Найбільш ліквідні активи, які належно використовуються для повернення вкладів, здійснення платежів, але не приносять значних доходів – це 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Найбільш ліквідні активи, які належно використовуються для повернення вкладів, здійснення платежів, але не приносять значних доходів – цеа) первинні резерви;

б) вторинні резерви;

в) найдохідніші активи;

12. Знайдіть зайвий елемент у системі кредитно-фінансових інститутів:

а) страхові компанії;

б) пенсійні фонди;

в) поштово-ощадні установи;

г) лізингові компанії

13. Розмір мінімального статутного капіталу контролюється:

а) на протязі всього періоду діяльності комерційного банку;

б) тільки на час створення та реєстрації комерційного банку;

в) НБУ не вживає заходів щодо контролю статутного капіталу;

14. Резервний фонд банку формується для:

а) для розподілення у формі дивідендів між акціонерами;

б) для зарахування у фонди банку для подальшого розвитку банківської діяльності;

в) для покриття непередбачених збитків;

г) для покриття передбачених збитків;

15. Перерахуйте функції НБУ –

а) орган валютного регулювання та контролю;

б) монополія на банківські операції;

в) перерозподіл грошових коштів між банками;

г) центральний банк держави;

д) емісійний центр держави;

16. Кошти з рахунків клієнтів банку списуються тільки:

а) за дорученням власників цих рахунків;

б) за дорученням власників цих рахунків або за розпорядженням стягувачів;

в) за дорученням третьої особи;

17. Касові операції –це:

а) видача готівки, приймання її та обмін не придатних до обігу банкнот, вилучення з обігу сумнівних банкнот, валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами;

б) тільки валютно-обмінні операції;

в) тільки видача готівки, приймання її та обмін;

18. Працівники, з якими не укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність:

а) взагалі не можуть працювати в банку;

б) не можуть працювати з готівкою та іншими цінностями;

в) працювати можуть, але не у всіх відділеннях та філіях банку;

19. Касові операції в операційних касах здійснюються:

а) протягом операційного часу;

б) в післяопераційний час;

в) протягом операційного часу і в післяопераційний час;

20. Перерахуйте документи, по яких здійснюється прийом готівки:

а) об`ява на внесення готівки, видатковий ордер, меморіальний ордер;

б) об`ява на внесення готівки, чек, платіжна вимога;

в) об`ява на внесення готівки, прибутковий ордер;

21. Видача готівки здійснюється по:

а) грошовим чекам, видатковим ордерам;

б) видатковим ордерам, чекам, платіжним вимогам;

в) видатковим ордерам, прибутковим ордерам;

22. Прийом готівки від юридичних і фізичних осіб після закінчення операційного дня здійснює:

а) тільки регіональна установа НБУ;

б) прибутково-видаткова каса;

в) вечірня каса;

23. Прийнята готівка вечірнею касою зараховується на рахунки клієнтів:

а) увечері цього ж дня;

б) на протязі двох днів;

в) не пізніше ранку наступного дня;

24. Всі прихідні та видаткові касові операції здійснені банком в операційний час:

а) повинні бути відображені в обліку цього ж операційного дня;

б) повинні бути відображені в обліку на протязі двох операційних днів;

в) повинні бути відображені в обліку ранком наступного операційного дня;

25. Ознаки платіжності банкнот та монет національної валюти встановлює:

а) національний банк україни;
б) кожна установа банку окремо для себе;

в) регіональне відділення НБУ;

26. Банкноти і монети, вилучені НБУ з обігу, включаючи банкноти, від яких залишилося менше 55 % початкової площі:

а) платіжні банкноти, які підлягають обміну;

б) неплатіжні банкноти, які не підлягають обміну;

в) неплатіжні банкноти, які підлягають обміну;

27. Якщо сума наявних у клієнта коштів менша, ніж сума платежу:

а) касова операція не виконується;

б) клієнту пропонують додати потрібну суму, а потім виконують операцію;

в) касова операція виконується у кредит;

28. Банки не надають такі послуги:

а) Гарантійні

б) Посередницькі

в) Консультаційні

г) Ревізійні

д) Аудиторські

е) Трастові

29. Чим відрізняється діяльність ощадних банків від діяльності комерційних банків:

а) Набором операцій, які виконують

б) Орієнтацією на обслуговування фізичних осіб

в) Відсутністю в переліку цілей досягнення максимального прибутку

30. Який із принципів кредитування дає можливість банкам не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника:

а) цільовий характер використання кредиту;

б) строковість;

в) зворотність кредиту;

г) забезпеченість;

