КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИВиділяють декілька класифікацій посад державних службов­ців. Д. М. Бахрах виділяє такі види посад: керівники структур­них одиниць (адміністратори), спеціалісти і технічні виконав­ці1. На думку Ю. М. Старилова з теоретичної точки зору слід виділити наступні види державних посад у залежності:

— від виду державної діяльності — державні посади в ор­
ганах законодавчої, виконавчої і судової влади;

— від масштабу дії — типові та індивідуальні посади;

— від способу заміщення — виборні, назначувальні, кон­
курсні і такі, що заміщуються на підставі зарахування2.

В. Я. Малиновський виділяє види посад державної служби у залежності від змісту і характеру діяльності, способів при­значення та надання повноважень на:

— політичні, які обіймають політичні діячі, які забезпечують
визначення та вироблення політики. До політичних посад
віднесені посади Президента України, Прем'єр-міністра
України, інших членів Кабінету Міністрів України і т.д.;

— адміністративні — це посади, які мають забезпечувати
реалізацію політики з орієнтацією на людину, особистість,
громадянина. До таких посад, наприклад, можна віднести
керівників центральних органів виконавчої влади;

— патронатні, які є допоміжними щодо того чи іншого по­
літичного діяча. Це посади радників, консультантів, по­
мічників, прес-секретарів3.


 


70


1 Бахрах Д. Н. Административное право России: Учебник для вузов. —
М„ 2002. - С. 210.

2 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права: В 3 т. — М.,
2002. - Т. 1. - С 609.

3 Малиновський В. Я. Державна служба... — С 67—72.


За статтею 25 Закону «Про державну службу» основними критеріями класифікації посад вважаються:

— організаційно-правовий рівень органу, який приймає на
роботу;

— обсяг і характер компетенції на конкретній посаді;

— роль і місце посади в структурі державного органу.
Відповідно до даних критеріїв встановлюються такі кате­
горії посад службовців:

— перша категорія — посади голів державних комітетів, що
не є членами Уряду України, голів інших центральних
органів державної виконавчої влади при Кабінеті Мініст­
рів України, Постійного Представника Президента Украї­
ни в Республіці Крим, представників Президента України
в областях, містах Києві та Севастополі, перших заступ­
ників міністрів, перших заступників голів державних
комітетів, що входять до складу Уряду, керівників Адмі­
ністрації Президента України, Секретаріату Верховної
Ради України та інші прирівняні до них посади;

— друга категорія — посади заступників керівника Адмініст­
рації Президента України, заступників керівника Секре­
таріату Верховної Ради України, заступників керівника
апарату Кабінету Міністрів України, керівників структур­
них підрозділів Секретаріату Верховної Ради України, сек­
ретаріатів постійних комісій Верховної Ради України,
Адміністрації Президента України, апарату Кабінету Мі­
ністрів України, радників та помічників Президента Украї­
ни, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра
України, заступників міністрів, заступників голів держав­
них комітетів, які входять до складу Уряду, перших заступ­
ників, заступників голів комітетів та інших центральних
органів державної виконавчої влади при Кабінеті Міністрів
України, першого заступника Постійного Представника
Президента України в Республіці Крим, перших заступни­
ків глав обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади;

— третя категорія — посади заступників керівників структур­
них підрозділів, завідуючих секторами, головних спеціаліс­
тів, експертів, консультантів Адміністрації Президента


України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України, затупників Постійного Пред­ставника Президента України в Республіці Крим, заступ­ників глав обласних, Київської та Севастопольської місь­ких державних адміністрацій, представників Президента України в районах, районах міст Києва та Севастополя, начальників управлінь, самостійних відділів у складі мініс­терств та інших центральних органів державної виконавчої влади та інші прирівняні до них посади;

— четверта категорія — посади спеціалістів Адміністрації
Президента України, Секретаріату Верховної Ради Украї­
ни і апарату Кабінету Міністрів України, заступників
начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів)
міністерств та інших центральних органів державної ви­
конавчої влади, керівників управлінь, відділів, служб
обласних, Київської та Севастопольської міських держав­
них адміністрацій та інші прирівняні до них посади;

— п'ята категорія — посади спеціалістів міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади, заступ­
ників представників Президента України в районах, райо­
нах міст Києва та Севастополя, заступників керівників
управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севас­
топольської міських державних адміністрацій, спеціаліс­
тів апарату цих адміністрацій та інші прирівняні до них
посади;

— шоста категорія — посади керівників управлінь, відділів,
служб районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, спеціалісти управлінь, відділів,
служб обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади;

— сьома категорія — посади спеціалістів районних, районних
у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх
управлінь і відділів та інші прирівняні до них посади.

Передбачений в даній статті перелік посад щодо тієї чи іншої категорії не є вичерпним. Кабінету Міністрів України надається право відносити посади державних службовців, не перелічених у данній статті, до відповідної категорії. Як правило, з цього питання Урядом видається відповідне розпорядження.
ПОНЯТТЯ, ВИДИ І РАНГИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Поняття державних службовців

Глава 2. Види державних службовців

Глава 3. Поняття і особливості патронатних службовців

Глава 4. Ранги державних службовців


ГЛАВА 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.007 с.)