Управління фінансово-економічною безпекою» 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління фінансово-економічною безпекою»



ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»

Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід великі та середні суб’єкти господарської та підприємницької діяльності мають у своїй структурі відповідний підрозділ, який безпосередньо займається проблемами забезпечення безпеки.

Загальна його назва – «служба безпеки підприємства». Від організації таких підрозділів, визначення функцій, завдань, напрямів діяльності, їх штатного забезпечення залежить і забезпечення безпеки на підприємстві, утворення цивілізованих умов для його сталого розвитку, ефективність діяльності суб’єктів системи економічної безпеки підприємства.

Ми можемо визначити праці зарубіжних фахівців – вчених: M.Button, Y.Koniechy, S.Garfinkel, A.Carrol, E.Ahlf, A.Zebrowski, Zb.Ruszkowski, Y.Lobkovitz, О.Захарова, Й.Ліндера, В.Гамзи, М.Корольова, В.Мак – мака, О.Олейнікова, О.Павлова, К.Харського, О.Шаваєва, В.Шликова, Є.Ющука, В.Яскевича, В.Ярочкіна та інш.

Перші вітчизняні доктори економічних наук з наукової спеціальності 21.04.02 – «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»:

Шемаєва Л.Г.;

Белоусоа І.А.

Мігус І.П.

Алькема В.Г.

Франчук В.І.

Підрозділ безпеки підприємства - це штатний структурний підрозділ, який підпорядковується безпосередньо керівнику або власнику і організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами, а також зовнішніми суб'єктами державної та недержавної системи безпеки вирішення завдань щодо попередження, зниження рівня і протидії небезпекам, загрозам та ризикам, створюючи умови для стійкого функціонування і розвитку підприємства.

Підрозділ безпеки забезпечує діяльність підприємства.

Метою організації та діяльності підрозділу безпеки є захист економічних інтересів підприємства, його власників шляхом виявлення, діагностування, мінімізації, зниження та недопущення проявів загроз та небезпек для його функціонування.

 

Об’єктом діяльності працівників з економічної безпеки: аналітиків, професіоналів, фахівців є процес забезпечення економічної безпеки підприємства.

 

Предметом їх діяльності є методи, технології та техніки забезпечення безпеки на підприємстві.

 

 

Основними функціями підрозділу безпеки [рис.1] є:

Функції підрозділу безпеки підприємства
Адміністративно – розпорядна функціяфункція
Обліково – контрольна
Соціально – кадрова
Господарсько – розподільна функція
Організаційно - управлінська
Планово – виробнича  
Організаційно – технічна функція
Інформаційно – аналітична функція
Науково – методична
Навчально - організаційна функція

 

 


Рис. 1. Функції підрозділу безпеки

Адміністративно-розпорядча функція реалізується шляхом підготовки рішень щодо встановлення і підтримання режимів безпеки, визначення повноважень, прав, обов’язків і відповідальності всіх суб'єктів системи забезпечення безпеки підприємства, а також здійсненню представницьких функцій підприємства з питань забезпечення безпеки.

Господарсько-розпорядча функція реалізується шляхом участі підрозділу безпеки у визначенні ресурсів, необхідних для ефективної роботи системи безпеки підприємства, у підготовці та проведенні заходів щодо забезпечення схоронності та захисту майна, засобів виробництва, сировини і готової продукції, будівель і споруд, транспортних засобів, фінансових ресурсів та інтелектуальної власності.

Обліково-контрольна функція реалізується шляхом проведення постійного моніторингу процесів, які протікають у внутрішньому та зовнішньому середовищах підприємства з метою своєчасного виявлення реальних і потенційних загроз та небезпек фінансової стабільності та стійкості підприємства. Здійснення оцінки рівня можливого їх негативного впливу на стан економічної безпеки підприємства. Проведення контролю за критичними ситуаціями, які виникають на підприємстві та навколо нього, а також здійснення обліку всіх факторів загроз та небезпек для діяльності підприємства.

Соціально-кадрова функція реалізується підрозділом безпеки за активною взаємодією з іншими структурними підрозділами підприємства. Основними завданнями є виявлення рівня лояльності та надійності персоналу. Вона полягає в сприянні розстановці кадрів, виявленні негативних тенденцій, можливих причин та умов соціальної напруженості, в попередженні і локалізації конфліктів, створення нормальної атмосфери, проведення інструктажів персоналу об'єкта з питань забезпечення безпеки. Формуванні у нього почуття відповідальності за дотримання встановлених режимів безпеки.

