ТОП 10:

Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Типовий порядок формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування (додається).

 

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 жовтня 2001 р. N 1386

 

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК

Формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування

 

1. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі створюється за рішенням органу місцевого самоврядування.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

- спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

- мають професійні навички, що грунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:

- посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

- державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

- спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

3. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” не формується.

На посади інших працівників органів місцевого самоврядування кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад та на посади керівників відділів, управлінь виконавчого апарату районної і обласної ради — не менше двох осіб; на посади спеціалістів цих органів — не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

6. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не мають.

7. Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, де передбачається:

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

систематичне навчання шляхом самоосвіти;

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника; виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів.

8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, покладається відповідно на сільського, селищного, міського голову, голову районної у місті ради, а на посади керівників відділів і управлінь виконавчого апарату районної, обласної ради — на голову районної, обласної ради, на інші посади — на керівників відділів, управлінь, інші виконавчі органи.

9. Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається відповідною радою згідно з цим Типовим порядком.

10. Кадрові служби органів місцевого самоврядування готують списки кадрового резерву, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

11. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради поза конкурсом.

12. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління, відділу, іншого виконавчого органу, виконавчого апарату, в якому він працює. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

___________

 


Зразок

Додаток

до Типового порядку

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Сільський, селищний, міський голова, голова

районної, районної у місті, обласної ради

"____" ________________200_ року

 

 

СПИСОК

осіб, зарахованих до кадрового резерву

______________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

 

  N   Посада, на Особа, яка працює на посаді Особа, яка зарахована до кадрового резерву   Прим.
п/п яку пропо-нується особа, із зазначен-ням назви підрозділу     Прізвище, ім'я та по батькові Дата народження   Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання Стаж роботи на посаді Ранг   Прізвище, ім'я та по батькові Дата народження   Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання Дата зарахування до резерву Стаж роботи на посаді Ранг  
 

 

 

______________ (посада керівника) ______________ (підпис) ______________________ (ініціали та прізвище)

 

 

" " ____________ 200_ р.

 

М. П.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 26 жовтня 2001 р. N 1440

Київ

Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 року N 1035

Відповідно до статті 17 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування (додається).

 

Прем'єр-міністр України А. КІНАХ


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1440


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна частина

1. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (далі - посадові особи) один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов'язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

2. Атестації підлягають посадові особи місцевого самоврядування усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх службові обов'язки не змінилися.

Не підлягають атестації сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних, обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, молоді спеціалісти, вагітні жінки, чи жінки, які працюють менше ніж один рік після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на роботу на визначений термін.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

3. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з урахуванням цього Типового положення та особливостей кожного органу місцевого самоврядування. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших створюваних радами виконавчих органів, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік. Загальні методичні рекомендації з цих питань розробляються Головдержслужбою.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.006 с.)