На яких постулатах базується класична кількісна теорія?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На яких постулатах базується класична кількісна теорія?1) М*V -маса наявних грошей в обороті протягом певного періоду на кількість;

2)Р*Q - рівень цін на кількість виробленого і реалізованого товару;

Необхідність в кредиті викликана:

*в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою підприємств на засадах комерційного та господарського розрахунку, наявністю коливань потреби у коштах та джерелах їх формування;

Необхідність в кредиті викликають коливання:

*б) потреби в коштах і джерелах їх формування;

Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:

* а) обмеження грошової маси;

*г) підвищення ліквідності банків;

Облікова ставка процента – це:

*б) це процентна ставка, по якій НБУ надає кредити комерційним банкам;

Під впливом яких чинників курс гривні до долара США може підвищуватися порявняно з паритетом купівельної спроможності валют?

Це сума товарів і послуг за їх цінами, які можна придбати за національну грошову одиницю.

Поточна каса – це:

*д) запас грошей, сформований під впливом трансакційного мотиву.

Потреби юридичних осіб в кредиті викликаються такими коливаннями потреби в оборотних коштах:

*в) сезонними та постійними.

Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.

Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.

Критична точка інфляційного процесу - дрібні купюри втрачають вартість і зовсім перестають існувати, а великих невистачає. Настає криза неплатежів.

Право монопольної емісії банкнот належить:

*4)центральним банкам;

При гіперінфляції рівень монетизації економіки = М(за М3)/ВВП. Відбувається демонетизація економіки, широкого розмаху набуває бартер, знижується ліквідність економічних суб’єктів та банків.

При збільшенні норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:

*б) зменшується;

Пропозиція грошей на макрорівні дорівнює:

*б) агрегату М1;

*в) загальній масі грошей в обороті;

Рівновага на грошовому ринку наступає, коли:

*в) попит дорівнює пропозиції;

Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:

а) позички у виробничу сферу; 5

б) державні цінні папери 3

в) кошти в центральному банку 2

г) гроші в касі 1

д) корпоративні цінні папери 4

ж) будівлі, споруди. 6

Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму:

1)номіналістична теорія грошей; –

2)кейнсіанско-неокласичний синтез;5

3)класична кількісна теорія грошей; 1

4)неокласична (монетаризм);2

5)неокейнсіанський напрямок;4

6)кейнсіанська версія.3

Сеньйораж – це:

*5)дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей)

Спеціалізованими банками є фінансові установи, які:

*б) діяльність яких зконцентрована на певних сферах економіки чи на певних видах операцій;

Споживчий кредит надається:

*г) населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб.

Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:

*в) М2;

Сутність кредитної системи може бути виражена як:

*в) сукупність кредитних відносин,. форм методів кредитування і кредитних установ

Товарний кредит погашається:

*в) товарами або грошима.

Укажіть, який з наведених нижче фінансових інструментів є законним засобом платежу в Україні:

*б) банківські білети центрального банку;

Укажіть, яку функцію виконують гроші у таких випадках:

а) при купівлі автомобіля в магазині за готівку(засіб обігу);

б) при визначенні тарифів на електроенергію;(міра вартості)

в) при розміщенні грошей на строковому банківському депозиті (засіб нагромадження);

г) при купівлі телевізора з відстрочкою платежу (міра вартості);

д) при сплаті податку з прибутку( засіб платежу).

Укрупненими об`єктами банківського кредитування є:

*б) потреба в основному і оборотному капіталі та споживчі потреби;

Хто встановлює розмір процентної ставки за кредити комерційних банків:

*б) комерційні банки;

Ціна грошей на грошовому ринку – це:

*а) плата, яку сплачує позичальник за користування грошима;

Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях:

1)Кейнсіанців:

*а) процентна ставка;

*д) інвестиції;

Чи впливає інфляція в країні на курс її ваолюти? Якщо “ні” – то чому.? Якщо “так”, то як, в якому напрямку впливає?

Інфляція впливає на валютний курс так: чим вищі темпи інфляції в країні, тим нижчій курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори.

Чи впливає ревальвація гривні на інфляцію в країні? Якщо “так”, то як впливає?

Так впливає (обернено)

Чим відрізняється валютний курс від паритета купівельної спроможності відповідних валют:

*-паритет є економічною основою, навколо якої коливається валютний курс.

Чим відрізняється кредит від грошей:

*б) різний склад суб’єктів грошових і кредитних відносин;

*г) різний характер руху вартості;

*д) різне суспільне призначення грошей і кредиту.

Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій:

*-видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому – валютний курс;

Чим гроші як капітал відрізняються від грошей як грошей?

Гроші як гроші використовуються для реалізації споживчої вартості, їх цільове призначення обмежується посередництвом в обміні. Гроші витрачаються на особисте споживання, так як забезпечують купівлю товарів та послуг. Вартість формується безпосередньо в обігу, де гроші обмінюються на реальні блага, а вартість набуває форми купівельної спроможності. Гроші як капітал використовується для забезпечення зростання наявної вартості. Для цього виготовлену вартість потрібнол реалізувати, нагромадити та використати так, щоб її не тільки зберегти, а й збільшити. Функціонуючи як капітал, гроші продовжують виконувати свої традиційні функції: міри вартості і засобу обігу, які разом констатують явище грошей. Тому відмінність між грошима як грошима і грошима як капіталу досить умовні і визначаються економічними суб’єктами.

Чим повноцінні гроші відрізняються від неповноцінних? Чи мають неповноцінні гроші вартість?

Повноцінні гроші мають внутрішню реальну вартість адекватну вартості товару, який виконує функції грошей, чи вартості матеріалу з якого гроші були виготовлені. Неповноцінні гроші набувають вартості в обігу. Вона може відхилятися від вартості того матеріалу, з якого вони виготовлені. Це знаки вартості, вони мають споживчу вартість і не мають субстанціональної вартості.

Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна система від попередньої (Бреттон-вудської):

*-перша базувалась на золотодевізному стандарті, коли банкноти США як резервна валюта обмінювались на золото, а друга на девізному стандарті, за якого долари США перестали обмінюватися на золото.

Чим споживча вартість грошей відрізняється від споживчої вартості звичайних товарів?

Гроші мають не конкретну, а загальну споживчу вартість, тобто здатні задовольняти будь-яку потребу людини. Споживча вартість певного товару здатна задовольнити лише якусь одну потребу, задля якої було створено цей товар.

Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні:

*в) тому, що мають надзвичайно великі коливання потреби в оборотному капіталі.

Що є об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку?

Об’єктом купівлі-продажу є валютні цінності, іноземні для резидентів, національні для нерезидентів, тобто об’єктом є національні і іноземні валютні цінності.

Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:

*в) гроші як гроші і як капітал;

Що є спільного між депозитними і електронними грішми:

*а) відсутність внутрішньої субстанціональної вартості;

*б) здійснюють оборот тільки внутрі банківської системи;

Що означає активний платіжний баланс? Якщо надходження валютних коштів у країни перевищують платежі, то платіжний баланс буде активним, а його сальдо позитивним

Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних установ:

*а) акумулювання довгострокових коштів

*б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)