ТЕМА 3. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесіДо нетарифних методів регулювання зовнішнього ринку відносять:

Ліцензування- це видача державними органами спеціального дозволу на проведення експортно-імпортних операцій впродовж встановленого періоду часу.

Квотування- це встановлення граничного обсягу експор­ту або імпорту товарів у натуральних або вартісних одиницях, який дозволено експортувати чи імпортувати протягом вста­новленого періоду часу.

Інші нетарифні обмеження,до яких відносять:

♦ угоди про впорядкування ринку, коли імпортер сам
скорочує ввезення своїх товарів під загрозою уведення
різноманітних обмежень;

■■♦ добровільне обмеження експорту - це зобов'язання одного з торговельних партнерів обмежити або не роз­ширювати обсяги експорту;

? режим мінімальних імпортних цін - це встановлення мінімальної різниці, на яку ціна імпортного товару мо­же відрізнятися від ціни аналогічного національного товару;

? технічні бар'єри - це різноманітні адміністративно технічні стандарти, які встановлюються урядом і невідповідність до яких не допускається.

У даному розділі було наведено лише основні методи й за­ходи, за допомогою яких держава впливає на внутрішній та зовнішній ринок. Проте вміле й обґрунтоване їх застосування може стати першими кроком до виходу країни з кризи та виз­нання її світовою спільнотою.

Фінанси, які класично вважаються кровоносною систе­мою усієї національної економіки, відіграють провідну роль в економічному житті кожної країни за будь-якої системи гос­подарювання. З переходом до ринкових умов господарювання їхня роль в Україні значно розширилась, оскільки плановий контроль грошових потоків ліквідовано й замінено самофінан-


Теорія фінансів

суванням і самоуправлінням майже в усіх сферах фінансових відносин. Проте, не зважаючи на політичні гасла про станов­лення ринкової економіки в Україні, сучасна економіка невиз­наченості й нестабільності, на нашу думку, є не ринковою, а перехідною. Зміна економічної системи неодмінно тягне за со­бою певні протиріччя як у політичному, так і в соціально-еко­номічному житті. Стагнація економіки України в перші роки незалежності була зумовлена саме ними. Коли один провер-сток суспільства задовольняє свої інтереси, інші обов'язково повинні поступитися. На базі незадоволеного інтересу вини­кають протиріччя, подоланню яких держава повинна приділя­ти належну увагу з метою запобігання конфліктів. Роль фінансів у цьому процесі полягає в раціональному й ефектив­ному впливові на виправлення фінансової ситуації як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремих суб'єктів господарю­вання. Основними функціями фінансів є розподіл та перероз­поділ валового внутрішнього продукту, тому, виконуючи їх, фінанси контролюють процес забезпечення фінансовими ре­сурсами усіх верств населення, держави й суб'єктів господа­рювання.

Питання для самоперевірки

і. Назвіть стадії, з яких складається процес відтворення. Схарактеризуйте їх.

£. Вкажіть роль і місце фінансів у розподільному процесі.

3. Наведіть складові сукупного суспільного продукту та розкрийте їхній зміст.

4. Яке, на вашу думку, має бути співвідношення між фон­дами споживання і накопичення?

5. Схарактеризуйте передумови виникнення фінансових відносин.

6. Як саме фінанси впливають на розширене відтворення?

7. Розкрийте поняття "фінансова політика держави".


ТЕМА 3. Роль фінансів у суспільному відтворю/зальному процесі

8. Про які фактори нестабільності йдеться в сучасних те­оріях?

9. Проаналізуйте основні методи впливу держави на рин­кову кон'юнктуру.

10. Назвіть основні напрями фінансової політики.

Тести

1. Фінансова наука вивчає:

а) суспільні відносини, що виникають у процесі утворен­
ня, розподілу та використання ресурсів;

б) ресурси;

в) закономірності розвитку фінансових відносин;

г) закономірності розвитку продуктивних сил;

д) немає правильної відповіді.

2. Розподіл національного доходу в країні здійснюється;,

а) лише через фінанси;

б) шляхом використання цін і кредитів;

в) у сукупності;

г) лише через матеріальний розподіл;

д) немає правильної відповіді.

3. Кругообіг грошових фондів підприємств на розширеній
основі забезпечують:

а) фінанси;

б) кредит;

в) у сукупності;

г) інвестиції;

д) немає правильної відповіді.

4. Фінанси виконують функцію: ,

а) нагромадження;

б) розподільчу;


 
Теорія фінансів

в) контрольну;

г) у сукупності;

д) немає правильної відповіді.

5. Первинні доходи - це:

а) заробітна плата працівників;

б) доходи підприємств у сфері матеріального вироб­
ництва;

в) суспільні грошові фонди;

г) нагромадження;

д) немає правильної відповіді.

6. Перерозподіл національного доходу пов'язаний з:

а) міжгалузевим і територіальним перерозподілом засобів;

б) наявністю невиробничої сфери;

в) перерозподілом доходів між різними верствами насе­
лення;

г) неоднаковою рентабельністю підприємств;

д) немає правильної відповіді.

7. Метою розподілу і перерозподілу національного доходу
і ВВП є:

а) розвиток продуктивних сил;

б) створення ринкових структур економіки;

в) зміцнення держави;

г) забезпечення високого рівня життя населення;

д) немає правильної відповіді.

8. Процес відтворення складається з таких стадій:

а) виробництво, обмін;

б) обмін, розподіл;

в) розподіл, споживання, обмін;

г) виробництво, обмін, розподіл, споживання;

д) немає правильної відповіді.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.009 с.)