Організаційно-управлінська функція реалізується шляхом здійснення управлінського впливу на утворення та ефективну підтримку організаційної структури управління процесом забезпечення безпеки. Утворенням гнучких тимчасових структур по забезпеченню безпеки (комітетів, комісій) за окремими напрямками роботи. Організує взаємодію та координацію між окремими ланками управління для досягнення заданих програмних цілей.

Планово-виробнича функція здійснюється шляхом розробки концепції безпеки, стратегії безпеки, оперативних, тактичних, ситуативних та оперативних планів з протидії небезпекам і загрозам для діяльності підприємства. Підготовкою та проведенням заходів по реалізації планів з безпеки, контролю за станом режимів безпеки як на підприємстві в цілому, так і в окремих його підрозділах. Сприяє створенню необхідних умов для підтримки конкуренто спроможності продукції підприємства.

Організаційно-технічна функція здійснюється шляхом проведення заходів матеріальних-технічного і фінансового забезпечення діяльності суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки, створення необхідних умов для впровадження і освоєння спеціальних засобів, технік та технологій з безпеки. Впровадження інноваційних технічних рішень і технологій забезпечення безпеки.

Науково-методична функція реалізується шляхом накопичення, аналізу і осмислення передового досвіду та інновацій у галузі забезпечення безпеки. Проведення власними силами, а також із залученням наукових організацій і окремих учених для проведення наукових досліджень спрямованих на вдосконалення системи безпеки, розробки та впровадження нових технологій, організаційних структур, форм і методів роботи з протидії загрозам безпеки підприємству.

Інформаційно-аналітична функція спрямована на організацію і проведення активної та цілеспрямованої роботи по збору, накопиченню, обробки і аналізу інформації про процеси, які відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищах підприємства і можуть негативно впливати на його діяльність. Збір, оцінка та надання необхідної інформації для здійснення ефективного управління підприємством і його системою економічної безпеки.

Навчально-організаційна функція спрямована на організацію системи диференційованого навчання, підвищення кваліфікації та інструктажів співробітників штатного підрозділу безпеки, а також керівників підприємства, його структурних підрозділів і всього персоналу в галузі безпеки. Мета навчання - оперативно доводити до персоналу підприємства і його штатного структурного підрозділу безпеки інформацію в частині що стосується їх діяльності про всі чинники небезпек і загроз, а також знайомити з інноваційними технологіями, формами і методами використовуваними у сфері забезпечення економічної безпеки підприємств.

 

 

Діяльність підрозділу безпеки на підприємстві відповідно визначених функцій буде складатися з наступних напрямків діяльності:

· забезпечення охорони (фізичний захист активів підприємства) – охоронної діяльності (охорона майна, фізична охорона, контрольно – пропускний та внутрішньо об’єктовий режими, режими допуску та ін.);

· захист економічних інтересів – діяльності по захисту (захист комерційної таємниці, інтелектуальної власності, інформаційних та комунікаційних ресурсів тощо);

· інформаційно – аналітичної діяльності (збір та аналіз інформації для забезпечення економічної безпеки);

· профілактичної діяльності (профілактика правопорушень на підприємстві та підтримки режимів безпеки).

 

Виходячи з визначеної мети діяльності підрозділу безпеки, функцій покладених на цей підрозділ та напрямів діяльності ми можемо визначити основні завдання цього підрозділу. Основними з них є:

· забезпечення захисту економічних інтересів засновників підприємства;

· надання допомоги керівництву підприємства у забезпечені контролю за якістю здійснення ведучого виду господарської діяльності, сприяння у забезпеченні виконання ліцензійних вимог (якщо підприємство здійснює ліцензійний вид діяльності);

· здійснення профілактики правопорушень серед персоналу;

· забезпечення особистої безпеки керівників та засновників підприємства;

· сприяння своєю діяльністю (через забезпечення безпеки) стійкому розвитку підприємства;

· забезпечення фізичної схоронності майна, активів підприємства, особистих речей його персоналу;

· виявлення представників персоналу, які здійснюють порушення чинного законодавства або своєю поведінкою дискредитують діяльність підприємства;

· забезпечення безпеки персоналу та відвідувачів під час їх перебування на підприємстві;

· здійснення навчання та консультування персоналу з питань безпеки, встановлювати та здійснювати контроль за дотриманням режимів безпеки;

· організовувати та контролювати здійснення захисту комерційної таємниці та інтелектуальної власності підприємства;

