ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взаємозв’язок функцій та методів адміністративного менеджменту. 

       
   
 
 

 


Власне, виникнення функцій менеджменту пов'язане з необхідністю забезпечення впливу на колективи працівників та окремих виконавців. Застосування конкретної функції менеджменту повинно закінчуватися розробкою певного методу впливу.

 

 

     
 
 
   
 
   

 

 


1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
   

1. Дайте визначення поняття “методи державного управління”.

2. Охарактеризуйте класифікацію та сферу практичного застосування методів державного управління.

3. Які характерні риси методів державного управління?

4. Розкрийте сутність, ознаки та форми вираження організаційно-розпорядчих (адміністративних) методів державного управління.

5. Охарактеризуйте регламентаційні та нормативні методи?

6. Дайте характеристику системі економічних методів державного управління, опишіть їх сфери впливу та застосування.

7. Охарактеризуйте соціально-психологічні методи державного управління за видами, змістом і практичним застосуванням.

8. Визначте роль психологічного впливу в регулюванні управлінських відносин.

9. Специфічна роль методів примусу та переконання у практичному вирішенні питань управління.

10. Наведіть приклади методів використання соціально-психологічних методів управління в діяльності керівника державної установи.


ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

 

План

 

5.1. Характеристика апарату державного управління: сутність, специфічні ознаки.

5.2. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.

5.3. Правовий статус, основні завдання, принципи діяльності, компетенція місцевих державних адміністрацій.

5.4. Структура і повноваження місцевих державних адміністрацій.

5.5. Система місцевого самоврядування в Україні. .

& Рекомендовані джерела

Основні: 5, 10, 15, 21, 25, 32, 33, 34, 35, 36.

Додаткові: 51, 53, 54, 60.

Інтернет-ресурси, періодичні видання: 64, 67, 68.

 

Міні-лексикон:

апарат державного управління, компетенція органу виконавчої влади, відповідальність політична, система державних органів виконавчої влади, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, міністерство, Державний комітет,місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

 

Характеристика апарату державного управління: сутність, специфічні ознаки.

 

Апарат державного управління:
1) розгалужена і численна сукупність взаємопов’язаних виконавчо-розпорядчих органів (органів виконавчої влади), які діють від імені держави, на основі та на виконання законів, здійснюючи управління державними справами, і наділені для цього владними повноваженнями, компетенцією, певною структурою і кадрами; сукупність органів виконавчої влади, організованих у систему для реалізації цілей виконавчої влади, відповідно до конституційного принципу поділу державної влади;
2) система взаємопов’язаних органів, які діють від імені держави, мають владні повноваження, компетенцію, визначені структуру і кадри; система виконавчо-розпорядчих органів, які на основі та на виконання законів здійснюють управління державними справами.

 

 

Рис. Специфічні ознаки апарату державного управління.

 

 

       
 
 
   

 

 

 

 


Класифікація органів державного управління

 

Ознаки класифікації Види органів державного управління
За способом утворення, реорганізації, ліквідації органу, призначення на посаду та звільнення з посади його керівників органи, які утворюються Верховною Радою України, Президентом України, представницькими органами влади Кабінет Міністрів України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України; Рада міністрів Автономної Республіки Крим (АРК); міністерства і республіканські комітети АРК; місцеві державні адміністрації, голови яких призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України
органи, керівники яких призначаються та звільняються з посад особливим порядком Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (призначаються на посади Президентом за згодою Верховної Ради України), Голова Національного банку України
органи, що утворюються міністерствами та ін. централ. органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади створюють свої структурні підрозділи в областях, містах Києві, Севастополі, районах. Обласні та районні державні адміністрації створюють свої управління, відділи та інші підрозділи. Адміністрація державних підприємств та установ утворюється органами управління вищого рівня
За територі-альними масштаби діяльності центральні Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (державні комітети, адміністрації, служби, фонди, агентства, департаменти та ін.)
республіканські Рада міністрів АРК, міністерства, республіканські комітети АРК
місцеві обласні, Київська і Севастопольська міські, районні та районні у містах держадміністрації
  міжтериторіальні митниці, військові оперативні командування, управління залізниць, регіональні відділення Національної служби посередництва і примирення, на районному рівні – міжрайонні відділення податкових інспекцій, прокуратури, СБУ та ін.
За характером і обсягом компетенції та функціонального призначення органи загальної компетенції Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, районні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації
органи спеціальної (галузевої та функціональної компетенції) - галузеві міністерства, державні комітети, департаменти, управління і відділи держадміністрацій, що мають у своєму підпорядкуванні підприємства, установи, інші структури, здійснюючи управління певною галуззю
- функціональні (носять міжгалузевий чи міжсекторний характер) – міністерства (економіки, фінансів, праці та соціальної політики, державний комітет статистики, фонд держ. майна, антимонопольний комітет та ін.)
За порядком прийняття управлінських рішень колегіальні Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК урядові комітети, різні державні комісії та ін.
єдиноначальні Відповідальні керівники за діяльність органу в цілому – міністр, голова державного комітету, голова місцевої державної адміністрації. В єдиноначальних органах також утворюються допоміжні колегіальні органи з дорадчими, консультативними функціями – колегії, комісії, комітети, ради, штаби та ін.
За джерелами фінансування з Держбюджету Пенсійний фонд, казначейство
змішане фінансування Наукові установи

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.019 с.)