В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних?Назвіть основні групи суб’єктів валютного ринку.

Суб’єкти валютного ринку - будь-які економічні агенти (юрид., фіз. особи, резиденти та нериз-ти) та посередники, які зводять покупців і продавців. За характером виконання операцій і ступенем ризикку суб’єкти поділяються на:1) підприємці, які купують - продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності; 2)Інвестори, які вкладають свій капітал у валютні цінності з метою подальшого повернення коштів з процентами; 3)Спекулянти, які постійно купують-продають валюту задля одержання доходу від курсової різниці; 4)Хедери - здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливого валютного курсу; 5)Посередники.

Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи:

в) банки мають можливість збільшувати пропозицію грошей через грошово-кредитний мультиплікатор, а небанківські установи такої можливості не мають.

Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р. – створити національні гроші та грошову систему як атрибут самостійності і механізм забезпечення незалежності укр. Держави; – забезпечити стабільність національних грошей на рівні, достатнього для стимулювання економічного та соц-го розвитку країни, формування нового механізму підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.

Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку:

б) пенсійні банки

д) страхові компанії

Назвіть основні види валютних курсів (не менше 3-х).

1)фіксований відлносно однієї валюти або кошика валют; 2)гнучкий валютний курс - керований плаваючий, незалежно (вільно) плаваючий курс, обмежено гнучкий

Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин (не менше 4-х).

1)Суб’єкти КВ повинні бути еконоомічно самостійними; 2) КВ є добровільними і рівноправними; 3)КВ не змінюють власника переданик в борг цінностей;4)КВ є вартісним, нееквівалентним, зворотними і платними.; 5)На мікрорівні КВ є перервними, а на макро - безперервними.

Назвіть основні методи регулювання центральним банком валютного курсу.

1)Валютна інтервенція - ЦБ купує ін. валюту коли її пропозиція надмірна і курс низький, і продає, коли курс ін. валюти високий. 2)Дисконтна політика - підвищуючи дисконтну ставку у періоди погіршення платіжного балансу, ЦБ стимулює приплив капіталів з країн, де диск. Ставка нища. 3)Девальвація - зниження валюттного курсу з метою стимулювання експорту та зниження імпорту (валютний демпінг). 4)Ревальвація.

Назвіть основні напрямки валютного регулювання, що застосовувалися в Україні в перехідний період.

Обмеження у валютній політиці: обов’язковий продаж виручки у валюті, заборона надавати платниками- резидентами комерційного кредиту контрагентам - неризидентам, заборона спекулятивних валютних операцій, забороняється вивозити валютні кошти юридичних осіб без дозволу НБУ та фізичним особам понад встановлену норму, контроль за прямими інвестиціями направлений на їх збалансування, жорстка фіксація валютного курсу національної валюти.

Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни:

-трансакційне;

-інтервенційне.

Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х).

Функції валютного ринку: 1)забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави; 2)Створення суб’єктам валюттних відносин передумов для здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками та сприяння розвитку зовнішньої торгівлі; 3)Забезпечення прибутку учасникам валютних відносин; 4)Формування і управління попитом і пропозицією валюти і регулювання валютного курсу; 5)Страхування валютних ризиків.

Назвіть основні (не менше 3-х) чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента.

Норма прибутку, міжнародні чинники, маштаб виробництва, темпи інфляції, співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом.

Назвіть переваги банківського кредиту перед комерційним.

Ширша сфера використання, передача вартості відбувається не між двома суб’єктами, а більшим числом, дає можливість вибирати постачальника товарів, не обмежується за напрямками кредитування, не обмежується вільними грошовими коштами, адже завдяки йому створюються додаткові гроші в обігу, під час спаду виробництва та економ. кризи попит на банківський кредит для сплати боргів зростає, надається не тільки на короткий строк.

Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським.

Більш простий у оформленні, швидше, дешевше, не потрібно шукати постачальника, кредитор і постачальник співпадають.

Назвіть п’ять етапів руху кредиту.

1)Формування вільної вартості;2)Розміщення вільної вартості в позичкі;3)Використання позиченої вартості на потреби позичальника;4)Вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника;5)Повернення позиченої вартості кредитору і сплата %.

