріями оцінки є об'єктивні показники, що характеризують якість і своєчасність виконання роботи, використання наданих прав.

Державний службовець несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.009 с.)