ТЕМА 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесутака вагома (доходи від товарного експорту перевищують за­гальний обсяг іноземних інвестицій в українську економіку), імпорт капіталу - це набагато більш вигідний для приймаючої сторони спосіб одержання іноземної валюти, ніж експорт то­варів і послуг. Справа в тому, що при експорті товарів і послуг країна, з одного боку, приймає іноземну валюту, з другого - в обмін на неї відразу віддає за кордон певні цінності на суму, що дорівнює купівельній спроможності одержаної валюти. У випадку імпорту капіталу країна приймає іноземну валюту, але нічого натомість відразу не віддає. Саме така особливість іноземних інвестицій дала змогу багатьом країнам, що розви­ваються, з обмеженими виробничими та експортними можли­востями піднести економіку на основі закупівлі на світовому ринку значних обсягів сучасних засобів виробництва за раху­нок інвестованого зарубіжного капіталу і перетворитися на нові індустріальні держави.

Залучення іноземних інвестицій - найбільш реальниі ре­сурс у перехідній економіці східноєвропейських країн. Прямі іноземні інвестиції (ШІ) залишаються основним джерелом фінансування капіталовкладень, а також дефіциту поточного рахунка платіжного балансу цих країн. Велика їх роль у забез­печенні економічного зростання країн Центральної і Східної Європи, в передачі західної технології, ноу-хау і передового

досвіду.

Лідерами в залученні іноземних інвестицій є Польща, Угорщина і Чехія, на які стабільно припадає близько полови­ни іноземного капіталу, що надходить в країни Центральної та Східної Європи. Припливу ШІ в ці країни сприяють відносно сприятливі інвестиційні рейтинги великих міжнародних агенцій (Moody's, Standart and Poor's, Fitch-IBCZ та ін.), які свідчать про політичну та економічну стабільність країни, а та­кож їх сприятливий інвестиційний клімат. Так, на підставі 6а-гатоаспектного аналізу економіки, проведеного Fitch-IBCZ, перші три країни в 2000 р. одержали оцінку ВВВ (рис. 22).


Рис. 22. Десять країн Центральної Європи та СИЛ, що отримали найбільше ПП, 1999- 2000 рр. Джерело: Business Central Europe, The Annual 2001.


______ ТЕМА 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Без сумніву, існує деяка залежність між темпами еко­номічного зростання і припливом ПП в країну. Однак харак­тер цього зв'язку не такий вже й однозначний. З одного боку, зростання може бути прискорене значними вливаннями іно­земного капіталу, що приносить із собою нові технології та по­тужності, управлінський досвід, а також забезпечує вихід на світовий ринок. З другого - іноземні інвестиції спрямовують­ся насамперед у країни, що вже досягли найбільших успіхів у формуванні засад ринкової економіки і перебувають на виході на траєкторію сталого економічного зростання.

Варто мати на увазі, що жодна країна з перехідною еко­номікою не в змозі вийти з економічної кризи без залучення іноземних інвестицій. Вони несуть із собою не тільки капітали, а й сучасні технології й організаційні методи, досвід уп­равління, вихід на світові ринки капіталу і сприяють інтеграції національної економіки у світову економіку, виступають дже­релом відносної стабільності в потоках капіталу, який спрямо­вується в країни, що розвиваються.

Іноземні інвестиції зумовлюють характер інвестиційних процесів в економіці, активізують напрями і шляхи еко­номічного зростання. В остаточному підсумку іноземні інвес­тиції створюють додатковий потенціал внутрішньої інвес­тиційної діяльності.

Якщо брати походження інвестицій, то Сполучені Штати Америки залишаються домінуючим іноземним інвестором (18% сукупного доходу ПИ), за ними йдуть Нідерланди - 9%, Російська Федерація - 9%, Німеччина - 7% та Велика Бри­танія - 7%.

Що стосується правового режиму іноземних інвестицій, то до нього входять як національно-правовий,так і міжнарод­но-правовий аспекти,і полягає він ось у чому.

