ТЕМА 1. Сутьі функції фінансівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. Сутьі функції фінансів
 


 
 


ви, ліміти й резерви, стимули и санкції, а також система уп­равління фінансами. Структура фінансового механізму пред­ставлена на рис. 1.

За допомогою фінансового механізму здійснюється широ­комасштабний розподіл і перерозподіл створюваного в дер-


іте. 1. Структура фінансового механізму


жаві валового внутрішнього продукту відповідно до основних положень фінансової політики. На стадії фінансового плану­вання й прогнозування визначаються фінансові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку її еко­номіки й соціальної сфери. Показники прогнозних розра­хунків є основою для приведення в дію відповідних стимулів та інструментів у формі різноманітних пільг, санкцій або обме­жень, які забезпечують розвиток держави в заданому напрямі. Це можуть бути пільги з оподаткування, пільгове кредитуван­ня або надання дотацій на покриття збитків тощо. Можуть за­стосовуватися також фінансові інструменти, що обмежують ту чи іншу форму діяльності. Це штрафи, відміна пільг, додатко­ве оподаткування тощо. Фінансовий механізм характеризують узагальнюючі та індивідуальні показники (рис. 1). Узагальню­ючими є загальний обсяг фінансових ресурсів, що ство­рюється в державі, обсяг доходів та видатків бюджету тощо. Індивідуальні - це величина витрат бюджету держави на од­ного жителя, розмір податків, що сплачуються одним працюю­чим, тощо. Фінансові показники дають змогу визначити дієвість фінансового механізму.

Важливими елементами фінансового механізму є фінан­сові нормативи, ліміти й резерви. Нормативи характеризують повний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів. Ліміти є певними обмеженнями на вит­рати в інтересах держави, підприємця або громадянина. Ре­зерви мають нейтралізувати вплив непередбачуваних фак­торів, що можуть виникнути в майбутньому.

Важливою складовою фінансового механізму є також сти­мули, спрямовані на забезпечення своєчасного й повного над­ходження коштів до бюджету, найекономнішого і найефек­тивнішого їх використання, що припускає застосування як ма­теріального заохочення, так і економічних санкцій. Система стимулювання у складі нині діючого фінансового механізму включає, в основному, різні санкції за неповне й несвоєчасне


Теорія фінансів


ТЕМА 1. Суть і функції'фінансів


 


надходження коштів до бюджету, неекономне й неефективне використання бюджетних асигнувань.

Найбільший перелік фінансових стимулів зосереджено в системі взаємовідносин бюджету з господарськими структура­ми й населенням. Причому платежі до бюджету й система бю­джетного фінансування лише тоді можуть перетворитися на економічні стимули, коли методи мобілізації, напрями й поря­док використання бюджетних коштів будуть пов'язані з інте­ресами суб'єктів господарювання.

Досвід розвитку економіки в умовах ринку в багатьох за­рубіжних країнах підтверджує, що стабільність економічного зростання й підвищення суспільного добробуту потребують постійного вдосконалення фінансового механізму в кожній із його складових. Економічна наука завжди здійснювала пошук найефективніших форм і методів удосконалення фінансового механізму, і в більшості наукових джерел він одержав назву системи державного макроекономічного регулювання.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає суть і значення фінансів як науки?

2. Схарактеризуйте історичні аспекти виникнення фінансів.

3. Якими факторами соціально-економічного життя було зумовлено виокремлення фінансів у окрему науку?

4. Який взаємозв'язок фінансів із грішми, кредитом, ціною, заробітною платою?

5. Назвіть три ознаки, за якими грошові відносини можна віднести до фінансів.

6. У чому проявляється розподільча функція фінансів?

7. Яка роль належить контролю як функції фінансів?

8. Дайте визначення фінансового механізму і назвіть йо­го основні елементи.

9. Дайте визначення еконрмічній категорії фінансів.


10. Назвіть компоненти сукупного суспільного продукту та дайте їм характеристику.

Тести

і. Грошові відносини, в яких одним із суб'єктів виступає держава, - це:

а) кредит;

б) фінанси;

в) виробництво;

г) державне регулювання;

д) правильної відповіді немає.

2. Яка з наведених ознак не притаманна фінансам?

а) це завжди грошові відносини;

б) це грошові відносини, спричинені фактором наявності
держави як органу управління;

в) це відносини перерозподілу;

г) це відносини між органами державної влади;

д) правильної відповіді немає.

3. Фінанси - це економічна категорія, тому що:

а) вони зумовлюють первісний розподіл чистого доходу;

б) вони не беруть участі в розподілі й перерозподілі
національного доходу;

в) вони зумовлюють первісний розподіл, стимулюючи пе­
рерозподіл прибутку та доходів в інтересах держави;

г) правильної відповіді немає.

4. Який компонент з наведеного не є складовою сукупно­
го суспільного продукту?

а) витрати виробництва;

б) перенесена вартість;

в) оплата праці;


 
Теорія фінансів

г) додана вартість;

д) змінна вартість.

5. Форма вираження суспільного значення певної кате­
горії - це:

а)закон;

б) правило;

в) положення;

г) функція;

д) роль.

6. Відмінність між фінансами й кредитом полягає в на­
ступному:

а) фінанси й кредит повертаються на умовах строковості і
платності;

б) для фінансів характерний рух коштів без умови повер­
нення, а кредит акумулює їх і за плату надає в користування на
умовах повернення;

в) для фінансів і кредиту характерний рух коштів без умо­
ви повернення;

г) правильної відповіді немає.

7. Фінанси виконують такі функції:

а) розподільчу;

б) контрольну;

в) накопичувальну;

г) розподільчу і контрольну;

д) правильної відповіді немає.

8. Суть розподільчої функції фінансів полягає в:

а) розподілі і перерозподілі національного доходу;

б) розподілі прибутку юридичних і фізичних осіб;

в) розподілі валового внутрішнього продукту;

г) правильної відповіді немає.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.025 с.)