· збирання інформації для надання її засновникам та керівництву про прояви негативних тенденцій і фактів серед персоналу підприємства;

· виявляти факти та організовувати протидію проявам недобросовісної конкуренції;

· виявляти та протидіяти проявам корупції, як збоку персоналу та із боку недобросовісних чиновників від влади;

· приймати участь у здійсненні аналізу фінансової стійкості підприємства, виявляти факти порушень фінансової дисципліни серед відповідних осіб персоналу підприємства;

· розробляти та контролювати режими допуску працівників та інших осіб на підприємство;

· приймати участь щодо оцінки надійності партнерів, контрагентів;

· здійснювати моніторинг реальних та потенційних загроз та небезпек для діяльності підприємства;

· здійснювати оцінку стану економічної безпеки на підприємстві та надавати пропозиції, щодо її поліпшення;

· здійснювати технічний захист інформації на підприємстві;

· приймати участь у проведенні службових розслідувань, які пов’язані з діяльністю персоналу підприємства;

· контролювати стан протипожежної безпеки на підприємстві;

· взаємодіяти з державною правоохоронною системою при забезпеченні безпеки на підприємстві.

 

Рис. 2. Організаційна структура підрозділу безпеки підприємства

Разом з тим на підприємстві, як суб’єкту господарської та підприємницької діяльності за ініціативою його керівництва можуть утворюватися аналогічні організаційні структури (підрозділи безпеки) без урахування вимог цієї постанови.

На наш погляд, мінімальна чисельність персоналу у організаційних структурах безпеки повинна бути:

· Група – 3 штатні працівника;

· Відділення – від 4 штатних працівників;

· Сектор – від 5 штатних працівників;

· Відділ – від 6 штатних осіб;

· Служба – від 7 штатних осіб;

· Управління – від 8 штатних осіб;

· Департамент – від 12 штатних осіб.

 

 

Завдання та обов’язки.

- Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці заходи із забезпечення фінансово-економічної безпеки. Визначає перспективність та ефективність інноваційної діяльності в галузі фінансово-економічної безпеки підприємства відповідно до встановлених стандартів (норм).

- Застосовує техніку й технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються організації діяльності системи фінансово-економічної безпеки підприємства, механізмів управління та взаємодії.

- Розроблює проекти положень, наказів та інструкцій, що регламентують функціонування системи безпеки, а також діяльність підрозділу економічної безпеки підприємства та його взаємодію з іншими структурними підрозділами.

- Визначає зовнішні та внутрішні загрози й ризики у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Проектує систему підготовки керівного складу та персоналу підприємства щодо проведення ефективних заходів із зниження рівня небезпек, загроз та ризиків.

- Розроблює плани щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки та її удосконалення, проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки діяльності підприємства.

- Надає пропозиції щодо визначення правового статусу, структури підрозділу економічної безпеки підприємства та визначення його основних функцій.

- Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Бере участь у розробленні стратегічної орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Розроблює документи, що визначають стандарти безпеки, повноваження структурних підрозділів підприємства, види та напрями їх діяльності щодо запобігання загрозам, ризикам, небезпеці та забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- У межах наданих йому повноважень надає всім категоріям працівників підприємства інформацію, яка стосується діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Здійснює загальний контроль за діяльністю структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Готує пропозиції щодо організації взаємодії керівників підприємства, підрозділу економічної безпеки з органами державної влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та громадянами при проведення заходів щодо забезпечення безпеки діяльності підприємства.

- Готує пропозиції та надає рекомендації із взаємостосунків із партнерами підприємства щодо розроблення антикризових заходів і забезпечення безпеки.

- Бере участь в апробації заходів із фінансово-економічної безпеки підприємства шляхом розроблення моделі економічної безпеки підприємства.

- Забезпечує підвищення кваліфікації працівників підпорядкованого структурного підрозділу в галузі фінансово-економічної безпеки.

Повинен знати:

- Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний кодекси України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки; функції, загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;

- методику розроблення концепції та планування діяльності системи фінансово-економічної безпеки; організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності системи фінансово-економічної безпеки;

- особливості захисту інформації та комерційної таємниці на підприємстві; технології, форми, методи та методики протидії небезпекам, загрозам і ризикам;

- технічні засоби спостереження, охорони та захисту; державну та недержавну системи безпеки;

- порядок розроблення та ведення документації, що регламентує діяльність системи фінансово-економічної безпеки; порядок розроблення та впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- механізми управління системою забезпечення фінансово-економічної безпеки; порядок організації, проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки;

- передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

- державну мову.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний професіонал з фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічною безпеки I категорії – не менше 2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічною безпеки II категорії для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше
2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією професіонала з фінансово-економічної безпеки для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

Завдання та обов’язки.