Назвіть п’ять принципів кредитування.

1)Цільове призначення;2)Строковість передачі коштів кредитором позичальнику;3)Повернення позичених коштів кредиторові в повному обсязі;4)Забезпеченість позики;5)Платність користування позиченими коштами.

Назвіть сучасні форми кредитних грошей, які зустрічаються у світовій практиці, і вкажіть, яка з них користується найбільшою довірою і яка – найменшою. Депозитні, Квазігроші - векселі, чеки, довгострокові депозити.

Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.

1)Кредитор; 2)позичальник; 3)позичена вартість.

Назвіть три типи плаваючих валютних курсів.

Керований плаваючий, незалежно (вільно) плаваючий, обмежено гнучкий.

Назвіть функції, які виконує банківська система:

а) емісійна;

г) трансформаційна;

д) стабілізація діяльності банків;

Назвіть функції, які виконує позичковий процент.

Позичковий процент виконує функцію розподілу прибутку та збереження позичкового капіталу.

Назвіть шість якісних властивостей грошей.

1) економічність - мінімальні витрати на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту;

2)довгостроковість використання;

3)однорідність - екземпляри грошей є взаємозамінними;

4)подільність - легкодільні на будь-які частини;

5)портативність - легко носити, зручно користуватись;

6)стабільність вартості - полягає в постійності рівня їх купівельної спроможності.

Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.

1)Укр-на дістала у спадок від СРСР високозатратну, неефективну, високомонополізовану економіку; 2)"Інфляційний навіс" у вигляді вкладів населення в банках, який обвалився через дефіцит товарів (ВВП);3)Укр-на не розробила чіткої програми трансформації економіки; 4)Надто ліберальна монетарна політика уряду та ЦБУ.

Назвіть, які функції виконує сучасний кредит (не менше 3-х):

б) перерозподільчу;

в) емісійну;

д) контрольно-стимулюючу;

ж) капіталізації вільних грошових доходів.

На які 3 групи розділяються чинники, які визначають стан кон’юнктури валютного ринку?

Курсоутворюючі, регулюючі, чинники кризового стану.

На які підвиди класифікується банківський кредит в залежності від:

а) строків позички; короткостроковий ,середньостроковий, довгостроковий

б) методу кредитування; одноразові, перманентні, гарантійний

в) забезпеченості позички. Забезпечений, нещабезпечений.

Чим споживча вартість грошей відрізняється від споживчої вартості звичайних товарів?

Гроші мають не конкретну, а загальну споживчу вартість, тобто здатні задовольняти будь-яку потребу людини. Споживча вартість певного товару здатна задовольнити лише якусь одну потребу, задля якої було створено цей товар.

Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні:

*в) тому, що мають надзвичайно великі коливання потреби в оборотному капіталі.

В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних?

Маштаб цін при неповноцінних грошах між вартістю товару, яку потрібно виміряти і грошовою ціною як результатом такого вимірювання немає золота. Відпала потреба у ваговій кількості золота, що прийнято за грошову одиницю і слугує маштабом цін. Усі держави перестали фіксувати золотий вміст грошових одиниць. Створюється враження, що грошова одиниця безпосередньо вимірює вартість товару і що функція міри вартості зводиться до технічного обчислення, до забезпечення практики ціноутворення рахунковою одиницею. В умовах обігу справжних грошей ціна формується внаслідок подвійного їх функціонування - як втілення загальної праці для вираження вартості конкретних товарів і як маштаб цін для визначення самої валової кількості грошового металу. Маштаб цін як валова кількість благородного металу, прийнятого за грошову одиницю, є складовою функції міри вартості, доповнює її призначення виражати вартість товарів. Його неможна не протиставляти мірі вартості, вважаючи їх двома різними функціями, ні ототожнювати з ними міру вартості, зводячи тільки до рахункових грошей.

В яких двох функціях гроші найбільш потерпають від інфляції:

б) як засіб платежу;

г) як засіб нагромадження.

