Бюджетна система та державний устрійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бюджетна система та державний устрійДержави

Основою побудови бюджетної системи є державний
устрій. Структура бюджетної системи залежить від
адміністративно-територіального поділу країни. Сукупність
державного бюджету та місцевих бюджетів, які формуються з
урахуванням економічних відносин, державного й адміністра­
тивно-територіальних устроїв та регулюються нормами права^
бюджетною системою. :.Л

Бюджетний устрій - це організація і принципи побудовЩ бюджетної системи, взаємозв'язок між її ланками. Бюджетний устрій визначається державним устроєм.

В унітарних державах бюджетна система складається з двох рівнів: державного та місцевих бюджетів.

У федеративних державах бюджетна система складається з трьох рівнів: федерального бюджету, бюджетів членів феде­рації та місцевих бюджетів.

На сьогодні відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна система України складається з державного бюдже­ту України та місцевих бюджетів.

Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюд­жети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічно­го і соціального розвитку держави.

Бюджетну систему України можна зобразити у вигляді схеми (рис. 11).


Рис. 11. Бюджетна система України

Зведений бюджет України включає показники державно­го бюджету України, зведеного бюджету Автономної Рес­публіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського значен­ня.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласно­го значення цієї області.

Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних і сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає по­казники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Якщо місту або району в місті адміністративно


 
Теорія фінансів


ТЕМА 7. Державні фінанси


 


підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет . міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ і сіл.

За Бюджетним кодексом України бюджетна система ґрунтується на таких основних принципах:

1. Принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджет­них відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю по­рядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку та звітності.

2. Принцип збалансованості -повноваження на здійснен­ня витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.

3. Принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Коштами державного бю­джету Держава не несе відповідальності за бюджетні зо­бов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та ор­ганів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Ре­спубліки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріплен­ням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення на­прямів використання коштів відповідно до законодавства Ук­раїни, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розгля­дати та затверджувати відповідні бюджети.

4. Принцип повноти - до складу бюджетів входять усі надходження до бюджетів і витрати бюджетів, що здійснюють­ся відповідно до нормативно-правових актів органів держав-


ної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, ор­ганів місцевого самоврядування.

5. Принцип обґрунтованості - бюджет формується на ре­алістичних макропоказниках економічного й соціального роз­витку держави та розрахунках надходжень до бюджету й вит­рат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил.

6. Принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають за мету до­сягнення запланованих цілей при залученні мінімального об­сягу бюджетних коштів та досягнення максимального резуль­тату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

7. Принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом і місцевими бюджетами повинен ґрун­туватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

8. Принцип цільового використання бюджетних коштів -бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.

9. Принцип справедливості та неупередженості - бюд­жетна система України будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між громадя­нами та територіальними громадами.

10. Принцип публічності та прозорості - Державний бюд­жет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верхов­ною Радою України, Верховною Радою Автономної Рес­публіки Крим та відповідними радами.

11. Принцип відповідальності учасників бюджетного про­
цесу
- кожен учасник бюджетного процесу несе
відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії
бюджетного процесу.


 
Теорія фінансів


ТЕМА 7. Державні фінанси


 


7.4. Бюджетний процес

Бюджетний процес- регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням,розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за цим процесом, розгля­дом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетним кодексом передбачено такі стадії бюджетного процесу:

1)складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві фінанси;

3) виконання бюджету, в тому числі в разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Складання проекту Державного бюджету УкраїниКабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України. Міністр фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюд­жет України, визначає основні організаційно-методичні заса­ди бюджетного планування, які використовуються для підго­товки бюджетних запитів і розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України. Також Міністр фінансів Ук­раїни на підставі основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на наступний бюджетний період й аналізу виконання бюджету у поточному бюджетно­му періоді визначає загальний рівень доходів і видатків бюд­жету та дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складан­ня пропозицій проекту Державного бюджету України.

Не пізніше 1 червня у Верховній Раді України відбувають­ся парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні на-


прями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає прем'єр-міністр України або за його дорученням міністр фінансів України. Проект Основних напрямів бюд­жетної політики подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України не пізніше ніж за чотири робочих дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюд­жетної політики на наступний бюджетний період. Даний про­ект містить пропозиціїКабінету Міністрів України щодо:

1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту;

2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через Зведе­ний бюджет України;

3) граничного обсягу державного боргу та його структури;

4) частки міжбюджетних трансфертів у видатках Держав­ного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місце­вих бюджетів;

5) частки капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;

6) взаємовідносин Державного бюджету України з місце­вими бюджетами;

7) змін до законодавства, прийняття яких необхідне для реалізації бюджетної політики держави;

8) переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету України;

9) захищених статей видатків бюджету;

10) обґрунтування необхідності поділу бюджету на загаль­ний та спеціальний фонди.

Національний банк України до 1 квітня подає до Верхов­ної Ради України та Кабінету Міністрів України проект основ­них засад грошово-кредитної політики і проект кошторису до­ходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період.


 
Теорія фінансів


ТЕМА 7. Державні фінанси


 


За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відо­ма Основних напрямів бюджетної політики на наступний бю­джетний період.

Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів розробляє і доводить до голо­вних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підго­товки бюджетних запитів. Дані інструкції можуть запровад­жувати організаційні, фінансові й інші обмеження, яких зо­бов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Міністерство фінансів України на будь-якому етапі скла­дання й розгляду проекту державного бюджету проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджет­них коштів.

На підставі аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України. Потім подає проект закону для розгляду Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України приймає поста­нову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Вер­ховній Раді України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.009 с.)