У якому розмірі може бути виданий кредит НБУ під заставу цінних паперів уряду?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У якому розмірі може бути виданий кредит НБУ під заставу цінних паперів уряду?а) 100%

б) 75 %

в) 50 %

64. До основних умов банківського кредитування не відносять:

а) операції проводяться в межах вільних кредитних ресурсів

б) позики видаються для придбання цінних паперів інших підприємств

в) операції проводяться з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів

г) позики видаються на забезпечення потреб сфери виробництва і обігу

65. Оцінка фінансового стану позичальника не проводиться за такими показниками:

а) забезпечення трудовими ресурсами

б) обсяг реалізації продукції

в) прибутки і збитки

г) собівартість продукції

66. Яку роботу здійснює банк на першому етапі процесу кредитування:

а) приймає кредитну заявку

б) проводить бесіду з клієнтом про порядок оформлення позики

в) приймає кредитну заявку та проводить бесіду з клієнтом про порядок оформлення позики

67. В чому полягає робота банку на другому етапі кредитування:

а) в оцінці кредитоспроможності позичальника

б) в перевірці достовірності поданих документів

в) в перевірці позичальника на місці

68. Зміст третього етапу кредитування — це:

а) розрахунок показників ліквідності балансу

б) структурування позички

в) визначення розміру плати за кредит

69. Що являє собою останній етап кредитування:

а) підписання кредитної угоди

б) виписка розпорядження на видачу кредиту

в) контроль за поверненням кредиту

70. Які заходи можна вжити для підвищення чистого прибутку банку:

а) підвищити сплати за депозитами

б) знизити процентні ставки за кредитами

в) скоротити процентні та непроцентні видатки

71. Яким чином банк може підвищити значення показника „Доходна база

активів":

а) збільшити розмір сукупних активів

б) зменшити розмір доходних активів та сукупних активів

в) збільшити заборгованість за кредитами

г) збільшити розмір залучених коштів

д) зменшити розмір непрацюючих активів

72. Які джерела банківських ресурсів можна охарактеризувати як короткострокові:

а) депозитні сертифікати

б) міжбанківські кредити

в) надходження підприємств

73. Які активи є короткостроковими:

а) готівка в касі

б) споживчі кредити

в) цінні папери з терміном обігу понад три місяці

74. До чого призведуть зміни процентних ставок на грошовому ринку:

а) до збільшення чистого доходу банку

б) до збільшення рівня процентних витрат банку

в) чистий дохід банку не зміниться

75. Що таке ліквідність комерційного банку:

а) здатність банку сплачувати свої зобов'язання перед вкладниками

б) достатність капіталу

в) здатність банку задовольняти кредитні заявки клієнтів

76. Який з факторів впливу на ліквідність банку найбільш важливий:

а) наявність у банку значної частини позикових коштів

б) чутливість банку до змін процентних ставок

в) терміновість активів

77. Які з показників характеризують ліквідність банку:

а) показник великих кредитних ризиків

б) показник покриття прогнозних збитків власними коштами

в) показник достатності капіталу

78. Який розмір грошових коштів повинні тримати комерційні банку на своєму коррахунку в НБУ як обов'язковий резерв:

а) 11 % від залучених коштів в національній валюті

б) 15 % від залучених коштів

в) 30 % від залучених коштів в національній валюті

г) 20 % власних коштів банку

79. Як банк може використати кошти резерву на покриття можливих втрат за своїми позичками:

а) списати прострочені проценти

б) покрити збитки від своєї господарської діяльності

в) списати безнадійну заборгованість за кредитом

80. Який з видів кредиту називають „партнерським":

а) іпотечний

б) бланковий

в) консорціумний

г) ломбардний

д) паралельний

81. При розрахунках по схемі револьверного кредиту розрахунки проводяться між:

а) декількома банками

б) позичальником та продавцем

в) позичальником та покупцем

82. Нестандартним споживчим кредитом називається:

а) кредит, при якому виникає прострочена заборгованість

б) кредит, при якому пошкоджується майно, яке виступало заставою

в) кредит, при якому підвищуються процентні ставки

83. Документи на відкриття всіх банківських рахунків підприємств та організацій особисто подають до банку:

а) особи, які особисто привезли ці документи в банк;

б) особи, які мають право другого та третього підписів;