По-перше, правовий режим прямих іноземних інвестицій визначається насамперед внутрішнім законодавством країни, що залучає інвестиції. Воно ж викликає особливий інтерес інвесторів, оскільки торкається найважливішого для них пи-


Теорія фінансів

тання - пільгових умов інвестування та державних гарантій захисту іноземних інвестицій.

По-друге, правове регулювання залучення ШІ здійснюється не тільки основним Законом України "Про режим іноземного інвестування", який визначає правовий статус іно­земних інвесторів і підприємств з іноземними інвестиціями, а й положеннями низки інших законів і підзаконних нормативних актів у галузі інвестиційної діяльності, приватизації, оподатку­вання, зовнішньоекономічної діяльності, підприємництва, ва­лютного регулювання тощо. При цьому актуальності набуває їх спрямованість. Важливо, щоб їх зміст сприяв формуванню сис­теми недискримінаційних правових умов для всіх інвесторів, включаючи ширший захист інвестицій.

По-третє, залучення ПІІ регулюється не тільки законо­давством тієї або іншої країни, а й міжнародними угодами між державами. Тому важлива узгодженість останніх із національ­ним законодавством. Україна підписала багато двосторонніх інвестиційних угод (усього 676, із них 43 - чинні), зокрема кілька угод з країнами - членами ОЄСР. Двосторонні угоди, що мають вищу силу, ніж закон України про іноземні інвес­тиції, і тому мають вищу силу над ним у разі конфлікту, в більшості випадків відповідають міжнародним стандартам. До того ж Україна підписала кілька багатосторонніх угод щодо іноземних інвестицій, таких як Конвенція ICSID 1965 p., Енергетична Хартія 1994 р. та Угода про співпрацю і партнер­ство з Європейським Союзом, що вимагає від неї певних зо­бов'язань, які мають бути законодавчо виражені.

По-четверте, досвід світового інвестиційного ринку свідчить, що найважливішими факторами втрати інвес­тиційної привабливості є непослідовність, нестабільність пра­вових норм, що значною мірою пов'язано зі змінами курсу еко­номічної політики держави.

Характеризуючи стан правового регулювання іноземних інвестицій в Україні на початку XXI ст., більшість українських


______ ТЕМА 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

спеціалістів оцінюють його як незадовільний. Незважаючи на прориви в окремих ланках, законодавство в цілому не завер­шене, що потребує кардинального доопрацювання. Уяв­ляється досить актуальним проведення нової інвестиційної політики, яка забезпечила б потужний імпульс ефективному використанню прямих іноземних інвестицій.

Щоб підтримати певні позитивні зрушення в економіці України, ОЕСР та інші міжнародні донори вийшли з багатьма стратегічними рекомендаціям, спрямованими на поліпшення ділового інвестиційного клімату в цілому.

Виходячи з інвестиційної стратегії ОЕСР, владним струк­турам України рекомендовано такий сценарій дій:

? переорієнтувати урядове адміністрування на уп­равління економікою з метою формування стратегічних засад, що сприяють розвитку приватного сектора;

? розвивати прозорий, прогнозований та стабільний процес приватизації за індивідуальними приватизаційними планами й гарантувати незалежність тендерної комісії;

? позбутися непрозорих і спотворених схем заохочення інвестицій;

? відкрити шлях міжнародному арбітражу для вирішен­ня спорів законом про іноземні інвестиції та запровадити апе­ляційні суди для економічних спорів;

? привести у відповідність із міжнародними стандартами українські правила бухгалтерського обліку та аудиту, особливо для компаній і фінансових установ, акції яких виставлено на фондові біржі, для того щоб уникнути подвійної бухгалтерії та супутніх видатків, спростити фінансову звітність і гарантувати прозорість і правильність оцінки результатів діяльності;

? спростити взаємодію між іноземними інвесторами та владою України, розглянувши можливість створення ме­ханізму "купівлі всього необхідного в одному магазині", що дасть змогу іноземним інвесторам отримати усі необхідні ліцензії, дозволи та резолюції.


