ТОП 10:

На рівень інвестиційного ризику впливають такі факторив) ліквідність інвестиційного портфеля;

8. На рівень операційного ризику впливають такі фактори:

а) організація постачання;

в) збутова політика;

У разі збитковості на покриття збитків підприємства можна спрямовувати

б) резервний капітал, якщо він перевищує 25% статутного капіталу;

Тема 10. Ан-з фін. звітів.

Фінансовий стан підприємства характеризується

г) системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів;

Фінансовий стан підприємства залежить від .

г) рез-тів вироб-ї, комерц. та фін.-господ-ї діял-ті підпр-ва;

д) ефективності використання фінансових ресурсів.

3. Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

а) дослідж-ня результатів господарської діяльності підприємства;(?)

в) оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості ті, прибутковості та ефективності використання майна підприємства;

Фінансовий аналіз є складовою аналізу

а) господарської діяльності підприємства;

5. Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:

а) орієнтація на публічну звітність підприємства та макси­мальна відкритість результатів аналізу;

б) різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу та мно­жинність об'єктів-користувачів;

Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є

в) аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності фінансової стійкості підприємства;

г) аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності вико­ристання майна та капіталу;

д) економічна діагностика фінансового стану підприємства.

7. Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансо­вого аналізу є

а) аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та кредитоспроможності підприємства;

б) оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів;

в) аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підпри­ємства;

8. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства — це...

а) аналіз відносних показників (фінансових коефіцієнтів);

б) факторний аналіз прибутку;(?)

д) порівняльний аналіз показників по аналогічних підпри­ємствах.

9. Які поняття найбільш точно відображають предмет фі­нансового аналізу підприємства?

г) фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання;

Яке визначення найбільш повно характеризує методи фінансового аналізу?

а) комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового аналізу підприємства;

До неформалізованих методів фінансового аналізу належать

г) метод побудови системи показників;

д) метод побудови системи аналітичних таблиць.

12. До формалізованих методів фінансового аналізу належать:

а) метод ланцюгових підстановок;

б) метод процентних чисел;

До моделей фінансового аналізу належать

б) дескриптивна;

г) предикативна;

д) нормативна.

Які показники належать до групи показників ліквідності та платоспроможності

д) коефіцієнт покриття запасів.

Як визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?

позикові кошти

а) .—————.

власні кошти

16. Який показник може характеризувати кількість днів, не­обхідних для погашення боргів?

а) коефіцієнт співвідношення власних і позичкових коштів;

в) показник заборгованості акціонерам.

До якої групи показників належить маневреність власного капіталу?

б) фінансової стійкості;

Які показники характеризують майновий стан підприємства

а) коефіцієнт зносу основних засобів;

д) сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства.

Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення

власні обігові кошти

в) ————————————;

майно підприємства

Що таке фінансовий стан підприємства?

а) система показників, що відображають наявність, розміщен­ня і використання фінансових ресурсів;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.011 с.)