д) платність;

Кредит, який видається без забезпечення – це

а) іпотечний кредит;

б) лізинговий кредит;

в) споживчий кредит;

г) бланковий кредит;

Позичковий процент – це

а) доход пов`язаний зі зміною процентної ставки;

б) грошовий капітал, який передається у позику;

в) співвідношення доходу на позичковий капітал з сумою наданої позики;

г) плата, яку отримує кредитор;

Процентний ризик – це

а) ризик, при якому в банку виявиться недостатньо грошових коштів для виконання платіжних зобов`язань;

б) економічні відносини, що виникають за умови порушення рівноваги між кредитором і позичальником;

в) ризик зміни процентних ставок, що негативно позначається на прибутку банку;

Кредитний ризик – це

а) економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу отримання позики;

б) угода про надання кредиту, що супроводжується відповідними записами в балансах кредитора і позичальника;

в) ризик несплати позичальником основного боргу та процентів за ним;

35. Основним джерелом формування банківських кредитних ресурів є:

а) основні та оборотні кошти;

б) кошти іноземних банків;

в) кошти та кредити НБУ;

г) власні ресурси, залучені та запозичені кошти;


36. Згідно Положення НБУ „Про кредитування ” забороняється надавати кредити на наступні цілі:

а) покриття збитків від господарської діяльності;

б) формування та збільшення статутного капіталу;

в) придбання цінних паперів будь-яких підприємств;

г) поповнення обігових коштів;

37. Банкам забороняється видавати кредити у розмірах:

а) які перевищують 25 % власного капіталу;

б) які перевищують 35 % власного капіталу;

в) які перевищують 50 % власного капіталу;

38. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків здійснюється позичальником:

а) із розрахункового чи поточного рахунку;

б) з депозитного рахунку;

в) з позичкового рахунку;

39. Валюта, яка вільно використовується і накопичується в резервах міжнародної ліквідності – це:

а) резервна валюта;

б) колективна валюта;

в) іноземна конвертована валюта;

г) валютні цінності;

40. Чинники, що впливають на валютний курс:

а) стабільність держави;

б) укладання угод купівлі-продажу валюти;

в) рівень інфляції;

г) попит і пропозиція на валютному ринку;

41. Зовнішня конвертація – це:

а) конвертація національної валюти дозволена тільки резидентам;

б) конвертація національної валюти дозволена тільки нерезидентам;

в) конвертація національної валюти дозволена резидентам і нерезидентам;

42. Сума товарів та послуг, які можна придбати за національну грошову одиницю – це:

а) валютний курс;

б) ступінь використання певної валюти на євроринку;

в) ступінь довіри до валюти;

г) стан платіжного балансу країни:

д) купівельна спроможність валюти;

43. За терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти всі валютні операції класифікують на:

а) готівкові;

б) форвардні;

в) безготівкові;

г) касові;

д) оптові;

е) строкові;

44. Валютні угоди на короткотермінову (до 48 год) доставку валюти з негайною оплатою – це:

а) спот;

б) форвард;

в) своп;

г) ф`ючерс;

д) опціон;

45. Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовуються для обміну валют:

а) офіційний валютний курс;

б) ринковий валютний курс;

в) змішаний валютний курс;

г) коливаючий валютний курс;

д) крос-курс;

46. Валютні активи держави – це:

а) національна валюта;

б) депозити в національній та іноземних валютах;

в) іноземна валюта, цп в інвалюті;

г) дорогоцінні метали;

47. Поточні торгівельні операції в іноземній валюті – це:

а) виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами;

б) операції на міжбанківському валютному ринку україни;

в) оплата товарів із використанням чеків та карток;

г) розрахунки між юридичними особами-резидентами та нерезидентами;

д) здійснення обмінних операцій;

48. Метод котирування, при якому курс одиниці іноземної валюти виражений у національній – це:

а) пряме котирування;

б) непряме котирування;

в) зворотне котирування;

49. Зниження обмінного курсу національної валюти щодо іноземної –це:

а) ревальвація;

б) девальвація;

в) валютна інтервенція;

50. Трастові послуги - це послуги, які пов’язані з:

а) управлінням майном

б) випуском цінних паперів

в) наданням консультацій

51. Агентські послуги не включають:

а) страхування майна

б) формування касових залишків

в) інвестиційні операції

г) сплату рахунків та податків

Що таке факторинг?

а) купівля банком у клієнта дебіторських рахунків

б) переказ коштів з рахунка покупця на рахунок позичальника

в) позика під дебіторські рахункиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 413; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.039 с.)