ПОНЯТТЯ КОНКУРСУ І КОНКУРСНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОНЯТТЯ КОНКУРСУ І КОНКУРСНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІКонкурс на заміщення вакантних посад державних службов­ців є одним із чотирьох видів процедур вступу на державну службу, поряд з призначенням, зарахуванням і виборами. Він застосовується в 95% випадків при проведенні заміщення вакантних посад третьої-сьомої категорій, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

До посад державних службовців, які заміщаються у позакон-курсному порядку належать:

— керівники, перші заступники, заступники керівників уря­
дових органів управління — призначаються Кабінетом
Міністрів України;

— заступники голів обласних державних адміністрацій —
призначаються головами відповідних держадміністрацій
за погодженням із відповідним віце-прим'єр-міністром;

— заступники голови Київської міської державної адмініст­
рації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої
влади — призначаються Київським міським головою за
погодженням із Кабінетом Міністрів України;

— керівники апаратів обласних, Київської і Севастопольсь­
кої міських державних адміністрацій — призначаються
головами відповідних держадміністрацій за погодженням
із Кабінетом Міністрів України;

— голови районних державних адміністрацій — признача­
ються Президентом України за поданням Кабінету Мі­
ністрів України;


— перші заступники та заступники голів районних держав­
них адміністрацій — призначаються головами районних
державних адміністрацій за погодженням із відповідними
заступниками голів обласних державних адміністрацій;

— керівники апаратів районних державних адміністрацій —
призначаються головами відповідних держадміністрацій;


 

— керівники управлінь, відділів та інших структурних під­
розділів обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій — призначаються головами від­
повідних держадміністрацій за погодженням із відповід­
ними міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади;

— керівники структурних підрозділів районних державних
адміністрацій в АРК — призначаються головами відповід­
них районних державних адміністрацій за погодженням
із відповідними посадовими особами Ради міністрів АРК;

— керівники кадрових служб центральних органів виконавчої
влади, обласних, Київської і Севастопольської міських дер­
жавних адміністрацій — призначаються керівником відпо­
відного органу за наявності висновку Головдержслужби.

Поза конкурсом призначаються службовці патронатної служ­би, що виправдовується особливістю їхньої діяльності.


Даний перелік продовжують посади, передбачені Постано­вою Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 1995 року, до яких відносяться: керівники, які згідно із законодавством оби­раються або затверджуються колегіальним органом; керівники, які призначаються міністрами, керівниками інших центральних органів виконавчої влади за погодженням із керівниками міс­цевих органів виконавчої влади: спеціалісти при їх переміщені у межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про працю; держа­вні службовці, які перебувають на відповідних посадах у дер­жавних органах та виконавчих органах рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів виконавчої влади і місцевого самоврядування; випускники Української Академії державного управління при Президентові України та їх регіо­нальних інститутів у державні органи, які направляли їх на навчання.

Конкурс — це особлива процедура підбору кадрів на ва­кантні державні посади у відповідності до рішення конкурсної комісії. Саме конкурс повинен забезпечити рівний доступ гро­мадян до державної служби, як це передбачено в статті 38 Конституції України. Це конституційне право підтверджується міжнародно-правовими актами, які визнаються Україною. Так,


згідно зі ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і полі­тичні права кожен громадянин повинен мати право і можли­вість допускатися у своїй країні на загальних умовах рівності до публічної служби без будь-якої дискримінації та без необ­грунтованих обмежень.

Конкурсне провадження є одним із видів процедурних адмі­ністративних проваджень. Отже, йому притаманні ті ж ознаки, що й іншим адміністративним провадженням. Поряд із цим, конкурсне провадження має цілий ряд рис та особливостей, які суттєво відрізняють його від інших проваджень.

Правовою основою проведення конкурсного провадження є Закон «Про державну службу», Положення про порядок про­ведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджене постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 15 лютого 2002 р.1, та Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений наказом Головдержслужби України від 10 травня 2002 р.

У конкурсному провадженні можна виділити наступні стадії:

— підготовка та проведення конкурсу;

— проведення конкурсного іспиту та співбесіди;

— прийняття рішення за підсумками конкурсу;

— оскарження прийнятого рішення;

— виконання прийнятого рішення.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.006 с.)