ТОП 10:

Тема 1. Теоретичні та орган-ні основи ФМ.Тема 1. Теоретичні та орган-ні основи ФМ.

1.Матеріальна основа ФМ:

а) фінансові ресурси

г) реальний грошовий обіг

2.ФМ спрямований на упр-ня...

в) фінансовими ресурсами і відносинами

3.ФМ виконує комплекс таких ф-цій:

б) відтворна, розподільча, контрольна

4.”Об’’ктом управління у фінансовому менеджменті є ...” – фінанси підп-ва та його фін. дія-сть.

5.”До принципів орг-ції ФМ належить”:

а) планування;

б) прогноз-ня;

в) регул-ня;

г) координ-ція;

д)...аналіз

є)...контроль

організація, стимул-ня, контроль

7.Стр-ра фін. мех-му склад-ся з:

а) фін. методи;

б) фін. важелі;

в) нормат. с-ма;

г) інф-на с-ма;

д) правова с-ма.

8.Що належить до фін. важелів:

*дисконт;

*фін. санції;

*форми розрахунків;

9.Матеріал-на основа ФМ:

а) реальний грошовий обіг

10. Фін. завд-ня – це:

а) вибір фін. методів і важелів

11.Фін.важелі – це:

б) прибуток

в) преференція

г) дивіденди

12. Наведить визначення:

а) ФМ – с-ма принципів і методів розробки та реалізації упр-ських рішень, пов’язаних з форм-ням, розподілом і викор-ням фін. рес-сів підп-ва та оптимізацією обороту його грошових коштів;

б) фін. мех.-зм – це с-ма управління фін-ми підп-в, призначена для орг-ції фін. відносин і фондів ГК з метою їх ефективного впливу на кінцеві рез-ти роботи;

в) фін. важелі представлені … прибуток, доходи, аморт. відрах-ня, ек.фонди цільвого признач-ня, фін.санкції, %;

г) страт-не упр-ня – це загальне направлення та спосіб використання грош коштів для досягнення мети

д) до ф-цій ФМ належать...1) ф-ції ФМ як керуючої с-ми; 2) ф-ції ФМ як спец. галузі упр-ня підп-вом. Або: відтворна, розподільча, контрольна.

13.Об’єктом упр-ня у ФМ є...

б) фін.рез-ти

в) орг-ція фін. роботи

14.Коли пропозиція товарів перевищує їх попит, створюється...

б) надлишок товарів.

15.Грошові кошти – це...

а) сума грошей у касі, на рах-ках, грошові перекази та ін. грошові кошти, які можна пускати в обіг

16.До позикового капіталу належать:

г) поточно кредиторська заборгованість

17.До нематеріальних активів належать:

а) довгострокові витрати підприємства на придбання ліцензій, різноманітних прав

Які складові не віднос-ся до оборотного капіталу?

в) основні активи

Що має позитивний вплив на фін. стан підпр-ва?

б) одержання відстрочок платежів від постачальників

д) одержання відстрочок від держави по платежах до бюджету

20.До основного капіталу належать:

б) основні активи, немат-ні активи, довгострокові інв-ції

21.До оборотного капіталу належать:

в) грошові кошти, мат.обор. активи, кошти в поточних розрахунках та короткострокові інв-ції.

22.Джерелами покриття потреби у чистому оборотному капіталі м. бути. :

в) збільшення акціонерного капіталу

23.Яке визн-ня ФМ вважаєте найточнішим:

д) мистецтво управління фінансовою діяльністю п-ва

24.До принципів ФМ належать...

а) динамізм управління

г) комплексний хар-р формування управлінських рішень

Яке визначення головної мети ФМ вважається найточнішим?

б) забез-ня максимізації добробуту власників підпр-ва

 

Тема 2. С-ма забезп-ня ФМ.

1.Ієрархічна будова центрів упр-ня підпр-вом передбачає:

б) виділення різних рівнів упр-ня

2. Функціональна будова центрів упр-ня підпр-вом грунт-ся на:

а) їх розподілі за видами діяльності

в) їх розподілі за функціями управління

3.До складу спеціаліз-них фін. служб підпр-ва, як правило, входить:

б) планово-економічний відділ

в) бухгалтерія

є) служба контролінгу

4.”Центр відповід-ті – це стр-рний підрозділ підпр-ва...”