 
Теорія фінансів

Це досить важливі рекомендації, врахування яких дозво­лить Україні заручитися довірою інвесторів та мобілізувати інвестиції для сприяння сталому економічному розвитку.

Питання для самоперевірки

1. Які Ви знаєте джерела фінансування інвестицій? Сха­рактеризуйте їх.

2. Назвіть основні фактори, які впливають на якість і обсяг інвестиційних процесів на підприємствах.

3. Чи має зростати роль державного інвестування в ринко­вих умовах? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Які канали передачі грошових ресурсів від постачаль­ників до споживачів існують на фінансовому ринку?

5. Поясніть суть і зміст фінансових інвестицій.

6. Чим обумовлена зміна структури джерел фінансування інвестицій при переході до ринку.

7. Схарактеризуйте основні джерела інвестицій
підприємства.

8. Відомо, що стосовно амортизації основного капіталу в
ринковій економіці існують дві категорії: економічна і подат­
кова. Поясніть їх.

9. Які зрушення в економіці України сприятимуть
. поліпшенню ділового інвестиційного клімату?

10. Дайте характеристику основних засобів залучення іно­
земних інвестицій.

Тести

1. Які джерела фінансування інвестицій належать до по­зичкових?

а) прибуток;

б) облігаційні позички;

в) бюджетні кредити;


______ ТЕМА 10. Фінансове забезпечення Інвестиційного процесу

... г) акції;

д) пайові внески.

2. У випадку із позичковим капіталом власник грошових
ресурсів виступає як:

а) продавець позичкового капіталу; б)інвестор;

в) власник капіталу;

г) покупець позичкового капіталу;

д) усі відповіді правильні.

3. Що належить до власних ресурсів підприємства?

а) прибуток та амортизаційні відрахування;

б) бюджетні інвестиції;

в) пряме капіталовкладення;

г) неплатежі до бюджету;

д) неплатежі податків.

4. Чи має безпосередній зв'язок в умовах ринкової еко­
номіки амортизаційна й податкова політика?

а) так;

б) ні.

5. Які передумови сприяють зростанню ролі власних ре­
сурсів підприємств у фінансуванні інвестицій?

а) удосконалення податкової політики;

б) оздоровлення грошового обігу;

в) поповнення обігових коштів підприємств;

г) суттєве поліпшення фінансового стану і фінансової дис­
ципліни підприємств;

д) усі відповіді правильні.

6. Амортизація в економічній концепції розглядається


 
Теорія фінансів


а) списання вартості основного капіталу за економічно
обґрунтованими нормами;

б) прибуток підприємства;

в) складова вартості виробленого товару;

г) складова ціни виробленого товару;

д) усі відповіді правильні.

7. Чи ідентичні поняття "об'єкт інвестиційної діяльності"
та "учасник інвестиційного проекту"?

а) так;

б) ні;

г) частково.

8. Чи це всі інституціональні інвестори фінансового рин­
ку: інвестиційні фонди; інвестиційні банки; пенсійні фонди;
страхові фірми; довірчі товариства.

а) так;

б) ні.

9. Яку роль виконують іноземні інвестиції вперіод стаг­
нації національної економіки?

а) роль пускових інвестицій;

б) основного стабілізатора економіки;

в) руйнівника національної економіки;

г) прискорювача залежності економіки від інвестора;

д) усі відповіді правильні.


Тема 11 ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Основні терміни і поняття

Фінансовий ринок, ринок грошей, ринок капіталів, про­центні облігації, брокер, заставні, дилер, закрита передплата цінних паперів, відкрита передплата цінних паперів, вторин­ний ринок цінних паперів, андеррайтер, облікові акції, іменні акції, казначейські векселі, привілейовані акції, депозитні сер­тифікати, корпоративні облігації, комерційні папери, заставні облігації, банківські акцепти, варрант, опціон, хеджування цінових ризиків.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.043 с.)