- Організовує аналітичні та методичні практики впровадження заходів із фінансово-економічної безпеки.

- Бере участь у розробленні, удосконаленні та реалізації теоретико - практичних методів забезпечення необхідною інформацією у сфері фінансово-економічної безпеки.

- Визначає перспективність та ефективністьінноваційної діяльності звикористанням інформаційних, облікових та аналітичних методів для удосконалення процесів фінансово-економічної безпеки в межах встановлених стандартів і норм.

- Визначає індикатори економічної безпеки.

- Забезпечує підготовку документів, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємств в умовах реальних і потенційних загроз і небезпек, функціонування системи економічної безпеки, ефективної діяльності суб’єктів її забезпечення.

- Розроблює проекти наказів, положень, інструкцій щодо організації діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, їх взаємодії з іншими суб’єктами безпеки та інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки.

- Визначає та оцінює стан і рівень фінансово-економічної безпеки свого підприємства, партнерів (контрагентів) і конкурентів.

- Забезпечує визначення зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства.

- Забезпечує збереження та примноження матеріальної та фінансової бази підприємства, раціонального та ефективного використання його ресурсів, надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо доцільності діяльності підприємства з урахуванням виявлених загроз і небезпек, захист отриманої інформації, яка відноситься до комерційної таємниці підприємства, вивчає вплив внутрішніх і зовнішніх загроз на фінансовий результат підприємства.

- Сприяє здійсненню стратегічного управління підприємством і його фінансово-економічною безпекою.

- Здійснює всі види інформаційного, аналітичного та обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємств.

- Бере участь у проведенні діагностики фінансово-господарського стану підприємства з метою попередження його банкрутства.

- Організовує проведення моніторингу оцінювання стану безпеки, надійності та рівня: економічного стану підприємства, потенційних партнерів підприємства, стратегії діяльності на ринку конкурентів, максимально повного інформаційного забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства з метою мінімізації внутрішніх і зовнішніх загроз.

- Бере участь у розробленні заходів щодо мінімізації їх впливу на діяльність підприємства, у розробленні стратегічної орієнтації підприємства з урахуванням вимог до забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Бере участь у плануванні із забезпечення фінансово-економічної безпеки, удосконалення інформаційно-аналітичного процесу функціонування системи фінансово-економічної безпеки та плануванні окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки в діяльності підприємства.

- Розроблює аналітичні документи, за якими здійснюється оцінка стану та надаються пропозиції щодо діяльності підприємства в умовах загроз і небезпек, рекомендації щодо їх зниження.

- Надає визначеним керівництвом підприємства особам аналітичну інформацію щодо фінансово-економічної безпеки на підприємстві.

- Бере участь у проведенні експертної оцінки отриманої інформації, визначає рівень її достовірності.

- Надає пропозиції щодо здійснення заходів безпеки.

- Розроблює всі види аналітичних документів, які стосуються забезпечення фінансово-економічної безпеки на підприємстві.

- Бере участь у підвищенні кваліфікації працівників свого структурного підрозділу.

Повинен знати:

- Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний кодекси України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки;

- функції, загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;

- методи проведення аналітичних досліджень; організацію та особливості здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності працівників, які є суб’єктами системи забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- захист інформації та комерційної таємниці на підприємстві; технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і ризиків, їх оцінки та мінімізації, рівня та стану економічної безпеки, критеріїв її оцінювання на підприємстві;

- технічні засоби пошуку, отримання, аналізу інформації та її захисту; державну та недержавну системи безпеки;

- порядок розроблення та ведення аналітичної документації, що регламентує діяльність аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки підприємства;

- порядок розроблення та впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- механізми інформаційно-аналітичного забезпечення управління системою фінансово-економічної безпеки;

- порядок організації, проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної безпеки;

- методи та технології роботи фінансових підрозділів підприємства, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування системи фінансово-економічної безпеки;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

- державну мову.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний аналітик з питань фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за професією аналітика з питань фінансово-економічної безпеки I категорії – не менше 2 років.

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією аналітика з питань фінансово-економічною безпеки II категорії для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше
2 років.