б) кер-к якого самостійно приймає упр-ські рішення в межах своєї компетенції

г) який повністю контр-є окремі аспекти фін. діял-ті підп-ва

5. Вкажіть центри відпов-ті підпр-ва (за Дж. Хіггінсом):

б) центр прибутку

д) центр доходу

6.До складу зовн. користувачів фін. інф-ції про підпр-во належать...

б) аудиторські фірми

в) податкові органи

д) потенційні інвестори

7.До складу внутр. користувачів фін. інф-ції про підпр-во належать...

б) власники п-ва (акціонери)

г) фінансові мен-ри всіх рівнів

є) персонал п-ва

8.До складу показ-ків макроек-го розвитку належать...

б) грошові доходи населення

д) облікова ставка ЦБ

є) темпи зростання ВВП

9.До складу показ-ків галузевого розв-ку належать...

б) ставка оподаткування прибутку від основної діял-ті;

г) вартість активів підпр-ва;

є) індекс цін на прод-цію в галузі

10.Вкажіть джерела інф-ції, які переважно використ-ся внутр. Користувачами фін. інф-ції про підпр-во:

а) обов’язкова фін. (бух.) звітність

в) управлінська звітність

Т5.Упр-ня прибутком.

Необхідно припустити, що підп-ва А і В отримують однакову за обсягом та темпами росту виручку від реал-ції пр-ції. Проте коеф-т операційного лівериджу у підп-ва А більше, ніж у В. На якому підп-ві спостерігатиметься сильніша дія операц. важеля за умови переходу обома підп-вами порогу рентаб-ті?

(2)-На підпр-ві А, оскільки при збільшенні виручки прибуток зростатиме з більшим прискоренням.

2.Охар-зуйте підп-во щодо можливості максимізації прибутку, використовуючи показники методу операц. лівериджу, за умови його збиткової діяль-сті, але досягнення низького рівня змінних витрат на одиницю продукції.

(4) – недостатній запас фінанси. Міцності, негативна дія виробн. важеля, високе знач-ня коеф-ту операц. лі вереджу, нульовий ефект операц.лівереджу

3.Визначте умову, за якої вир-во пр-ції підпр-ва буде вигідним для приватного бізнесу.

(3)-Фактичний обсяг в-ва та реал-ції пр-ції більший за порогову кількість товару.

5.В якому із запропонованих варіантів підпр-во може піти на відмову від режиму жорсткої економії постійних витрат?

(3)-Попит на товари підп-ва у короткостр. періоді зростатиме .

6.Дія операційного важеля проявляється в тому, що:

(2)-Довільна зміна виручки завжди причиняє більшу зміну пр-ку.

7.Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції підпр-ва.

(3)-Підвищення ставок АЗ

(5)-Зниження ставки ПДВ на пр-цію п-ва

8.Назвіть витрати підпр-ва, які не можна відносити на с/в-ть товарної продукції.

(1)-%, сплачені за строковий банк. кредит

(3)-Витрати на фін-ня ремонту ОФ і модернізацію обладнання (у межахнормативу)

(4)-%, сплачені за банк. кредити не повернуті у встановлений термін

9.Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності.

(3)-Рівень доходності п-ва

10.Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення рентабельності підприємства в цілому.

(1)-Прибуток від реал-ції тов. пр-ції

(4)-С/ть реаліз-ї пр-ції

Т6.Упр-ня активами.

1.Знайдіть вірне визначення складу оборотного капіталу підпр-ва.

б) виробничі запаси, грошові кошти, деб.заборг-ть, ЦП

2.Назвіть фактори, що впливають на розмір поточних фінансових потреб підпр-ва.

