Мета податкового менеджменту, його об'єкт та суб'єктиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета податкового менеджменту, його об'єкт та суб'єктиПроблема мінімізації податкових платежів значною мірою вирішується через формування ефективної податкової політики підприємства. Податкове планування на рівні суб’єктів господарювання є невід’ємною складовою управління фінансами підприємств.

Головним завданням податкового планування є мінімізація податків на основі максимального використання можливостей податкового законодавства, в тому числі і податкових пільг. Податкове планування починається, по суті, ще до реєстрації підприємства і включає обґрунтування вибору організаційно-правової форми суб’єкта господарювання з позицій мінімізації податкових витрат. Наприклад, здійснення комерційної діяльності в режимі приватного підприємництва без створення юридичної особи означає заміну сукупності сплачуваних податків (ПДВ, податку на прибуток тощо) фіксованим або єдиним податком.

Наступним етапом у податковому плануванні має бути вибір місця здійснення діяльності як основного підприємства, так і його філій та відділень. Так, у підприємницькій практиці значним успіхом користується реєстрація фірм в офшорних зонах або у вільних економічних зонах.

Суб’єкту малого бізнесу надається право вибору режиму оподаткування, що також є суттєвим елементом податкового планування.

Неабияке значення має форма розрахунків з постачальниками і покупцями, оцінка можливостей різних форм договорів з погляду податкових наслідків їх укладення.

Важливою складовою податкового менеджменту є регулювання оподатковуваної бази сплачуваних підприємством податків. З цих позицій усі податки поділяються на три групи:

ü податки, об’єктом оподаткування яких є виручка;

ü податки, об’єктом оподаткування яких є прибуток (дохід);

ü податки, що мають об’єктом оподаткування фонд оплати праці.

Для скорочення можливих податкових втрат необхідно враховувати особливості методики розрахунку конкретних податків. Отже, урахування всіх факторів, що впливають на базу оподаткування, уможливить не тільки істотну мінімізацію податків, а й попередить виникнення штрафних санкцій, знизивши тим самим рівень податкових витрат.

На відміну від ухилення від сплати податків, уникнення сплати податків є порушенням податкового законодавства, бо полягає у несплаті податків, що мають бути сплачені згідно із законодавством. Корені уникнення сплати податків – простого обману – лежать у незаконній економічній діяльності.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 109-136.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 86-98.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 186-191.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с. – С. 94-143.

– додаткова:

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // База даних «Законодавство України»офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1325674069183342

Гавриленко Н. В. Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий Світ–2000, 2011. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).

Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі [Електронний ресурс] : навч. посібник/ І. Д. Ватуля. – К.: ЦНЛ, 2009. – ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання)

Основні терміни і поняття:об’єкт податку, податкова база, суб’єкт (платник) податку, джерело податку, одиниця оподаткування, ставка податку, податкова квота. тверда, процентна ставка податку, пропорційна, прогресивна, регресивна, змішана ставка податку, основна ставка податку, непрямий податок, універсальний акциз, додана вартість, специфічні акцизи, пряме особисте оподаткування, податок на прибуток корпорацій, цільові податки для фінансування системи соціального страхування, місцеві податки, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, податкове планування, податковий менеджмент.

Питання для самоперевірки:


1. Охарактеризуйте основні елементи податку

2. Визначте сутність та виконайте класифікацію ставок оподаткування.

3. Визначте сутність непрямого оподаткування.

4. Охарактеризуйте основні непрямі податки.

5. Охарактеризуйте сутність прямого особистого оподаткування.

6. Охарактеризуйте сутність прямого оподаткування прибутку підприємств.

7. Охарактеризуйте сутність податків на соціальне страхування.

8. Охарактеризуйте сутність і значення місцевих податків.

9. Розкрийте склад загальнодержавних податків.

10. Розкрийте склад місцевих податків.

11. Визначте сутність та значення податкового менеджменту.


Теми рефератів:

1. Непряме оподаткування в Україні.

2. Пряме особисте оподаткування в Україні.

3. Пряме корпоративне оподаткування в України.

4. Особливості оподаткування підприємств аграрної сфери.

5. Особливості оподаткування малого бізнесу.

6. Місцеві податки.

7. Характеристика основних податків та елементами (творча робота).

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 3, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.


Тема 5: податки

Методичне забезпечення самостійної роботи № 12

«Податкова політика та податкове право»

Обсяг – 2 години

План:

1. Податкова політика: поняття та напрями.

2. Податкове право та його сутність.

3. Податковий кодекс України, його значення для формування і функціонування науково обґрунто­ваної і стабільної податкової системи держави.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.122.117 (0.008 с.)