Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання?а) адміністративну;

б) дисциплінарну;

в) матеріальну;

г) кримінальну.

5 Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати:

а) 25 годин на тиждень;

б) 36 годин на тиждень;

в) 41 годину на тиждень;

г) 40 годин на тиждень.

6 Студенти вищого навчального закладу надають шефську допомогу по збиранню яблук в одному з приватних підприємств, який вид інструктажу проведуть студентам перед початком виконання даної роботи?

а) вступний;

б) первинний;

в) позаплановий;

г) цільовий.

7 Після якої тривалості перерви в трудовому процесі робітник, що виконував роботи підвищеної небезпеки, повинен пройти позаплановий інструктаж?

а) 40 календарних днів;

б) 30 календарних днів;

в) 60 календарних днів;

г) 45 календарних днів.

8 Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н–1:

а) 10 діб;

б) 5 діб;

в) 3 діб;

г) 1 доби.

9 Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників:

а) виробнича травма;

б) професійне захворювання;

в) професійне отруєння;

г) професійний опік.

10 Безпека праці - це:

а) такі умови за яких унеможливлюється негативний вплив виробничих чинників на організм людини;

б) організаційні заходи спрямовані на відвернення дії шкідливих і небезпечних чинників на організм людини.

в) недопустимість дії на організм людини несприятливого чи несумісного з життям чинника.

11 Виробнича санітарія - це:

а) наука про теорію і практику функціонального стану організму в процесі трудової діяльності;

б) наука, що вивчає вплив на організм людини небезпечних чинників трудового процесу;

в) система організаційно-технічних заходів, що запобігають дії шкідливих чинників на організм людини.

12 Техніка безпеки - це:

а) система заходів про теорію і практику захисту людини від шкідливостей виробничого обладнання;

б) система заходів спрямована проти дії небезпечного і шкідливого впливу на середовище виробничої діяльності;

в) система заходів і засобів, спрямована на відвернення впливу на працюючих небезпечних виробничих чинників.

13 Яку мету ставить перед собою дисципліна "Охорона праці"?

а) навчити навичкам адекватного реагування на виробничі обставини та ситуації;

б) розуміти природу негативного впливу виробничих чинників, що можуть спричиняти небажані наслідки та визначати шляхи запобігання цим явищам;

в) навчити навичкам не створювати травмонебезпечні ситуації в умовах виробничої діяльності.

14 Небезпечний чинник може призвести до:

а) травмування або різкого погіршення здоров'я;

б) захворювання або різкого зниження працездатності;

в) фінансового ризику роботодавцям в умовах виробничої діяльності.

15 За дією на організм людини хімічні чинники поділяються на:

а) фізичні, подразнюючі, мутагенні, ханцерогенні;

б) загальнотоксичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, сенсибілізуючі;

в) загальнотоксичні, фізичні, мутагенні, сенсибілізуючі.

16 Вищим державним органам, що здійснює управління безпекою є:

а) Національна Рада з питань безпеки;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Держгірпромтехнагляд з питань охорони праці.

17 Характер праці - це:

а) контакт людини з виробничим середовищем;

б) особливості трудового процесу, що можуть чинити негативну дію на організм людини, її працездатність та здоров’я нащадків;

в) сукупність регламентованого рівня тривалості трудового процесу.

18 За дією та природою впливу шкідливі і небезпечні чинники відповідно до державного стандарту поділяють на:

а) оптимальні, допустимі, екстремальні;

б) фізичні, біологічні, психофізичні;

в) хімічні, психофізіологічні, біологічні, фізичні.

19До фізичних шкідливих і небезпечних чинників належать:

а) речовини різного агрегатного складу, погодно-кліматичні умови, концерогенні та мутагенні джерела небезпеки;

б) всі ті фізичні небезпеки, що можуть порушити здоров'я або призвести до загибелі;

в) коливальні рухи, шум, параметри мікроклімату, фіброгенний пил, іонізуючі випромінювання, висока напруга, сила струму і т. ін.

