Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз майна та фінансової стійкості підприємстваАналітична частина

Розрахунки в аналітичній частині проводяться на основі даних додатку А та додатку Б.

Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства

А) Оцінити обсяг, структуру та динаміку майна підприємства

Таблиця 2.1.1

Склад, структура та динаміка майна підприємства

Капітал (майно) На початок року На кінець року Зміна (+,-) Темп росту
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Всього 2 042 523,72 3 249 004,82 1 206 481,10 - 59,07
в т. ч.:              
основний капітал 1 097 331,84 53,72 1 987 166,27 61,16 889 834,43 7,44 81,09
оборотний капітал 945 191,88 46,28 1 261 838,55 38,84 316 646,67 -7,44 33,50
в т. ч.:              
у сфері виробництва 201 104,64 9,85 306 476,64 9,43 105 372,00 -0,41 52,40
у сфері обігу 744 087,24 36,43 955 361,91 29,40 211 274,67 -7,03 28,39

Темп приросту реальних активів = (((ОЗ1+ДФІ111)/(ОЗ0+ДФІ000)) − 1)*100%

Темп пр. = 43,24 %

Коефіцієнт мобільності = (Оборотний капітал/капітал всього) *100%

Км (початок року)= (945 191/2 042 523,72)*100% = 46,27%

Км (кінець року)= (1 261 838,55/3 249 004,82)*100% = 38,83%

Зміна= 38,83- 46,27 = - 7,44%

Висновок: вартість майна підприємства за звітний рік збільшилась на 1 206 481,1 грн., або на 59,07%, у тому числі нерухоме майно збільшилось на 889 834,43 грн., або на 89,09%. Приріст поточних активів склав 316 646,67 грн., або 33,5%. Тобто за звітний період у нерухоме майно було вкладено у 2,8 раз (889 834,43 /316 646,67) більше коштів, ніж у поточні активи.


Коефіцієнт мобільності коштів на кінець року становить (38,83% (1 261 838,55/3 249 004,82)*100%) , що на 7,44% менше, ніж на початку року, що вказує на погіршення стану майна.

Темп приросту мобільних коштів приблизно в 2,4 рази (81,09%:33,5%) нижчий, ніж іммобілізованих, що визначає тенденцію до сповільнення оборотності оборотних коштів.

Щодо структури майна підприємства, то частка основного капіталу за звітний період зросла на 7,44% і на кінець звітного періоду склала 81,09%, а оборотного капіталу частка знизилась на 7,44% і на кінець звітного періоду склала 38,83%. Частка оборотного капіталу у сфері обігу скоротилась на 7,03% і становить 28,39%, питома вага коштів, що перебувають у сфері виробництва зменшилась на 0,41% і становить на кінець звітного періоду 52,4%. Це може бути викликано незначним зменшенням виробничих запасів, МШП і незавершеного виробництва, а також зменшенням готової продукції на складі та відвантаженої покупцям, коштів в розрахунках готівки в касі та товарів. Збільшення питомої ваги основного капіталу в загальній його вартості може вказувати на суттєві зміни в характері виробництва, заморожування капіталу в основних засобах або на його втрати у зв’язку із моральною або фізичною зношеністю, що підвищує ризик неліквідності.


У зв’язку з цим відбулися зміни в органічній будові капіталу. На початок року відношення основного капіталу до оборотного становило 1,16, а на кінець звітного періоду – 1,57, що свідчить про деяке сповільнення оборотності капіталу.

Інтенсивність приросту реальних активів за рік становить 43,24%, що свідчить про деяке поліпшення фінансової стійкості підприємства.

Реальні активи, які характеризують виробничу потужність (основні засоби і виробничі запаси), на початок року становили 559595,52 грн. (384721,92+174873,6). На кінець року вони дорівнювали 891248,16 грн. (653464,56+237783,6). Це свідчить про деяке розширення виробничих можливостей підприємства.