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за професією аналітика з питань фінансово-економічної безпеки для магістра – не менше 1 року, спеціаліста – не менше 2 років.

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

Завдання та обов’язки.

- Бере участь у реалізації заходів із забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації.

- Застосовує техніку та технології із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Здійснює підготовку документів, що стосуються організації діяльності підприємства, установи, організації.

- Розроблює проекти положень та інструкцій, що регламентують діяльність із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Сприяє здійсненню інформаційно-аналітичного та обліково-аналітичного забезпечення щодо оцінки рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації.

- Бере участь у розробленні планів (перспективних, квартальних, річних тощо) щодо забезпечення, удосконалення системи фінансово-економічної безпеки та планів проведення окремих спеціальних заходів щодо оперативного реагування на загрози, ризики, небезпеки в діяльності підприємства, установи, організації.

- У межах своїх повноважень надає рекомендації щодо удосконалення діяльності структурного підрозділу фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації та забезпечення виконання його основних функцій і завдань.

- Бере участь у створенні та використанні нових технологій щодо зниження загроз і ризиків діяльності підприємства, установи, організації, забезпечення їх фінансово-економічної безпеки.

- Сприяє наданню всім категоріям працівників підприємства, установи, організації інформації, яка стосується діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Готує рекомендації та безпосередньо здійснює заходи щодо забезпечення компетентності працівників підприємства, установи, організації, їх морального та матеріального стимулювання.

- Бере участь у здійсненні загального контролю за діяльністю структурних підрозділів підприємства, установи, організації щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки.

- Готує пропозиції та надає рекомендації стосовно взаємостосунків із партнерами підприємства, установи, організації щодо розроблення антикризових заходів і забезпечення безпеки.

- Бере участь в апробації заходів із фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації шляхом розроблення моделі економічної безпеки підприємства, установи, організації.

Повинен знати:

- Конституцію України, господарський, адміністративний, кримінальний кодекси України, закони й постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що стосуються сфери фінансово-економічної безпеки;

- функції, загальні принципи побудовита організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;

- технології, форми, методи та методики протидії небезпекам, загрозам і забезпечення економічної безпеки;

- технічні засоби спостереження, охорони та захисту; державну та недержавну системи безпеки;

- порядок розроблення та ведення документації, що регламентує діяльність фахівців із фінансово-економічної безпеки підприємства;

- порядок розробки та впровадження інновацій у систему забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- порядок організації та проведення контролю оцінки рівня та стану економічної безпеки; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки;

- правила ділового етикету;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби;

- державну мову.

Кваліфікаційні вимоги

Фахівець з фінансово-економічної безпеки I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця з фінансово-економічної безпеки II категорії – не менше 2 років.

Фахівець з фінансово-економічної безпеки II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця з фінансово-економічної безпеки – не менше 2 років.

 

Технології в безпеці - це набір технік, що дозволяють вирішувати завдання по забезпеченню безпеки її суб'єктами. Техніки - набір послідовних дій, форм і методів роботи суб'єктів безпеки завдань, що забезпечують рішення, у сфері безпеки.

Висновки.

1. Організаційно структури безпеки на підприємству можуть бути представлені як: департамент, управління, відділ, служба тощо.

2. Штатне забезпечення підрозділу безпеки розробляється відповідно визначених Національним класифікатором професій України ДК 003: 2010 посад та наявних кваліфікаційних характеристик до них.

3. Організаційно-штатне забезпечення підрозділу безпеки розробляється відповідно мети, яку повинне вирішувати підрозділ безпеки, функцій та завдань, які покладені на підрозділ безпеки;

4. Формування організаційно-штатної структури підрозділу безпеки залежить від ряду об’єктивних та суб’єктивних обставин, у т.ч. особистих поглядів засновників та керівників підприємства на природу та методологію забезпечення безпеки.

5. Підрозділ безпеки – є штатним підрозділом підприємства, основними завданнями якого є забезпечення та сприяння через здійснення заходів з безпеки стійкого функціонування та розвитку підприємства.

6. Діяльність підрозділу безпеки здійснюється на підставі затвердженого положення про підрозділ безпеки та затверджених функціональних обов’язків його персоналу.

Література

1. Гапоненко В.Ф., Беспалько АЛ., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. Подходы и принципы. - М.: Издательство «Ось-89», 2007. - 208 с.

2. Кириченко О.А., Белоусова І.А., Сідак В.С. та інш. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія. –К.: Дорадо-друк, 2010. - 437с.

