Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналітик з питань фінансово-економічної безпекиЗавдання та обов’язки.

- Організовує аналітичні та методичні практики впровадження заходів із фінансово-економічної безпеки.

- Бере участь у розробленні, удосконаленні та реалізації теоретико - практичних методів забезпечення необхідною інформацією у сфері фінансово-економічної безпеки.

- Визначає перспективність та ефективністьінноваційної діяльності звикористанням інформаційних, облікових та аналітичних методів для удосконалення процесів фінансово-економічної безпеки в межах встановлених стандартів і норм.

- Визначає індикатори економічної безпеки.

- Забезпечує підготовку документів, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємств в умовах реальних і потенційних загроз і небезпек, функціонування системи економічної безпеки, ефективної діяльності суб’єктів її забезпечення.

- Розроблює проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з іншими суб’єктами безпеки та інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки.

- Визначає та оцінює стан і рівень фінансово-економічної безпеки свого підприємства, партнерів (контрагентів) і конкурентів.

- Забезпечує визначення зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Забезпечує збереження та примноження матеріальної та фінансової бази підприємства, раціонального та ефективного використання його ресурсів, надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності підприємства з урахуванням виявлених загроз і небезпек, захист отриманої інформації, яка відноситься до комерційної таємниці підприємства, вивчає вплив внутрішніх і зовнішніх загроз на фінансовий результат підприємства.

- Сприяє здійсненню стратегічного управління підприємством і його фінансово-економічною безпекою.

- Здійснює всі види інформаційного, аналітичного та обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємств.

- Бере участь у проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства з метою попередження його банкрутства.

- Організовує проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та рівня: економічного стану підприємства, потенційних партнерів підприємства, стратегії діяльності на ринку конкурентів, максимально повного інформаційного забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства з метою мінімізації внутрішніх і зовнішніх загроз.

- Бере участь у розробленні заходів щодо мінімізації їх впливу на діяльність підприємства, у розробленні стратегічної орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Бере участь у плануванні із забезпечення фінансово-економічної безпеки, удосконалення інформаційно-аналітичного процесу функціонування системи фінансово-економічної безпеки та плануванні окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки в діяльності підприємства.

- Розроблює аналітичні документи, за якими здійснюється оцінка стану та надаються пропозиції щодо діяльності підприємства в умовах загроз і небезпек, рекомендації щодо їх зниження.

- Надає визначеним керівництвом підприємства особам аналітичну інформацію щодо фінансово-економічної безпеки на підприємстві.

- Бере участь у проведенні експертної оцінки отриманої інформації, визначає рівень її достовірності.

- Надає пропозиції щодо здійснення заходів безпеки.

- Розроблює всі види аналітичних документів, які стосуються забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємстві.

- Бере участь у підвищенні кваліфікації працівників свого структурного підрозділу.

Повинен знати:

- Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний кодекси України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки;

- функції, загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;

- методи проведення аналітичних досліджень; організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності працівників, які є суб’єктами системи забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- захист інформації та комерційної таємниці на підприємстві; технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і ризиків, їх оцінки та мінімізації, рівня та стану економічної безпеки, критеріїв її оцінювання на підприємстві;

- технічні засоби пошуку, отримання, аналізу інформації та її захисту; державну та недержавну системи безпеки;

- порядок розроблення та ведення аналітичної документації, що регламентує діяльність аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки підприємства;

- порядок розроблення та впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- механізми інформаційно-аналітичного забезпечення управління системою фінансово-економічної безпеки;

- порядок організації, проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки;

- методи та технології роботи фінансових підрозділів підприємства, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи фінансово-економічної безпеки;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

- державну мову.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний аналітик з питань фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією аналітика з питань фінансово-економічної безпеки I категорії – не менше 2 років.

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією аналітика з питань фінансово-економічною безпеки II категорії для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше
2 років.

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією аналітика з питань фінансово-економічної безпеки для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завдання та обов’язки.

- Бере участь у реалізації заходів із забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації.

- Застосовує техніку та технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Здійснює підготовку документів, що стосуються організації діяльності підприємства, установи, організації.

- Розроблює проекти положень та інструкцій, що регламентують діяльність із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного та обліково-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації.

- Бере участь у розробленні планів (перспективних, квартальних, річних тощо) щодо забезпечення, удосконалення системи фінансово-економічної безпеки та планів проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки в діяльності підприємства, установи, організації.

- У межах своїх повноважень надає рекомендації щодо удосконалення діяльності структурного підрозділу фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації та забезпечення виконання його основних функцій і завдань.

- Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, установи, організації, забезпечення їх фінансово-економічної безпеки.

- Сприяє наданню всім категоріям працівників підприємства, установи, організації інформації, яка стосується діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Готує рекомендації та безпосередньо здійснює заходи щодо забезпечення компетентності працівників підприємства, установи, організації, їх морального та матеріального стимулювання.

- Бере участь у здійсненні загального контролю за діяльністю структурних підрозділів підприємства, установи, організації щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Готує пропозиції та надає рекомендації стосовно взаємостосунків із партнерами підприємства, установи, організації щодо розроблення антикризових заходів і забезпечення безпеки.

- Бере участь в апробації заходів із фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації шляхом розроблення моделі економічної безпеки підприємства, установи, організації.

Повинен знати:

- Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний кодекси України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки;

- функції, загальні принципи побудовита організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;

- технології, форми, методи та методики протидії небезпекам, загрозам і забезпечення економічної безпеки;

- технічні засоби спостереження, охорони та захисту; державну та недержавну системи безпеки;

- порядок розроблення та ведення документації, що регламентує діяльність фахівців із фінансово-економічної безпеки підприємства;

- порядок розробки та впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- порядок організації та проведення контролю оцінки рівня та стану економічної безпеки; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

- державну мову.

Кваліфікаційні вимоги

Фахівець з фінансово-економічної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця з фінансово-економічної безпеки II категорії – не менше 2 років.

Фахівець з фінансово-економічної безпеки II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця з фінансово-економічної безпеки – не менше 2 років.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 1150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.44.148 (0.023 с.)