Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом· Антимонопольний комітет України;

· Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

· Фонд державного майна України;

· Національне агентство України з питань державної служби

Правовий статус місцевих державних адміністрацій

 

 

Рис. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

 


До відання МДА належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації та підприємництва;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та зарплати.

 

 


Система місцевого самоврядування в Україні.

Відповідно до ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

 

 


Представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

 

 


 

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.

 

 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися, а його функції здійснює сільський голова одноособово.

 

Адміністративна реформа:
1) вид реформи державного управління, що здійснюється переважно у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з місцевим самоврядуванням;
2) вид політико-правової реформи, що здійснюється у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин із місцевим самоврядуванням.

 

 

 

1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Дайте визначення та розкрийте сутність поняття “апарат державного управління” (адміністративний апарат).

2. Які специфічні ознаки апарату державного управління?

3. Що таке орган державного управління? За якими ознаками класифікують органи державного управління? Які їх види Ви знаєте?

4. Розкрийте сутність поняття і правовий статус органів виконавчої влади.

5. Дайте характеристику повноважень Верховної Ради України.

6. Охарактеризуйте основні повноваження Президента України.

7. Яка структура і компетенція Кабінету Міністрів України.

8. Які повноваження і компетенція Прем’єр-міністра України?

9. Які склад функції і повноваження Міністерства України.

10. Визначте місце державних комітетів в системі центральних органів виконавчої влади України. Які Державні комітети України Вам відомі?

11. Які завдання, склад і призначення центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в Україні?

12. Яка структура і повноваження місцевих державних адміністрацій?

13. Які управлінські функції у своїй роботі реалізують місцеві державні адміністрації?

14. Зміст проведення адміністративної реформи в Україні.

 

Додатки

 

 


 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Основна

 

1. Адміністративне право України:[Підруч.] / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: [Курс лекций] / Атаманчук Григорий Васильевич. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006. – 584 с.

3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: [Курс лекций] / Атаманчук Г.В. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.

4. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: [Навч. посіб.] / Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. – К.: Міленіум, 2003. – 256 с.

5. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна: [Навч. посіб.] / Білоус А.О. – К.: АМУПП, 2000. – 200 с.

6. Виконавча влада в Україні: [Навч. посіб.] // За заг. ред. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 128 с.

7. Государственное управление: основы теории и организации: [Учебн. под ред. В.А. Козбаненко]. – М.: Статут, 2002. – Т.1 – 360 с.

8. Гурне Б. Державне управління / Бернар Гурне. – К.: Основи, 1993. – 165 с.

9. Державне управління: [Навч. посіб.] / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.

10. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: [Навч. посіб.] / Н.Р. Нижник., С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін.; За заг. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с.

11. Державне управління: словник-довідник / [уклад. Бакуменко В.Д. та ін.; за заг. ред. Князева В.М., Бакуменка В.Д.]. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

12. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. – К.: Факт, 2003. – 384.

13. Державне управління та державна служба: [Словник-довідник] / Уклад. О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.

14. Державне управління: теорія і практика / [Авер’янов В. Б., Цвєтков В. В., Шаповал В. М. та ін.]. – К.: НАН України, ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

15. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: [навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р Нижник, В. М. Олуйка]. – Львів: Вид-во „Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

16. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: [Моногр.] / Кол. авт.; Відпов. ред. – проф. Н.Р. Нижник. – К.: УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.

17. Конституція України: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р (із змінами, внесен. Законом України від 08.12.2004 № 2222-IV] // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30 – 23 липня – Ст. 141.

18. Малиновський В.Я. Державне управління: [Навч. посіб.] / Малиновський Валентин Ярославович. – Луцьк: ред.-вид. від-ня “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

19. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.

20. Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління / Нижник Н.Р., Машков О.А. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

21. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: [Навч. посіб.] / Кол. авт.: Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. та ін. / За заг.ред. Н.Р.Нижник. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – 288 с.

22. Про внесення зміни до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 370 [Указ Президента України № 409/2011 від 8 квітня 2011 року] - доступний з < www. president.gov.ua>

23. Про державну службу: [Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII (із змінами, внесен. згідно із 15 Законами у 1995-2007 рр.)] // Відом. Верховної Ради . – 1993. – № 52. – 28 грудня. – Ст. 490.

24. Про державну таємницю: [Закон України від 1994 № 3855-XII (із змінами, внесен. згідно із 3 Законами у 2003-2008 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – 19 березня. – Ст. 93.

25. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: [Указ Президента України від 12.03.1996 № 179/96] // Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня.

26. Про засади запобігання та протидії корупції: [Закон України від 11.06.2009 № 1506-VI (із змінами, внесен. згідно із 2 Законами у 2009-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – 6 листопада. – стор. 1675, Ст. 691.

27. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: [Закон України від 23.12.1998 № 350-XIV] (із змінами, внесен. згідно Законом у 2009 р.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 5. – 12 грудня. – Ст. 43.

28. Про затвердження Положення про Державну митну службу України: [Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940 (із змінами, внесеними згідно з 2 Постановами КМ у 2008 р.)] // Офіц. вісник України. – 2007. – № 53. – 30 липня. – стор. 92, Ст. 2163.

29. Про Державну митну службу України: [Указ Президента України від 29.11.1996 № 1145/96 (із змінами, внесеними згідно з 4 Указами Президента у 1998-2006 рр.) // Урядовий кур’єр. –1996. – 5 грудня. – № 228.

30. Про інформацію: [Закон України вiд 02.10.1992 № 2657-XII (із змінами, внесен. згідно із 7 Законами у 2000-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – 1 грудня. – Ст. 650.

