ТОП 10:

Форма бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завданьВідомості про державного службовця

Прізвище ________________________________________________________

 

Ім'я _____________________________________________________________

 

По батькові ______________________________________________________

 

Дата народження _________________________________________________

 

Назва підрозділу __________________________________________________

 

Назва посади _____________________________________________________

 

Дата зайняття посади ______________________________________________

 

Звітний період ____________________________________________________

 

Самооцінка

1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов'язки?

 

Навести окремі приклади.

2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано.

 

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.

3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?

 

4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

 

Оцінка безпосереднім керівником

1. Оцінка виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, та завдань, викладених в особистому плані роботи, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань).

 

2. Рівень знань, умінь, професійні якості, здібності державного службовця в контексті виконання покладених на нього завдань і обов'язків.

 

Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання державними службовцями посадових обов'язків і завдань

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Підсумкова оцінка ________________________________________________

  Підпис державного службовця         _________________
  Прізвище, ім'я, по батькові       _________________ (повністю)
  Підпис безпосереднього керівника       _________________ (повністю)
  Прізвище, ім'я, по батькові       _________________ (повністю)
  Дата       _________________

Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

  Підпис       ________________
  Прізвище, ім'я, по батькові       ________________ (повністю)
  Дата       ________________

 

  Начальник правового відділу Головдержслужби України   О. Сміян  
  Додаток 3 до п. 2.13 Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань
       

 

 

ЗРАЗОК

Особистий план роботи державного службовця на ____ рік

  N з/п   Назва завдання   Термін виконання   Результат оцінювання
  державним службовцем   безпосереднім керівником
         

 

  Начальник правового відділу Головдержслужби України   О. Сміян

 

 


Розділ ІІ. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. Службова кар’єра

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2002 р. N 169

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2004 року N 1558,

від 18 травня 2005 року N 371

 

На виконання пункту 11 заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2000 - 2001 роки, затверджених Указом Президента України від 26 липня 2000 р. N 925, та з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (додається).

 

2. Головному управлінню державної служби разом з Українською Академією державного управління при Президентові України розробити і затвердити у тримісячний термін Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

Державним органам, у яких працюють державні службовці, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробити порядок проведення іспиту у конкретному державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень.

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 782 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 56).

 

4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2002 року.

 

Прем'єр-міністр України А. КІНАХ

 


  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169

 

ПОРЯДОК

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

 

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

 

Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

 

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1558,

від 18.05.2005 р. N 371)

 

4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

 

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

 

Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

 

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

 

визнані в установленому порядку недієздатними;

 

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

 

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

 

в інших випадках, установлених законами.

 

8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

 

9. Конкурс проводиться поетапно:

 

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

10. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

 

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

 

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

 

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

 

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

 

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.012 с.)