ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИНАКАЗ

Від 1 вересня 1999 року N 65

Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Головного управління державної служби України
від 30 листопада 2001 року N 94,
від 29 листопада 2002 року N 95,
від 21 травня 2004 року N 74,
від 1 листопада 2006 року N 363

З метою забезпечення ст. 11 Закону України "Про державну службу" та п. 2 Заходів щодо здійснення Програми кадрового забезпечення державної служби, які затверджені Указом Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035/95, наказую:

1. Затвердити Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76) (далі - Довідник), розроблений НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці.

2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, іншим органам, керівні працівники та спеціалісти яких на підставі нормативно-правових актів віднесені до категорії державних службовців, використовувати Довідник при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик і відповідних посадових інструкцій.

3. Керуючому справами Головдержслужби (Кузьменку М. М.) забезпечити у встановленому порядку доведення Довідника до органів, де працюють державні службовці I - III категорій.

4. Начальнику науково-аналітичного управління Головдержслужби (Сороко В. М.) забезпечити розміщення тексту Довідника на Web-сторінці Головдержслужби (www.guds.dov.ua).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Начальника Головдержслужби Павленчика П. Т.

 

Начальник Головдержслужби Г. І. Леліков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головдержслужби України від 1 вересня 1999 р. N 65 (в редакції наказу Головного управління державної служби України від 21 травня 2004 р. N 74)


ДОВІДНИК
ТИПОВИХ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

(У тексті Довідника слова "готувати рішення", "вносити (готувати) запити", "формувати вимоги до запиту"слова "готувати матеріали", "законодавчі й нормативні акти" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "готувати проект рішення", "вносити (готувати) проект запитів", "формувати вимоги до проектів запитів", "готувати матеріали керівнику свого підрозділу, та проекти матеріалів керівництву", "нормативно-правові акти" відповідно, в усіх відмінках і формах числа згідно з наказом Головного управління державної служби України від 1 листопада 2006 року N 363)

 

ПЕРЕДМОВА

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (надалі - Довідник) містить рекомендовані матеріали щодо типових кваліфікації та компетенції посад, які мають бути використані при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій державних службовців. Довідник розроблено на виконання Закону України "Про державну службу" та пункту 2 заходів щодо здійснення Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035/95, з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України:

- від 27 квітня 2000 року N 733 "Про примірні переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій" із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів від 27 травня 2004 року N 700;

- від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій";

- від 11 травня 2005 року N 328 "Про структуру місцевих державних адміністрацій".

Згідно з чинним законодавством конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі Довідника і відображаються у посадових інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції. Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків державних службовців і кваліфікаційних вимог щодо певних категорій і посад.

Відповідно до назви цього документу в його основу покладено посадову ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації державних службовців визначаються їх посадовими обов'язками, які, у свою чергу, обумовлюють назву посади.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Довідник є документом, який встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації державних службовців.

Довідник має сприяти правильному вирішенню питань перерозподілу праці поміж державними службовцями, забезпечувати єдність при визначенні їх посадових обов'язків, повноважень та кваліфікаційних вимог, що до них ставляться.

Довідник служить основою при:

розробці посадових інструкцій головних спеціалістів, провідних спеціалістів, спеціалістів тощо, які закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність;

розробці положень про структурні підрозділи у частині, що стосується прав та обов'язків їх керівників;

підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та кваліфікацією;

конкурсному підборі та атестації державних службовців;

формуванні дійового кадрового резерву;

організації стажування в державних органах влади;

розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх професійної діяльності.

2.2. Довідник містить типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, найменування яких відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2000 р. N 733 "Про примірні переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 року N 328 "Про структуру місцевих державних адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій".

Конкретні найменування посад державних службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади повинні відповідати найменуванням, наведеним у реєстрі посад державних службовців, який формує та веде Головдержслужба України відповідно до покладених на неї завдань згідно з її Положенням, затвердженим Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року N 1272 "Про Положення про Головне управління державної служби України", вносить в установленому порядку до Мінпраці України та Держспоживстандарту України пропозиції щодо внесення відповідних змін та доповнень до Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2005". Віднесення посад державних службовців до відповідних категорій повинно здійснюватись відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про державну службу".