 

Б) Оцінити обсяг, структуру і динаміку основного капіталу підприємства

Таблиця 2.1.2

Склад, структура та динаміка основного капіталу підприємства

Показники На початок року На кінець року Зміна Темп росту
тис.грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Основні засоби:              
початкова вартість 603313,92   986 361,60   383 047,68   63,49
знос   332 897,04   114 305,04   52,29
залишкова вартість 384721,92 35,06 653 464,56 32,88 268 742,64 -2,18 69,85
Нематеріальні активи:              
початкова вартість 144270,72   184 942,80   40 672,08   28,19
знос 13115,52   21 136,32   8 020,80   61,16
залишкова вартість 131155,2 11,95 163806,48 8,24 32 651,28 -3,71 24,90
Незавершене будівництво 524620,8 47,81 1 109 656,80 55,84 585 036,00 8,03 111,52
Довгострокові фінансові вкладення інші необоротні активи 56833,92 5,18 60 238,43 3,03 3 404,51 -2,15 5,99
Всього 1097331,84 100,00 1 987 166,27 100,00 889 834,43   81,09

Висновок: вартість основного капіталу на кінець року збільшилась на 889 834,43грн. і становить 1 987 166,27 грн. 69,85% приросту основного капіталу одержано за рахунок основних засобів, які становлять 32,88% у загальній вартості основного капіталу. Частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів в основному капіталі за звітний період зменшилась і становить на кінець року 3,03%. Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

В) Скласти висновки про фінансову стійкість підприємства за такими показниками:

а) коефіцієнт автономії (незалежності);

б) коефіцієнт фінансової стійкості;

в) коефіцієнт фінансової залежності;

г) плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику);

д) коефіцієнт маневрування власного капіталу.

Таблиця 2.1.3

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства

Показники На початок року На кінець року Зміна за рік ТДЗ Відхилення від ТДЗ
на початок року на кінець року
К фін. незал. 0,82 0,73 - 0,09 >0.5 0,32 0,23
К фін. стійк. 0,87 0,83 - 0,04 >0.5 0,37 0,23
К фін. залеж. 0,18 0,27 0,09 <0.4 -0,22 -0,31
К фін. риз. 0,21 0,37 0,16 0.3-0.5 -0,09 0,07
К маневр. 0,4 0,29 -0,11 >0.5 -0,1 - 0,21

Коефіцієнт фінансової незалежності

КА = Джерела власних і прирівняних коштів/Валюта балансу

На початок року = 0,82

На кінець року = 0,73

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфс = (Власний капітал + Довгострокові позикові кошти - Використання позикових коштів)/Валюта балансу

На початок року = 0,87

На кінець року = 0,83

Коефіцієнт фінансової залежності

Кфз = Позиковий капітал/Загальний капітал

На початок року = 0,18

На кінець року = 0,27

Коефіцієнт фінансового ризику

Кфр = Позиковий капітал/Власний капітал

На початок року = 0,21

На кінець року = 0,37

Коефіцієнт маневрування

КМ = Власний оборотний капітал/Власний капітал

На початок року = 0,4

На кінець року = 0,29

Висновок: коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він у нас зменшився на 0,09 % (з 0,82% до 0,73%), що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04% (з 0,87% до 0,83%), що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,09%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства. А також зріс коефіцієнт фінансового ризику на 0,16% (з 0,21% до 0,37%). Коефіцієнт маневрування має бути не менше ніж 0,5, оскільки він характеризує ступінь мобільності використання власних коштів, а на підприємстві він зменшився на 0,11%, а від теоретично виправданої величини зменшився на кінець року на 0,21%, що свідчить про те, що підприємство не забезпечене власними оборотними коштами. Дані коефіцієнти свідчить про зменшення ринкової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

 

Висновок

Протягом звітного періоду частка сфери виробництва у загальній структурі майна підприємства знизилась на 0,41% і становить на кінець звітного періоду 9,43%, це сталося за рахунок зниження частки виробничих запасів і незавершеного виробництва, що свідчить про збільшення ефективності виробництва.

