Посилення ролі фінансів в умовах ринкової економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Посилення ролі фінансів в умовах ринкової економікиРоль фінансів у економічному житті сучасного суспільства важко переоцінити. Налагоджені фінансові відносини виступають запорукою нормальної життєдіяльності країни. Зокрема фінанси:

ü забезпечують кругообіг матеріальних ресурсів, товарів послуг і тим самим неперервність процесу відтворення виробництва та життєдіяльності суспільства як на макро-, так і на макрорівні;

ü забезпечують поступальний розвиток національної економіки держави, зокрема створення валового внутрішнього продукту, формування централізованих фондів держави;

ü забезпечують розподіл валового внутрішнього продукту та фінансування потреб юридичних осіб, фізичних осіб та держави;

ü забезпечують перерозподіл національного доходу через бюджет та через інші централізовані фонди для забезпечення життєдіяльності незаможних груп населення, закупівлі державою суспільних благ і послуг (неділимі блага) оборонного, освітнього, природоохоронного, науково-дослідницького характеру тощо;

ü здійснюють розподіл і перерозподіл первинних і вторинних доходів між галузями, регіонами, соціальними верствами населення, окремими юридичними і фізичними особами на користь тих, які економічно є більш ефективними;

ü приймають активну участь у підтримці виробничого процесу, забезпечуючи його необхідними складовими на кожному його етапі, контролюючи за ефективним використанням ресурсів, праці;

ü надають можливість здійснення різноманітних видів ефективної економічної діяльності шляхом мобілізації грошових ресурсів внаслідок використання фінансових інструментів (наприклад, випуск цінних паперів) та забезпечують оптимальний розподіл мобілізованих ресурсів;

ü впливають на інтереси суб'єктів розподільних відносин і регулюють різні напрями соціально-економічного розвитку;

ü дозволяють забезпечити ефективного власника виробничих активів шляхом подрібнення виробничих активів та «плавного» перетікання їх від одного до іншого власника (власників);

ü утворюють систему фінансових показників, які відіграють роль індикаторів стану і розвитку економічних і соціальних сфер суспільства і дозволяють визначити «здоров'я» економіки;

ü відіграють значну роль у системі економічних методів керування економікою країни;

ü забезпечують всеохоплюючий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів;

ü забезпечують можливість перевірки дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності й повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, податковими органами, банками, а також забезпечення взаємних розрахунків підприємницьких структур.

Посилення ролі фінансів в ринковій економіці пояснюється зокрема наступними чинниками:

ü завдяки фінансам з'являється можливість забезпечення контрольованого переміщення обмежених економічних ресурсів у часі і просторі;

ü фінанси передбачають управління ризиками;

ü фінанси визначають оптимальні способи здійснення розрахунків, які стимулюють обмін товарами, послугами, активами;

ü завдяки фінансам забезпечується можливість об'єднання фінансових ресурсів для створення великомасштабних підприємств, а також подрібнення капіталу будь-якого підприємства серед значної кількості власників. Внаслідок цього власник може «плавно», без видимих наслідків для персоналу підприємств, змінюватись;

ü фінанси забезпечують широке фінансове інформування для можливості прийняття оптимальних рішень суб'єктами економіки;

ü фінанси забезпечують можливість кредитування економічних проектів, якщо вони економічно ефективні;

ü фінанси надають можливість забезпечити ліквідність («перетікання»з однієї форми в іншу) фінансових активів;

ü фінанси забезпечують можливість накопичення багатства та формування заощаджень;

ü фінанси забезпечують можливість здійснення фінансового контролю та макрорегулювання національної економіки.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 26-28.

– додаткова:

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 5-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов [та ін.] ; ред.: В. М. Федосов, С. І. Юрій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 574 с.

Фінанси [Текст] : навч. –метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко [та ін.]. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 387 с.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с.

Основні терміни і поняття:фінансова наука, фінансова категорія, методологія фінансової науки, предмет фінансової науки, об’єкт фінансової науки, теорія суспільного добробуту, теорія суспільного вибору, теорія фіскального обміну «податки-блага»

Основні терміни і поняття:розширене відтворення, фінансове забезпечення розширеного відтворення, бюджетне фінансування, кредитування, самофінансування, оренда (лізинг), інвестування, фінансове регулювання, фінансові важелі, фінансові стимули.

Питання для самоперевірки:


1. Обґрунтуйте необхідність участі фінансів у суспільному виробництві.

2. Окресліть межі впливу держави на фінансові відносини.

3. Охарактеризуйте кількісний та якісний вплив фінансів на суспільне виробництво.

4. Визначте напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку.

5. Порівняйте між собою форми фінансового забезпечення розширеного відтворення.

6. Визначте сутність фінансового регулювання економічних та соціальних процесів.

7. Наведіть приклади фінансового регулювання економічних та соціальних процесів.

8. Визначте роль фінансів щодо стадій товарно-грошового обороту.

9. Доведіть або спростуйте наступне твердження «Існування фінансів неможливе без ринкової економіки».

10. Доведіть або спростуйте наступне твердження «Існування ринкової економіки неможливе без фінансів».


Теми рефератів:

1. Вплив фінансів на розвиток економіки.

2. Відображення специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.

3. Фінансове регулювання економічних та соціальних процесів.

4. Специфічні сфери фінансів та їх характеристика: державні фінанси, фінанси господарських одиниць, фінансовий ринок, міжнародні фінанси.

4. Фінансове забезпечення розширеного відтворення.

5. Підвищення ролі фінансів в умовах ринкової економіки.

6. Дискусійні питання щодо фінансових функцій.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 1, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.187.177 (0.011 с.)