3. Checkland, P. and Poulter, J. Learning For Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and Its Use Practitioners, Teachers and Students. Wiley. –2006.–. 224 P

4. Ahlf E. – H.: Prawne problemy prywetyzacii zadan policyjnych w Niemczech; obecny stan prawny a problemy sporne. W: Bezpieczne Panstwo. Red. J. Widacki, J. Czapska. Lublin 1998.

5. Bloomfield H.H., Cooper R.K.: Jak zyc bezpiecznym swiecie. Warszawa 2000.

6. Konieczny J.: Wprowadzenie do bezpieczenstwa biznesu. Warszawa 2004.

7. Lobkowitz J.: Building Organizational Intelligence. A Knowledge Management Primer. London – Washington 2000.

8. Ruszkowski ZB.: Kompleksowa polityka bezpieczenstwa. “Bezpieczenstwo – Ochrona – Systemy” 1999, nr 4.

9. Wojcik J.W.: Oszustwa. W: Polityka bezpieczenstwa banku. Zagadnienia podsawowe. Red. P. Cegiella, R. Wozniak. Warszawa 2001.

10. Яскевич В.И. Секьюрити: Организационные основы безопасности фирмы. – М.: «Ось - 89», 2005. – 368с.

11. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленческие аспекты деятельности). – М: Мир безопасности, 1999. – 160 с.

12. Ярочкин В.И. Служба безопасности коммерческого предприятия М.: Изд-во «Ось-89». 2005. – 234с.

13. Захаров О. Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности / Захаров О. Ю. ― М.: АСТ «Астрель», 2008. ― 320 с.

14. Шлыков В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. Научное издание. – СПб: Изд-во «Алетейя», 1999г. - 144с

15. Королев М.И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии. Монография. /Королев М.И.: Москва: Экономика 2011г. - 284 c

16. Ярочкин В.И. Аудит безопасности фирмы: теория и практика. Серия: Gaudeamus. М.: Академический Проект, 2005г. - 352с.

17. Ярочкин В. Система безопасности фирмы. изд.2. – М: Академический Проект, 1998г. - 192с

18. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. – Учебное пособие. – К.: Изд-во Европейского университета, 2004. – 555с.

19. Франчук В. І. Основи економічної безпеки: навч. посібник /В.І. Франчук / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2009. –204 с.

20. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: монографія / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305c.

21. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности. Монографія. / Захаров О.І., Пригунов П.Я., Гнилицкая Л.В. // К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 290 с.

22. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность: учебник для вузов. –М.: Экзамен, 2005. -768с.

23. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації». / розробники: Мельник С.В., Гнилицька Л.В., Пригунов П.Я. та інш. – Луганськ: ДУ НДІ СТВ, 2001. – 57с.

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»

Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід великі та середні суб’єкти господарської та підприємницької діяльності мають у своїй структурі відповідний підрозділ, який безпосередньо займається проблемами забезпечення безпеки.

Загальна його назва – «служба безпеки підприємства». Від організації таких підрозділів, визначення функцій, завдань, напрямів діяльності, їх штатного забезпечення залежить і забезпечення безпеки на підприємстві, утворення цивілізованих умов для його сталого розвитку, ефективність діяльності суб’єктів системи економічної безпеки підприємства.

Ми можемо визначити праці зарубіжних фахівців – вчених: M.Button, Y.Koniechy, S.Garfinkel, A.Carrol, E.Ahlf, A.Zebrowski, Zb.Ruszkowski, Y.Lobkovitz, О.Захарова, Й.Ліндера, В.Гамзи, М.Корольова, В.Мак – мака, О.Олейнікова, О.Павлова, К.Харського, О.Шаваєва, В.Шликова, Є.Ющука, В.Яскевича, В.Ярочкіна та інш.

Перші вітчизняні доктори економічних наук з наукової спеціальності 21.04.02 – «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»:

Шемаєва Л.Г.;

Белоусоа І.А.

Мігус І.П.

Алькема В.Г.

Франчук В.І.

Підрозділ безпеки підприємства - це штатний структурний підрозділ, який підпорядковується безпосередньо керівнику або власнику і організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами, а також зовнішніми суб'єктами державної та недержавної системи безпеки вирішення завдань щодо попередження, зниження рівня і протидії небезпекам, загрозам та ризикам, створюючи умови для стійкого функціонування і розвитку підприємства.

Підрозділ безпеки забезпечує діяльність підприємства.

Метою організації та



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 1164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.146 с.)