За звітний період питома частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів знизилась на 2,15% і становить на кінець року 3,03%, що може негативно позначитись в майбутньому на діяльності підприємства.

Забезпечення і підтримання фінансової стійкості підприємств в умовах конкурентного ринку набуває винятково важливого значення. Показники фінансової стійкості характеризують ступінь захищенос­ті залученого капіталу.

Такі коефіцієнти, як коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, плече фінансового важеля знаходяться в межах норми, що позитивно свідчить про діяльність підприємства і його здатність розрахуватися із своїми боргами.

Отже, без ефективного проведення фінансового аналізу, за умовами ринкової економіки, підприємство приречене на банкрутство.


 

Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталів підприємства

А) Оцінити обсяг, структуру та динаміку оборотного капіталу підприємства

Таблиця 2.2.1

Показники оборотності капіталу

Показники коефіцієнтів оборотності За звітний період Показники тривалості обороту, дні За звітний період
1. Всього капіталу 0,11 1. Всього капіталу
2. Власного капіталу 0,15 2. Власного капіталу
3. Позикового капіталу 0,47 3. Позикового капіталу
4. Кредиторської заборгованості 1,68 4. Кредиторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності всього капіталу

Ко=290 255,4/(2 020 664,52+3 190 879,94)*0,5 = 0,11

Період обороту всього капіталу

Тк= ((2 020 664,52+3 190 879,94)*0,5*365)/ 290 255,4 = 3277 днів

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

К в.к.= 290 255,4/(1 662 173,64+2 316 892,99)*0,5 = 0,15

Період обороту власного капіталу

Т в.к.= ((1 662 173,64+2 316 892,99)*0,5*365)/ 290 255,4 = 2502 дні

Коефіцієнт оборотності позикового капіталу

К п.к.= 290 255,4/(358 490,88+873 986,96)*0,5 = 0,47

Період обороту позикового капіталу

Т п.к.= ((358 490,88+873 986,96)*0,5*365)/ 290 255,4 = 775 днів

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

К к.з.= (290 255,4/165 255,48)* *0,5 = 1,68

Висновок

Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки раціо­нально сформовані джерела фінансування поточних активів, тобто обо­ротний капітал підприємства.

Відбулося збільшення такого показників, як виробничі запаси на суму 62 910,00 грн. Це свідчить про створення зайвих виробничих запасів, які не можуть бути перероблені на діючих виробничих потужностях, то це негативно вплине на фінансовий результат, призведе до сповільнення оборотних коштів, погіршення фінансового стану.

Відбулося збільшення готової продукції на суму 32 472,19 грн., що може свідчити про певні проблеми у виробничі сфері і занадто довгий час перебування цих товарів на складах.

Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів має здійснюватися постійно і бути необхідною складовою фінансового аналізу під час такого аналізу треба виходити зі суті та структури оборотних коштів.

Висновок

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перс­пективи оцінюється показниками платоспроможності, які в більш загальному варіанті характеризують, чи може воно вчасно і в повному обсязі здійснити розрахунки з короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Короткострокова заборгованість підприємства погашається різноманітними способами. Забезпеченням такої заборгованості можуть бути будь-які активи підприємства, у тому числі й необоротні.

Коефіцієнт втрати платоспроможності є низьким і становить 0,26. Це означає, що підприємству загрожує втрата платоспроможності. Протягом звітного періоду усі коефіцієнти ліквідності знизились (коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 0,2, коефіцієнт поточної ліквідності – на 0,36 та загальний коефіцієнт ліквідності знизився на 1,37 ) - це негативна тенденція. Усі коефіцієнти, крім коефіцієнта поточної ліквідності, є вищими від теоретично допустимого значення, це показує, що підприємство вчасно зможе розрахуватись з усіма своїми зобов’язаннями.

