ТОП 10:

Результати атестації та вирішення спірних питань18. Результати атестації заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа, складеного за зразком згідно з додатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою та членами комісії, які брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються посадовій особі, яка атестувалася, та керівникові відділу, управління, іншого виконавчого органу, в якому вона працює, одразу після проведення атестації. Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

19. Результати атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків заносяться до особової справи посадової особи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а також інших питань проходження служби.

20. Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

21. Посадова особа, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

22. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

23. Рішення комісії може бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

24. Перевибори сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради або зміна керівника виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради не може бути підставою для проведення позачергової атестації посадових осіб цих органів.

25. Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

 

Зразок

Додаток

До Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

 

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________

 

Дата народження __________________________________________________

 

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент

 

атестації) _______________________________________________________

 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального

 

закладу і рік закінчення, спеціальність) _________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________

 

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) ____________________________

 

Загальний трудовий стаж, у тому числі на службі в органах місцевого самоврядування та на державній службі ________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Категорія посади _______________________ Ранг ________________________

 

Посада в кадровому резерві___________________________________________

 

II. Результати атестації

 

Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:

 

відповідає займаній посаді (за _______, проти _______)

 

відповідає займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо)

 

____________________________________ (за ________, проти ________)

 

не відповідає займаній посаді (за ________, проти _______)

 

Рішення атестаційної комісії _____________________________________

 

Рекомендації атестаційної комісії ________________________________

 

_____________________________ (за __________, проти _____________)

 

Голова атестаційної комісії _____________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії ________________________ ________________________

 

________________________ ________________________

 

________________________ ________________________

(підписи) (ініціали, прізвище)

 

Дата атестації "____" _________ 200__ року

 

 

З результатами атестації ознайомлений ____________________________

(підпис працівника, який атестується)

______________

Примітка. У разі коли голова або член комісії мають іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, який атестується, її викладають письмово у довільній формі і додають до атестаційного листа.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 грудня 1994 р. N 804

Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах

Відповідно до статті 19 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Положення про порядок стажування у державних органах, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок стажування у державних органах

1. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посаду державного службовця, може проводитися їх стажування у відповідному державному органі терміном до двох місяців.

 

Стажування можуть проходити як особи, що вперше претендують на посаду державного службовця, так і державні службовці, які бажають зайняти більш високу посаду.

 

2. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи органу, де має відбуватись стажування. При цьому необхідна письмова заява самого стажиста та згода відповідних керівників за місцями його стажування та основної роботи.

Працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не залучаються.

 

3. Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його проходження оформлюються наказом керівника державного органу, де проводиться стажування.

 

Під час проходження стажування працівник повинен додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку державного органу, де він проходить стажування.

 

4. Стажування працівника проводиться з відривом від основної роботи. За працівником, направленим на стажування, зберігається його посада та заробітна плата за основним місцем роботи з подальшим урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

 

Стажисту за основним місцем роботи відшкодовуються також витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час знаходження в дорозі та найм житла.

 

Витрати, пов'язані з стажуванням спеціаліста, відшкодовуються підприємствам, установам і організаціям державним органом, який запросив спеціаліста на стажування, за рахунок коштів, передбачених на утримання цього органу. Державний орган провадить витрати на зазначені цілі за рахунок коштів, призначених на інші видатки.

 

5. На період стажування в державному органі за стажистом закріплюється державний службовець, відповідальний за стажування.

 

Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що затверджується керівником структурного підрозділу органу, де проводиться стажування.

 

6. Стажист за час проходження стажування повинен виконати індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування стажист подає керівництву державного органу доповідну записку про стажування з висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості використання стажиста на державній службі, а за основним місцем роботи - стислий письмовий звіт.

 

7. За результатами стажування у державному органі стажисту видається довідка для подання за основним місцем роботи.

 

8. Особа (не державний службовець), яка після успішного закінчення стажування виявила бажання працювати у даному державному органі, проходить конкурс відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів державної виконавчої влади. При цьому їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не проходили стажування.

 

Державний службовець після успішного закінчення стажування може бути переведений на посаду за рішенням керівника відповідного державного органу без конкурсного відбору.

 

9. Державний службовець, який пройшов стажування, може бути зарахований до кадрового резерву державного органу.

 

———————

 

 


 

 

НАКАЗ

Головного управління державної служби України

від 31 жовтня 2003 року N 122

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.21.4.239 (0.011 с.)