Комітет з нагляду за страховою діяльністю: основні функції та повноваженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комітет з нагляду за страховою діяльністю: основні функції та повноваженняКомітет з нагляду за страховою діяльністю: основні функції та повноваження – державний орган контролю за дотриманням учасниками страхового ринку вимог законодавства України про страхування, за ефективним розвитком страхових послуг, запобіганням неплатоспроможності страховиків та захистом інтересів страхувальників.

Основними функціями Комітету є:

ü ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків);

ü видавання ліцензій на проведення страхової діяльності;

ü контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання їхніх страхових зобов'язань перед страхувальниками;

ü встановлення правил формування, розміщення та обліку страхових резервів;

ü напрацювання нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності;

ü узагальнення практики страхової діяльності, розробляння і подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку та вдосконалення законодавства України про страхову діяльність;

участь у заходах щодо підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 248-252.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 175-179.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 292-293.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с. – С. 388-391.

Про страхування [Електронний ресурс] : закон України від 3 березня 1996 року № 85/96-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342

– додаткова:

Фінанси [Текст] : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с.

Вовчак О. Д. Страхова справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2007. – 328 с.

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика [Текст]: монографія/ О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

Горбач Л. М. Страхування [Текст] : навч. посібник/ Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К.: Кондор, 2010. – 520 с.

Долгошея Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях [Текст]: навч. посібник/ Н. О. Долгошея. – К.:ЦУЛ, 2010. – 318 с.

Енциклопедія страхування [Текст] / ред. : В. В. Фещенко, та ін. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2008. – 650 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

Інвестиційне страхування [Текст]: практичний посібник з unit-linked insurance/ ред. : В. В. Фещенко. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2008. – 304 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

Скамай Л. Г. Страховое дело [Текст]: учебное пособие/ Л. Г. Скамай . – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 324 с. – (Высшее образование )

Ткаченко Н. В. Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник ; електронний додаток до книги / Н. В. Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2007. – ел. опт. диск (CD-ROM)

Основні терміни і поняття:страхування, самострахування, колективні страхові фонди, страховик, страхувальник, застрахований, співстрахування, перестрахування, перестраховик, страхові платежі, страховий тариф, страхове відшкодування, страхова сума, страхове забезпечення, страховий збиток, страховий випадок, страхова подія, майнове страхування, особисте страхування, медичне страхування, страхування відповіда­льності, страхування ризиків, обов’язкове страхування, добровільне страхування, страховий ринок, страхове поле, страховий портфель.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення страхової діяльності: сучасний склад та розвиток.

2. Розкрийте порядок ліцензування страхової діяльності.

3. Визначте основні умови щодо діяльності компаній на страховому ринку.

4. Охарактеризуйте статус, основні функції і повноваження комітету з нагляду за страховою діяльністю

Теми рефератів:

1. Державне регулювання страхового ринку України.

2. Ліцензування страхової діяльності.

3.Формування страхового ринку України.

4. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України.

5. Структура страхового ринку України.

6. Показники діяльності страхового ринку України (статистичне дослідження)

7. Впровадження іноземного досвіду для вдосконалення страхового ринку України.

8. Страхові компанії України.

9. Страхові послуги в Україні.

10. Презентація страхової компанії (на прикладі конкретної страхової компанії).

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 5, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.


Тема 11: фінансовий РИНОК

Методичне забезпечення самостійної роботи № 23

«Структура фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку»

Обсяг – 12 годин

План:

1. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні.

2. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

3. Ринок позикових капіталів.

4. Ринок цінних паперів.

5. Учасники ринку цінних паперів: емітенти, інвестори та фінансові посередники.

6. Діяльність із випуску та організації обігу цінних паперів.

7. Первинний і вторинний фінансові ринки.

8. Правове регулювання фондового ринку.

9. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів.

10. Порядок реєстрації та обігу цінних паперів.

11. Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи.

12. Види фінансових послуг.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.011 с.)