Величина грошово-кредитного мультиплікатора визначається:

б) обернено пропорційно нормі обов’язкового резервування;

Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-Барановського від класичної кількісної теорії:

б) заперечує прямопропорційну залежність цін від кількості грошей;

г) визнає вплив на ціни всіх трьох чинників: маси грошей, швидкості їх обігу, обсягу реалізованих товарів і послуг;

Визначіть послідовність історичної еволюції форм грошей, поставивши біля кожної з них відповідні номери від першого до останнього:3 куски звичайного металу,1 сіль, 4золоті монети, 5срібні монети, 2перлові намиста, 6розмінні банкноти, 8банківські депозити, 9“електронні гроші”, 7нерозмінні банкноти.

Визначіть, що таке паперові гроші:

а) грошові знаки, що виготовлені з паперу

в) грошові знаки, що випущені в оборот урядом в порядку покриття доходом від їх емісії бюджетного дефіциту.

Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг:

* б) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговує реалізацію матеріальних цінностей та послуг (продуктів та ресурсів);

Визначіть, які з названих положень відносяться до монетаристської теорії М.Фрідмана:

2) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить центральний банк і банківська система;

Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ:

1)облікова відсоткова ставка;

4)норма обов’язкового резервування депозитів комерційних банків;

6)операції на відкритому ринку;

10) рефінансування центральним банком комерційних банків

Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:

*в) грошового обігу та фінансово - кредитного обороту.

Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:

*а) банкноти;

*в) розмінні монети;

*г) депозитні гроші;

Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави:

3)казначейські білети;

4)банківські білети;

8)монета;

Визначити органи, що регулюють грошовий оборот:

1)центральний банк;

2)міністерство фінансів;

7)міністерство економіки;

Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

3)зростання виробництва в країні;

6)підвищення зайнятості населення;

8)подолання інфляції;

9)стабілізація цін;

Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:

3)Національний банк України в одні періоди керувався кейнсіанськими “рецептами”, а в інші монетаристськими;

Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:

*б) неповноцінні гроші;

Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:

* а) оплата експорту;

* в) інвестиції;

*г) державні закупки.

Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:

1)забезпечити економічну незалежність країни;

3)мінімізувати витрати обігу усієї маси грошей;

5)не допускати знецінення грошової одиниці;

7)забезпечення оперативності у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу в залежності від потреб економіки;

Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:

1)грошова реформа С.Ю.Вітте у 1895-1897рр. у Росії;паралельна, структурна, повна

2)грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996р.;повна, неконфіскаційна, деномінаційна

3)грошова реформа в СРСР у 1922-1924рр.;повна, має ознаки всіх типів реформ

4)грошова реформа в СРСР у 1947р.;часткового типу, конфіскаційна

5)грошова деномінація в СРСР з 1.01.1961р.;часткова, деномінаційна

6)емісія 100-рубльових “Павловок” у січні 1991р. в СРСР.формальна, часткова

Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

6)пожвавлення ринкової кон’юнктури;

8)стримування ринкової кон’юнктури;

Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної:

а) проміжні цілі;2

б) стратегічні цілі 1

в) тактичні цілі. 3

Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:

3)прискорення росту грошової маси в обороті;

6)стримування (обмеження) росту грошової маси в обороті;

7)зростання процентів за кредит;

8)зниження процентів за кредит;

Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей. 1)Гроші відіграють важливу роль в економіці; 2)кейнсіанці погодилися з монетаристами в тому, що причиною інфляції є надмірна грошова маса, а основним шляхом подолання інфляції є жорстке регулювання грошової маси; 3)для кейнсіанців % ставки були важливим фактором розвитку економіки і монетаристи в своїх рекомендаціях почали використовувати %-ну політику.

Визначте, які з наведених нижче назв кредиту характеризують його форму, а які – вид кредиту:

а) грошовий;Ф

б) державний;В

в) міжгосподарський;В

г) товарний;Ф

д) банківський;В

е) міжнародний;В

є) виробничий;В

ж) споживчий.В

Визначіть, які з наведених нижче процесів є закономірностями руху кредиту:

б) темпи зростання кредиту повинні бути адекватними темпам зростання ВВП;

в) обсяги кредитних вкладень і позичених коштів на макрорівні завжди балансуються;

д) кредит сприяє переміщенню ресурсів з низькорентабельних у високорентабельні підприємства та галузі.

