Динаміка фінансових результатів діяльності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Динаміка фінансових результатів діяльності підприємстваПоказники За мин. період За звіт. період Абсол.від- хилення(+,-) Відносне відхилення (+,-),%  
Валовий прибуток 129 470,40 86 001,60 -43468,80 -33,57  
Прибуток від операційної діяльності 100 699,20 55 901,04 -44798,16 -44,49  
 
Прибуток від звичайної діяльності 73 846,08 41 388,27 -32457,81 -43,95  
 
Чистий прибуток 71 928,00 45 150,84 -26777,16 -37,23  

Висновок:валовий прибуток зменшився на 43468,80 грн. з 129 470,40 грн. до 86 001,60 грн. Це відбулося за рахунок зменшення фінансових результатів від операційної діяльності на 44,49 % або на 44798,16 грн., фінансових результатів від звичайної діяльності на 43,95% або на 32457,81 грн. з 73 846,08 грн. до 41 388,27 грн. Це свідчить про негативні зміни у фінансовій діяльності підприємства, тому що чистий прибуток за звітний період зменшився на 37,23%, тобто на 26777,16 грн.

 

Б) Провести оцінку основних показників рентабельності, а саме: рентабельності активів, оборотних активів, власного капіталу, реалізації продукції

Рентабельність активів = чистий прибуток / середню величину активів*100%

Ра = 45 150,8 / (2042523,72+3296551,066)*0,5*100% = 1,71 %

Рентабельність оборотних активів = чистий прибуток / середню величину оборотних активів*100%

Р о.а. = 45 150,8 / (923332,68+1224849,785)* 0,5*100% = 4,20%

Рентабельність власного капіталу = чистий прибуток / середню величину власного капіталу*100%

Р в.к. = 45 150,8 / (1662173,64+2316892,985)* 0,5*100% = 2,27%

Рентабельність реалізації продукції = валовий прибуток / повна собівартість продукції*100%

Р р.п. = 129 470,40 / 204253,8*100%= 42,11%

Таблиця 2.4.2.

Показники рентабельності підприємства

Показники Звітний період
Рентабельність активів 1,71%
Рентабельність оборотних акт. 4,20%
Рентабельність власного капіт. 2,27%
Рентабельність реалізації прод. 42,11%

Висновок: на підприємстві за звітний період рентабельність активів становить 1,71%, рентабельність оборотних активів – 4,2%, власного капіталу – 2,27%, а рентабельність реалізації продукції становить 42,11%.

 

В) Провести оцінку впливу зміни чинників на зміну рівнів рентабельності продукції

Таблиця 2.4.3

Основні показники рентабельності

Показники Минулий рік Звітний рік Зміни
1.Прибуток від звичайної діяльності до оподатк. 105 494,40 59 126,10 -46 368,30
2.Середньорічна вартість осн. вир. фондів 9853,65 1542249,06 1532395,41
3.Середньорічна вартість оборотних засобів 6588,6 1074091,335 1067502,735
4.Загальна рентабельність 641,61% 2,26% -639,35%

1. Вплив зміни прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на загальну рентабельність підприємства:

(59 126,10 / (9853,65 + 6588,6))*100%= 359,6%

359,6 – 641,61= - 280,01%

2. Вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів на рентабельність підприємства:

(59 126,10 / (1542249,06 + 6588,6))*100%= 3,82 %

3,82 – 359,6= - 355,78%

3. Вплив зміни середньорічної вартості оборотного капіталу на рівень рентабельності підприємства:

(59 126,10 / (1542249,06 + 1074091,335))*100%= 2,26%

2,26 – 3,82= - 1,56%

 

Висновок: у звітному році загальна рентабельність підприємства зменшилась на 639,35 %. За рахунок зменшення прибутку на 46 368,30 грн. загальна рентабельність зменшилась на 280,01 %, у наслідок збільшення вартості основних виробничих фондів на 1532395,41 грн., рентабельність зменшилась на 355,78 %, а також відбулося збільшення середньорічної вартості оборотного капіталу на 1067502,735 грн., що призвела до зменшення загальної рентабельності на 1,56 %, тобто знизилась загальна рентабельність підприємства, що призвело до погіршення до ефективності роботи підприємства.