Економістам та аналітикам підприємства потрібно досить ретельно слідкувати за рівнем платоспроможності.


 

Висновок

Аналіз фінансових результатів посідає провідне місце в системі комплексного фінансового аналізу, оскільки за ними оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємств. Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності під­приємства є прибуток.

Негативним в діяльності підприємства можна виділити зменшення чистого прибутку підприємства на 26777,16. За звітний період основні показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність власного капіталу) є дуже низькими (рентабельність активів-1,71%, рентабельність оборотних активів - 4,20%, власного капіталу - 2,27%), що заслуговує негативної оцінки.

Прибуток — найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому підсумку свідчить про рівень та якість виробленої продукції, стан про­дуктивності праці, рівень собівартості. Тому фахівці фінансових служб підприємства зобов'язані правильно визначати, планувати, аналізувати і грамотно розподіляти прибуток для того, щоб забезпечити зростання рентабельності та конкурентоспроможності підприємства на ринку.


 

ВИСНОВОК

Після проведення аналізу та виконання аналітичної частини можна на фоні всіх висновків зробити загальний.

Вартість майна підприємства за звітний період зросла на 1 206 481,1 грн., на початок року відношення основного капіталу до оборотного капіталу становило 1,16, а на кінець року – 1,57, що свідчить про деяке сповільнення приросту оборотного капіталу.

Основний капітал на кінець звітного періоду зріс на 7,44% і становить 1 987 166,27 грн., це сталося за рахунок збільшення росту нематеріальних активів, незавершеного будівництва та основних засобів.

Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

Коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він у нас зменшився на 0,09 %, що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04%, що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,09%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства.

Зменшення частки дебіторської заборгованості на є позитивним зрушенням в структурі оборотного капіталу підприємства, що свідчить про належний рівень ефективного управління та використання оборотних коштів на даному підприємстві, адже збільшуються оборотні кошти та можливість їх використання з метою отримання прибутку.

Підприємство володіє достатньою кількістю вільних ресурсів і зможе погасити поточні зобов’язання кредитами та розрахунками, тобто є платоспроможним, про це свідчать коефіцієнти ліквідності, а саме абсолютної, проміжної та загальної ліквідності, які знаходяться в межах норми.

Валовий прибуток зменшився на 43468,80 грн. з 129 470,40 грн. до 86 001,60 грн. Це відбулося за рахунок зменшення фінансових результатів від операційної діяльності на 44,49 % або на 44798,16 грн., фінансових результатів від звичайної діяльності на 43,95% або на 32457,81 грн. з 73 846,08 грн. до 41 388,27 грн. Це свідчить про негативні зміни у фінансовій діяльності підприємства, тому що чистий прибуток за звітний період зменшився на 37,23%, тобто на 26777,16 грн.

Збільшення середньорічної вартості оборотного капіталу на 1067502,735 грн., що призвела до зменшення загальної рентабельності на 1,56 %, тобто знизилась загальна рентабельність підприємства, що призвело до погіршення до ефективності роботи підприємства.

На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,38 грн. доходу, це на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,27 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді.

Отже, з загального висновку можна сказати, що на підприємстві є як позитивні так і негативні моменти. Щоб працювати в ринкових умовах, підприємство має займати стійкі позиції на ринку, конкурувати з іншими підприємствами, виконувати свої завдання, а найголовніше визначити свою мету та йти до неї. Також велику роль для підприємства відіграють економічні, демографічні, політичні та природні фактори, за якими потрібно постійно слідкувати, а залучення партнерів та клієнтів призведуть до покращення підприємства.

 

 

 

 

Аналітична частина

Розрахунки в аналітичній частині проводяться на основі даних додатку А та додатку Б.

Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства

А) Оцінити обсяг, структуру та динаміку майна підприємства

Таблиця 2.1.1
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.021 с.)