20 До психофізіологічних шкідливих і небезпечних чинників належать:

а) піднімання і перенесення вантажів, незручна поза, перенапруга аналізаторів;

б) перенапруга органів чуття, емоційні навантаження, недостатня рухова активність;

в) фізичні, статичні, динамічні, нервово-психічні та розумові перевантаження.

21 Професійне отруєння - це:

а) гостра або хронічна інтоксикація, викликана неякісним харчуванням в умовах виробництва;

б) гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва;

в) гостра або хронічна інтоксикація, викликана небезпечним чинником в умовах виробництва.

22 До основних та підзаконних актів у сфері охорони праці належать:

а) закони "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" і т.ін.

б) Конституція, Укази і Постанови президента, Верховної Ради і т.ін.

в) Конституція, КЗпП, закони та підзаконні акти, стандарти, інструкції з охорони праці і т.ін.

Що таке соціальний захист працюючих?

а) відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків;

б) створення нових національних загальнодержавних галузевих та регіональних програм соціальної політики;

в) фінансування на державному рівні охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці.

Тема: Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

На скільки класів поділяються умови праці?

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.

2 Оптимальні мікрокліматичні умови такі:

а) t=16 – 25 С, вологість 40 – 60 %, швидкість руху повітря 0,1 – 0,5 м/с;

б) t=18 – 20 С, вологість 40 – 60%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,2 м/с;

в) t= - 10 – 20 С, вологість 30 – 40%, швидкість руху повітря 0,1 – 0,3 м/с.

Хто зобов’язаний забезпечити безпечні умови проведення навчально – виховного процесу, зокрема виробничого навчання?

а) профспілковий комітет;

б) інженер з охорони праці;

в) власник;

г) майстер виробничого навчання.

Що повинен зробити працівник, коли, не за його вини, вийшов з ладу спецодяг?

а) працівник повинен придбати спецодяг за свої кошти;

б) власник повинен видати новий спецодяг, але за кошти працівника;

в) власник зобов’язаний замінити його за свій рахунок;

г) власник повинен видати спецодяг, який був в ужитку до закінчення строку носіння.

Чи дозволяється залучати працівників молодше 18 років до робіт у вихідні дні?

а) дозволяється з їхньої згоди;

б) дозволяється з їхньої згоди і згоди у уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці;

в) не дозволяється;

г) дозволяється.

6 Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці поділяються:

а) 2 класи;

б) 4 класи;

в) 6 класів;

г) 8 класів.

7 Шкідливі виробничі фактори шум та вібрація за характером впливу відносяться до:

а) хімічних;

б) фізичних;

в) біологічних;

г) психофізіологічних чинників.

Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду?

а) не дозволяється;

б) дозволяється;

в) дозволяється по узгодженню з комісією в справах неповнолітніх.

9 Шкідливі речовини аміак та хлор за характером впливу відносяться до :

а) загальнотоксичних;

б) подразнювальних;

в) канцерогенних;

г) мутагенних.

10 Нормою виробничого шуму вважається рівень звуку до :

а) 85 дБ;

б) 100 дБ;

в) 150 дБ;

г) 180 дБ.

11 Одиниця рівня сили звуку прийнята на честь фізика:

а) Белла;

б) Патона;

в) Бекереля;

г) Ньютона.

12 Письмова вказівка на виконання роботи з підвищеною небезпекою оформляється на спеціальному бланку:

а) наказ;

б) розпорядження;

в) наряд – допуск;

г) договір.

13 За величиною ГДК у повітрі робочої зони шкідливі речовини поділяються на:

а) 2 класи;

б) 8 класів;

в) 6 класів;

г) 4 класів.

14 Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), що видаються працівникам вважаються власністю:

а) працівника;

б) підприємства.

Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку?

а) не можуть;

б) можуть, але з дозволу власника;

в) можуть, але з дозволу безпосередньо керівника робіт;

г) можуть на свій розсуд.

Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

а) біологічні наслідки опромінення;

б) іонізуючу здатність;

в) проникаючу здатність;

г) дозу опромінення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.22.151 (0.009 с.)