 

Г) Провести аналіз показників прибутковості підприємства

Ø Дохід/прибуток

Ø Прибуток/витрати

Таблиця 2.4.4

Показники прибутковості підприємства

Показники Минулий рік Звітний рік Абсолют. відхилен. Відносне відхилення
Витрати на реалізацію продукції 220 579,20 210703,92 -9875,28 -4,48
Дохід від реалізації продукції 345 254,40 290255,40 -54999,00 -15,93
Прибуток від операційної діяльн. 100 699,20 55901,04 -44798,16 -44,49
Дохід / Витрати 1,57 1,38 -0,19 -11,99
Прибуток/Витрати 0,46 0,27 -0,19 -41,89

Висновок: витрати на реалізацію продукції зменшились на 9875,28 грн. або на 4,48 %. Дохід від реалізації продукції зменшився на 54999,00 грн. або на 15,93 %.

На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,38 грн. доходу, це на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,27 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді.

Висновок

Аналіз фінансових результатів посідає провідне місце в системі комплексного фінансового аналізу, оскільки за ними оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємств. Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності під­приємства є прибуток.

Негативним в діяльності підприємства можна виділити зменшення чистого прибутку підприємства на 26777,16. За звітний період основні показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність власного капіталу) є дуже низькими (рентабельність активів-1,71%, рентабельність оборотних активів - 4,20%, власного капіталу - 2,27%), що заслуговує негативної оцінки.

Прибуток — найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому підсумку свідчить про рівень та якість виробленої продукції, стан про­дуктивності праці, рівень собівартості. Тому фахівці фінансових служб підприємства зобов'язані правильно визначати, планувати, аналізувати і грамотно розподіляти прибуток для того, щоб забезпечити зростання рентабельності та конкурентоспроможності підприємства на ринку.


 

ВИСНОВОК

Після проведення аналізу та виконання аналітичної частини можна на фоні всіх висновків зробити загальний.

Вартість майна підприємства за звітний період зросла на 1 206 481,1 грн., на початок року відношення основного капіталу до оборотного капіталу становило 1,16, а на кінець року – 1,57, що свідчить про деяке сповільнення приросту оборотного капіталу.

Основний капітал на кінець звітного періоду зріс на 7,44% і становить 1 987 166,27 грн., це сталося за рахунок збільшення росту нематеріальних активів, незавершеного будівництва та основних засобів.

Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

Коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він у нас зменшився на 0,09 %, що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04%, що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,09%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства.

Зменшення частки дебіторської заборгованості на є позитивним зрушенням в структурі оборотного капіталу підприємства, що свідчить про належний рівень ефективного управління та використання оборотних коштів на даному підприємстві, адже збільшуються оборотні кошти та можливість їх використання з метою отримання прибутку.

Підприємство володіє достатньою кількістю вільних ресурсів і зможе погасити поточні зобов’язання кредитами та розрахунками, тобто є платоспроможним, про це свідчать коефіцієнти ліквідності, а саме абсолютної, проміжної та загальної ліквідності, які знаходяться в межах норми.

Валовий прибуток зменшився на 43468,80 грн. з 129 470,40 грн. до 86 001,60 грн. Це відбулося за рахунок зменшення фінансових результатів від операційної діяльності на 44,49 % або на 44798,16 грн., фінансових результатів від звичайної діяльності на 43,95% або на 32457,81 грн. з 73 846,08 грн. до 41 388,27 грн. Це свідчить про негативні зміни у фінансовій діяльності підприємства, тому що чистий прибуток за звітний період зменшився на 37,23%, тобто на 26777,16 грн.

Збільшення середньорічної вартості оборотного капіталу на 1067502,735 грн., що призвела до зменшення загальної рентабельності на 1,56 %, тобто знизилась загальна рентабельність підприємства, що призвело до погіршення до ефективності роботи підприємства.

На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,38 грн. доходу, це на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,27 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді.

Отже, з загального висновку можна сказати, що на підприємстві є як позитивні так і негативні моменти. Щоб працювати в ринкових умовах, підприємство має займати стійкі позиції на ринку, конкурувати з іншими підприємствами, виконувати свої завдання, а найголовніше визначити свою мету та йти до неї. Також велику роль для підприємства відіграють економічні, демографічні, політичні та природні фактори, за якими потрібно постійно слідкувати, а залучення партнерів та клієнтів призведуть до покращення підприємства.

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.006 с.)