Відставання “М” від росту ВВП компенсується:

а) зростанням швидкості обігу грошей;

Грошова база – це:

*б) готівка поза банківською системою, в касах банків, та резерви комерційного банку на коррахунках в НБУ;

Грошова база включає в себе:

*г) вся готівка (поза банками і в касах банків) та кошти на коррахунках комерційних банків в НБУ.

Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки:

*г) вилучають частину вкладів у центральному банку.

Грошова система – це:

3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;

Грошова реформа –це:

1)часткова перебудова грошової системи держави;

2)повна перебудова грошової системи держави;

Грошовий ринок – це:

а) ринок, де продаються і купуються гроші ;

б) ринок, де продаються і купуються цінні папери;

г) фінансовий ринок.

Грошово-кредитна політика - це:

в) сукупність заходів монетарної влади, спрямованих на регулювання пропозиції грошей.

Дайте визначення валютного ринку. Назвіть основні види валютних ринків:

-за його інфраструктурою;

-за масштабами і характером правового регулювання;(національний, міжнародний, світовий)

-за характером операцій.(ринок конверсійних операцій, ринок депозитно-кредитних операцій, біржовий, позабіржовий). Валютний ринок -це сектоор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар як

валюта.

-за масштабами операцій. Оптові, роздрібні.

Дайте визначення валютної системи та назвіть її основні елементи.

Валютна система - це організаційно правова форма реалізації валютних відносин в межах певного економічного простору (ці межі збігаються з валютними ринками). Валютна система складається з національної , міжнародної, світової валютної системи. Елементи нац. вал. системи: національна валюта, режим конвертованості національної валюти, режим курсу національної валюти, режим використання інозем. Валюти на внутрішньому ринку, режим золото-валютних резервів, режим валютних обмежень, режим

Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?

Касові операції полягають у купівлі валюти на умовах поставки її не пізніше 2-го робочого дня з дня укладання угоди за курсом узгодженим і момент її підписання. Операції спот - поставка валюти на 2-ий робочий день.

Дайте визначення кредитної системи.

Кредитна система - сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

Дайте визначення банківської системи.

Банківська система - це не сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих їх елементів та ланок.

Дайте визначення крос-курсу:

-курс двох валют, встановлений за курсами цих валют до третьої валюти.

Дайте визначення строкових операцій. Які з названих дій банку є строковими валютними операціями:

Строкові валютні операції полягають у купівлі -продажу валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні.

-купівля форвардного контракту:

-купівля ф’ючерного контракту;

-продаж опціону.

Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:

1)підвищують;

Деномінація грошових знаків – це:

4)обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

Державний кредит – це:

б) коли держава виступає позичальником;

Для чого на практиці використовується валютний курс?

1)Для обміну однієї валюти на іншу для забезпечення міжнародних розрахунків;

2)Порівняння цін світових і національних ринків;

3)Періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків.

До складових грошової бази відносяться:

*б) готівка в касах банків;

*в) резерви на коррахунках комерційних банків у центральному банку;

*г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;

До яких наслідків призведе систематична купівля центральним банком державних цінних паперів на первинному ринку:в(в) дов)послаблення банківської системи і ролі банків у кредитуванні економіки;

г) до посилення інфляції.

Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:

б) банкнот

З допомогою кредиту перерозподіляються:

а) вартість у всіх її формах;

З якою якісною властивістю грошей пов’язано витіснення з обороту гіршими грошима кращих (“Закон Грешема”):

в) однорідність.

За укрупненими обєктами кредитування банкiвський кредит класифiкується на:

в) в основний капiтал, в оборотний капiтал, на споживчi потреби;

За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?

1)прийняття грошових вкладів від клієнтів; 2)Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів; 3)Здійснення розрахунків між клієнтами.

За яких умов банкноти центрального банку (кредитні гроші) можуть перетворитися в паперові гроші:

в) якщо емісія банкнот використовується переважно для покриття бюджетного дефіциту;

г) якщо надані комерційними банками кредити в широких масштабах своєчасно не повертаються позичальниками.

Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн. грн., норма обов’язкового резерву – 15%. На коррахунку в НБУ станом на 1 червня банк має 3,5 млн.грн. і в касах готівкою – 0,5 млн. грн. Виходячи з цих даних визначіть станом на 1 червня:

а) загальний обсяг резерву банку; 3,5+0,5 =4млн.грн.

б) обсяг обов’язкового резерву; 20*0,15=3млн.грн.

в) обсяг вільного резрву. 4-3=1млн.грн.

Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує.

"Кембріджзьке рівняння" - Md = К*Р*У, де Md - попит на гроші (касові залишки), К - коеф., що виражає частину річного доходу, яку суб’єкти зберігають у ліквідній формі (коеф. Маршала), Р - середній рівень цін, У - обсяг виробництва у натуральній вазі

Знайдіть правильну відповідь на питання: чому виникли гроші?

в) завдяки стихійному виділенню з всієї маси товарів, що обмінювалися на ринку, одного, який став виконувати специфічну роль засобу обміну;

Знайдіть правильну відповідь на питання, що таке кредитні гроші:

б) будь-які неповноцінні гроші, які мають стабільну вартість, що базується на довірі до емітента;

Зробіть класифікацію валютних операцій за такими ознаками:

-терміном здійснення платежу; касові, або операції з негайною поставкою; строкові

-за механізмом здійснення операції; операції спот, форвардні, ф’ючерсні, опціонні

-за цільовим призначенням операції; операції з метою одержання валюти, з метою страхування валютних ризиків, спекулятивні операції.

-за формою платежу; безготівкові, готівкові

Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом :

а) вкладання коштів в акції, облігації підприємств

г) надання короткострокових кредитів підприємствам .

Інфляція – це:

5)знецінення паперових грошей;

Канали прямого фінансування на грошовому ринку – це:

в) переміщення коштів безпосередньо від їх власників до споживачів.

Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:

б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;

Комерційний кредит надається:

а) одними підприємством іншому у товарній формі;

Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна девальвація національної валюти і чому?

Експортерам, бо це дозволяє купити їм на внутрішньому ринку товари за національну валюту і продати товари на зовнішньому ринку за іноземну валюту за цінами нижчими ніж середньо світові.

Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна ревальвація національної валюти і чому?

Імпортерам, оскільки вони для своїх платежів за кордоном купуватимуть іноземни валюту за нижчими цінами.

Кредит – це:

г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів на засадах овернення, платності і добровільності.

Маржа - це:

б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

Маса грошей в обігу повинна зростати:

б) відповідно до росту ВВП;

Мiжгосподарський кредит включає:

б) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, дебiторсько-кредиторську заборгованiсть, лiзинговий, тимчасову фiнансову допомогу;

Монетаристів:

а) ціна товару;

г) емісія грошей;

Надання Національним банком України кредитів комерційним банкам:

а) збільшує масу грошей в обігу;

Назвати методи стабілізації валюти у випадках:

1)обмін в СРСР у 1922-23рр. 1 руб. новими знаками на 1 млн.руб. старими; нуліфікація

2)обмін в Україні з 2 вересня 1996р. 1 гривні на 100000 купоно-карбованців;нуліфікація або деномінація

3)обмін у Німеччині в 1924р. 1 нової рейхсмарки на 1 трлн. старих марок;нуліфікаційна конфіскація

4)обмін у 1944р. у Греції 1 нової драхми на 50 млрд. старих драхм;нуліфікація

5)встановлення в СРСР з 1.01.1961р. золотого вмісту 1 руб. 0,987412 г щ.з. замість 0,222169 г щ.з. при обміні 1 нового рубля зразка 1961р. на 10 руб. зразка 1947р.; ревальвація

6)підвищення у 1973р. золотого вмісту і офіційного курсу марки ФРН у березні на 3%, а в червні – ще на 5,5%; ревальвація

7)зниження валютного курсу одного ЕВРО з 1,23 дол. на 1 січня 1999р. до 0,85 дол. на 1 жовтня 2000р. девальваціяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.017 с.)