в) особи, які мають право першого та другого підписів;

84. Перерахуйте, що з наведених нижче операцій фізичні особи-резиденти можуть зараховувати на свої поточні рахунки:

а) зарахування орендної плати та виручки від реалізації житла;

б) зарахування доходів, одержаних у формі оплати праці;

в) зарахування коштів, отриманих внаслідок іноземних інвестицій;

г) переказування коштів на рахунок юридичної особи резидента;

д) переказування коштів на інший рахунок фізичних підприємств;

е) платежі з рахунків за послуги, одержані від юридичних і фізичних осіб, за куплені товари, цінні папери, іноземну валюту;

85. Банки відкривають своїм клієнтам такі види рахунків:

а) поточні, депозитні та рахунки в іноземній валюті;

б) депозитні, бюджетні, кредитні;

в) поточні, депозитні, бюджетні;

86. Картку із зразками підписів та відбитком печатки подають:

а) усі фізичні особи та юридичні особи;

б) тільки юридичні особи;

в) юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності;

87. Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки:

а) за дорученням власників цих рахунків або за розпорядженням стягувачів;

б) тільки за дорученням власників цих рахунків або за розпорядженням керівництва банку;

в) за дорученням третьої особи або за розпорядженням стягувачів;

88. Датою початку операцій за відкритим рахунком суб’єктів підприємницької діяльності є:

а) дата реєстрації отримання банком повідомлення про взяття суб’єктів підприємницької діяльності на податковий облік;

б) дата реєстрації отримання банком готівкових коштів на зарахування;

в) дата реєстрації отримання банком заяви на відкриття рахунку;

89. Згода платника оплатити вексель, прийняття ним зобов’язань за векселем, це:

а) акцепт;

б) індосамент;

в) інше.


90. Облік векселів – це:

а) дисконтування;

б) авалювання;

в) доміциляція.

91. Лістинг – це процедура:

а) вилучення цінних паперів з торгів на фондовій біржі;

б) допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі;

в) випуск та продаж цінних паперів;

92. Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право власника на отримання депозиту та процентів за ним, це:

а) казначейське зобов’язання;

б) ощадний сертифікат;

в) інвестиційних сертифікат.

93. Єдиний рахунок, по якому проводяться всі операції банку з клієнтом, в тому числі і з використання кредиту, називається:

а) овердрафтом;

б) контокорентом;

в) акцептним кредитом;

г) приватним рахунком.

94. Помилки службовців, збої в роботі обладнання — це…

а) ризик затримки платежу;

б) ризик неліквідності;

в) кредитний ризик;

г) системний ризик;

д) операційний ризик.

95. Спеціальний напис на лицьовому боці векселя — це…

а) аваль;

б) банківський акцепт;

в) фірмова гарантія.

96. Назвіть основні три групи фінансових коефіцієнтів, які аналізують при вивченні кредитоспроможності позичальника:

а) показники рентабельності;

б) показники стабільності;

в) коефіцієнти процентного покриття;

г) показники ліквідності;

д) показники ділової активності.

97. Механізм інкасації полягає в :

а) обміні сумок з грошовою виручкою на порожні і виписуванні підприємствами, що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомості у трьох примірниках;

б) обміні сумок з грошовою виручкою на порожні і виписуванні підприємствами, що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомості у двох примірниках;

в) обміні сумок з грошовою виручкою на порожні і виписуванні підприємствами, що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомості , яка залишається у інкасатора;


98. Видача цінностей із грошових сховищ здійснюється:

а) під розписку в «Книзі обліку видачі цінностей», записи в якій проводяться за видами цінностей;

б) під відповідальність завідуючого каси в «Книзі обліку видачі цінностей», записи в якій проводяться за видами цінностей;

в) тільки під розписку завідуючого каси, а записи в «Книзі обліку видачі цінностей» кожного дня не проводяться;

99. При розміщенні у декількох сховищах цінностей одного і того ж виду або грошових білетів одного і того ж номіналу потрібно:

а) скласти «Опис цінностей» із зазначенням у ньому дати і суми;

б) скласти довідку у «Книгу обліку готівки операційної каси та інших цінностей» із зазначенням у ній дати і суми;

в) скласти довідку у «Книгу обліку видачі цінностей та грошових білетів »;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.41.241 (0.009 с.)