31. Про Кабінет Міністрів України: [Закон України від 16 травня 2008 р. № 279-VI] // Відом. Верховної Ради України. – 2008.– № 25.– 20 черв. – Ст. 241.

32. Про Положення про Головне управління державної служби України: [Указ Президента України вiд 02.10.1999 № 1272/99 (із змінами, внесен. згідно із 6 Указами у 2000-2006 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 40. – 22 жовтня. – Стор. 26.

33. Про місцеві державні адміністрації: [Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV (із змінами і доповн. внесен. 23 Законами України у 2001-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – 28 травня. – Ст. 190.

34. Про місцеве самоврядування в Україні: [Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами і доповн. внесен. 46 Законами України у 1998-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

35. Про систему центральних органів виконавчої влади: [Указ Президент України від 15 грудня 1999 року № 1572/99 (із змінами і доповненнями внесеними згідно з 18 Указами президента України у 2000-2006 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 50. – 31 грудня. – стор. 8.

36. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади [Указ Президента України № 1085/2010 від 9 грудня 2010 року ]- доступний з < www. president.gov.ua>

37. Райт Г. Державне управління / Глен Райт. – К: Основи, 1994. – 191 с.

 

Додаткова

 

38. Аникин Б.А. Высший менеджмент для руководителя: [Учеб. пособие] / Аникин Б.А. – М.: Издательский Дом “ИНФРА-М”, 2000. – 135 с.

39. Бай С.І. Операційний менеджмент: Практикум: [Навч. посібн.] / Бай С.І., Іванова І.В., Микитенко Н.В. – К.: КНТЕУ, 2001. – 422 с.

40. Глухов В.В. Менеджмент: [Учеб.] /В.В. Глухов. – СПб.: Спец. лит., 2000. – 700 с.

41. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління: [Навч. посібн.] / Дзвінчук Д.І. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2001. – 280 с.

42. Зайцев Г.Г. Управление персоналом: [Учеб. пособие] / Г.Г. Зайцев. – СПб.: Северо- Запад, 1998. – 310 с.

43. Іванова І.В. Менеджер – професійний керівник: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2001. – 107 с.

44. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум: [Навч. посібн.] / Іванова І.В. – К.: КНТЕУ, 2001. – 247 с.

45. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: [Учебн. для студ. вузов] / Кабушкин Николай Иванович. – Минск: Финансы, учет, аудит, 1997. – 284 с.

46. Кодекс законів про працю України: [Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами, внесен. згідно із 63 Законами України у 1992-2010 рр.) // Відом. Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – 17 грудня.

47. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: [Навч. посіб.] – К.: КНЕУ, 1998.

48. Мельник Л.П. Психологія управління: [Курс лекцій] / Мельник Л.П. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

49. Мошек Г.В. Менеджмент підприємства: [Підруч.] / Мошек Г.В., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. – К.: КНТЕУ, 2002.

50. Пірен М. І. Конфліктологія: [Підруч.] / М.І. Пірен. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.

51. Про склад Кабінету Міністрів України: [Указ Президента України вiд 15.12.1999 № 1574/99 (із змінами, внесен. згідно із 12 Указами у 2001-2005 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 40. – 22 жовтня. – Стор. 26.

52. Про столицю України – місто-герой Київ: [Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV (із змінами, внесен. згідно із 9 Законами у 2007-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – 19 березня. – Ст. 79.

53. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: [Моногр.] / Національна академія держ. управління при Президентові України / І.А. Грицяк (відп. ред.). – К.: “К.І.С.”, 2009. – 240 с.

54. Реформування державного управління в Україні: Проблеми і перспективи / За заг. ред. В.В. Цвєткова. – К.: Оріони, 1998. – 362 с.

55. Сіроштан М.А. Економічний словник-довідник // Укл.: М. А. Сіроштан та ін. – Х.: РВВ ХДЕУ, 1999. – 148 с.

56. Семигин Г.Ю. Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Національній общественно-научный фонд / Г.Ю. Семигин, В.Н. Иванов. – М.: Мысль, 2003. – 694 с.

57. Управление персоналом организации: [Учебн.] / Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с.

58. Фінансове право України: [Навч. посіб.] / За заг. ред. В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.

59. Храмов В.О. Основи управління персоналом: [Навч.-метод. посіб.]. / Храмов В.О., Бовт рук А.П. – К.: МАУП, 2001. –112 с.

60. Цвєтков В.В. Демократія-Управління-Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: [Моногр.] / Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.– 248 с.

61. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / Цвєтков В.В. – X.: Вид-во “Право”, 1996. – 164 с.

 

Електронні видання

 

62. Конспект лекцій “Основи менеджменту”: [Електронний ресурс] // Бібліотека економіста. – Режим доступу: http://library.if.ua/books/3.html.

63. Нижник Н.Р. Проблеми сьогодення державного управління в Україні / Н.Р. Нижник // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3 (23). – С. 14-19.

 

Інтернет-ресурси

64. www. zakon.rada.gov.ua

65. www. uk.wikipedia.org

66. www.ukurier.gov.ua

67. www. kmu.gov.ua

68. www. president.gov.ua

 

 


[1] Джерело: Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління / Нижник Н.Р., Машков О.А. – К.: Вид-во УАДУ, 1998.– С. 32.

[2] Докладніше ця категорія розглядається в Темі 7. “Управління персоналом в системі державної служби”.

[3] Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред.кол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., Т.2: Д-Й. 744 с.

[4] Економічний словник-довідник // Укл.: М. А. Сіроштан та ін. – Х.: РВВ ХДЕУ, 1999. – 148 с.

[5] Примітка. Соціальне нормування в державному управлінні є засобом регламентації системи виконавчої влади у здійсненні державно-владних повноважень згідно з нормами законодавства, адміністративного, цивільного права та ін.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.015 с.)