2.3 У Довіднику визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді у даному органі виконавчої влади. Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями державних службовців, які розроблюють і затверджують на основі Довідника центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх завдань, функцій та повноважень, встановлених відповідними нормативно-правовими актами, та штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку.

При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, які включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад. Усі посадові інструкції, що розроблюються у відповідному державному органі влади, повинні бути взаємопов'язаними, аби не допустити дублювання у роботі державних службовців. У додатку 1 наведено Рекомендації щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців.

2.4. До Довідника не включені професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, правовий статус яких регулюється Конституцією та спеціальними законами України, державних службовців - керівників, які згідно із законодавством призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обираються або затверджуються колегіальним органом.

2.5 Кожна кваліфікаційна характеристика складається з таких розділів: "Завдання, обов'язки та повноваження", "Має право", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання, обов'язки та повноваження" наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади або для групи посад, подібних за професійними ознаками. При розробленні посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання, обов'язки та повноваження, що включені до типової професійно-кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад.

У розділі "Має право" окреслене коло прав та повноважень державного службовця, необхідних для виконання покладених на нього завдань та обов'язків. У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних державним службовцям для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання посадових обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно до певної посади або групи посад вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця та вимоги до післядипломної підготовки, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу державної служби або загального стажу роботи, або стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

Наведені у цьому розділі вимоги носять узагальнюючий характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи, складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу, що проводиться при підборі державних службовців, кваліфікаційні вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення та поліпшення якісного складу державних службовців відповідно до потреб державного управління та місцевого самоврядування.

Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її зайняття, крім керівних посад, за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.

2.6 Державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр за спеціальностями галузі "Державне управління" або іншими, професійно орієнтованими для державної служби, з додатковим підвищенням кваліфікації за професійними програмами вказаної галузі), а на посадах керівників структурних підрозділів та їх заступників - обов'язково повну вищу освіту.

Безперервний характер навчання має сприяти постійному поєднанню теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню передовими методами та засобами роботи, створювати умови для інноваційної управлінської діяльності.

Необхідна спеціальність (спеціалізація) магістрів державного управління, які можуть заміщати посади державних службовців IV категорії і вище, визначається відповідно до певних груп функцій державного управління, з якими пов'язана їх майбутня діяльність.

При заміщенні посад державних службовців IV категорії і вище кандидатами (докторами) наук ураховується відповідність спеціальності, за якою захищено дисертацію, функціям державного управління, з якими переважно пов'язана діяльність державного службовця, термін після її захисту та науковий стаж пошукача.

Абзац п'ятий пункту 2.6 вилучено

(згідно з наказом Головного управління державної
служби України від 01.11.2006 року N 363)

2.7 Державний службовець повинен володіти:

• знаннями з Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу;

• вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

• аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою. Крім того, державні службовці, які за характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

При цьому обов'язковими для державних службовців різних категорій є такі загальні вимоги.

Для керівників органів державної влади та органів самоврядування:

• глибоке знання питань економіки та вміння застосовувати їх на практиці.

Для керівників структурних підрозділів органів державної влади та органів самоврядування:

• вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;

• здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Для спеціалістів різних категорій:

• вміння реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

2.8 Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України; ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

2.9 Відповідність обов'язків і кваліфікації державних службовців вимогам посадових професійно-кваліфікаційних характеристик визначається атестаційною комісією згідно з чинним положенням про порядок проведення атестації державних службовців. При цьому особлива увага надається якісному та ефективному виконанню робіт.

2.10 При заміщенні посад державних службовців на конкурсних засадах за рівних професійно-кваліфікаційних вимог та умов до кандидатів на заміщення перевага може надаватися фахівцям, які:

• мають науковий ступінь за профілем майбутньої роботи;

• отримали другу нову вищу освіту за фахом, в тому числі в одній із країн з розвиненою економікою, або мають фаховий стаж роботи за кордоном;

• працювали (працюють) на керівних посадах в державних або казенних підприємствах;

• володіють однією або декількома іноземними мовами.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.012 с.)