а) трив-ть експлуат-го циклу та періоду збуту пр-ції, темпи росту в-ва; строки постач-ня сировини і мат-лів; стан кон’юнктури ринку

3. Назвіть фактори, що впливають на розмір дебіторської заборгованості:

б) обсяг реалізованої пр-ції, форми розрах-в з покупцями, фін.стан пок-ців, коеф-т сплати дебіт. заборг-ті

4.Сума чистих оборотних активів визначається як…

в) різниця між коротк-ковими фін.зобов’язаннями і довгостроковим залученим капіталом, який інвестовано в оборотні активи підпр-ва

5.Чисті оборотні активи – це…

а) сума оборотних активів, які фінанси-ся за рах-к власного капіталу та довгострокового залученого капіталу підпр-ва

6.Власні оборотні активи – це…

а) сума оборот.активів, яка сфор-на за рах-к власних коштів підпр-в

7.Як визначається середній залишок грошових коштів підпр-ва на кінець планового періоду?

в) шляхом ділення обсягу реалізації пр-ції у план.періоді на кіл-ть об-тів гр..коштів у план.періоді.

8.Назвіть основні джерела формування оборотних активів підпр-ва:

а) власні кошти, залучені і запозичені кошти.

9.Рефінансування дебіторської заборгованості – це…

а) с-ма фін.оп-цій, які за без-ть приск-ня перетвор-ня Д.заборг-ті у грошові кошти

Інвестиційний ризик — це

в) одна зі складових ділового ризику;

Тема 10. Ан-з фін. звітів.

Санація підприємства — це

в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

Тема 1. Теоретичні та орган-ні основи ФМ.

1.Матеріальна основа ФМ:

а) фінансові ресурси

г) реальний грошовий обіг

2.ФМ спрямований на упр-ня...

в) фінансовими ресурсами і відносинами

3.ФМ виконує комплекс таких ф-цій:

б) відтворна, розподільча, контрольна

4.”Об’’ктом управління у фінансовому менеджменті є ...” – фінанси підп-ва та його фін. дія-сть.

5.”До принципів орг-ції ФМ належить”:

а) планування;

б) прогноз-ня;

в) регул-ня;

г) координ-ція;

д)...аналіз

є)...контроль

організація, стимул-ня, контроль

7.Стр-ра фін. мех-му склад-ся з:

а) фін. методи;

б) фін. важелі;

в) нормат. с-ма;

г) інф-на с-ма;

д) правова с-ма.

8.Що належить до фін. важелів:

*дисконт;

*фін. санції;

*форми розрахунків;

9.Матеріал-на основа ФМ:

а) реальний грошовий обіг

10. Фін. завд-ня – це:

а) вибір фін. методів і важелів

11.Фін.важелі – це:

б) прибуток

в) преференція

г) дивіденди

12. Наведить визначення:

а) ФМ – с-ма принципів і методів розробки та реалізації упр-ських рішень, пов’язаних з форм-ням, розподілом і викор-ням фін. рес-сів підп-ва та оптимізацією обороту його грошових коштів;

б) фін. мех.-зм – це с-ма управління фін-ми підп-в, призначена для орг-ції фін. відносин і фондів ГК з метою їх ефективного впливу на кінцеві рез-ти роботи;

в) фін. важелі представлені … прибуток, доходи, аморт. відрах-ня, ек.фонди цільвого признач-ня, фін.санкції, %;

г) страт-не упр-ня – це загальне направлення та спосіб використання грош коштів для досягнення мети

д) до ф-цій ФМ належать...1) ф-ції ФМ як керуючої с-ми; 2) ф-ції ФМ як спец. галузі упр-ня підп-вом. Або: відтворна, розподільча, контрольна.

13.Об’єктом упр-ня у ФМ є...

б) фін.рез-ти

в) орг-ція фін. роботи

14.Коли пропозиція товарів перевищує їх попит, створюється...

б) надлишок товарів.

15.Грошові кошти – це...

а) сума грошей у касі, на рах-ках, грошові перекази та ін. грошові кошти, які можна пускати в обіг

16.До позикового капіталу належать:

г) поточно кредиторська заборгованість

17.До нематеріальних активів належать:

а) довгострокові витрати підприємства на придбання ліцензій, різноманітних правПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.015 с.)