Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносинПонятійний апарат фінансової науки охоплює загальноекономічні та фінансові категорії, які в абстрактно-теоретичній формі характеризують різні сторони реальної фінансової дійсності. Через використання фінансових категорій як інструмента наукового пізнання досягається більш глибоке розкриття сутності фінансів, їх специфіки і особливостей функціонування.

Фінансові категорії мають історичний характер і виступають формою теоретичного мислення, наукової абстракції, яка є зрізом реального економічного життя. З появою держави з’явились такі фінансові категорії, як податки. Податок – це найпростіша «фінансова клітинка» державних фінансів, в якій сфокусовані основні сутнісні ознаки і властивості фінансів. Податки, що сплачуються всіма суб'єктами економічного життя, формують державні прибутки, які концентруються в державному бюджеті. У наступному з державного бюджету фінансуються державні витрати. У випадку, коли державний бюджет не в змозі профінансувати всі державні витрати, держава використовує державний кредит – бере в борг у вітчизняних або іноземних кредиторів, якими виступає населення або суб'єкти, що господарюють. Усі п'ять перерахованих вище категорій формують найбільш загальну абстракцію фінансової науки – категорію фінансів. Фінансові категорії утворюють піраміду, підніжжя якої складають податки, а верхівку – фінанси держави.

Система фінансових категорій характеризується чіткою ієрархічністю і супідрядністю елементів, що забезпечує її цілісність. Поява нових фінансових категорій, зокрема, таких як фінанси підприємств, фінансовий ринок, страхування тощо, їх функціонування і еволюція обумовлені розвитком усієї системи фінансових категорій.

Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями

У розподілі валового внутрішнього продукту використовуються не лише фінанси, а й інші економічні категорії – ціна, заробітна плата, кредит.

Фінанси і ціна

Ціна є грошовим вираженням вартості будь-якого товару, виступає вихідним інструментом розподілу вартості валового внутрішнього продукту і створює умови для його подальшого перерозподілу. В умовах вільного ціноутворення держава закладає в ціни податки та обов'язкові платежі в бюджети, внески в соціальні позабюджетні фонди, через норми амортизації регулює суму відрахувань. Введення нових податків або зміна порядку сплати чинних може привести до зменшення чи збільшення ціни. З метою регулювання виробництва або споживання окремих товарів, послуг уряд застосовує фінансові важелі: дотації, субсидії, субвенції за рахунок бюджетних коштів (дотації вугільній промисловості, дотації на комунальні послуги, потреби електротранспорту, на окремі види ліків). За реалізації товару на його ціну впливає співвідношення попиту і пропозиції, що відображається на фінансових результатах суб'єкта господарювання, доходах бюджету і фінансовій безпеці держави.

Відмінності:

ü Дія фінансів як розподільної категорії ширша, тому що вони охоплюють не тільки первинний розподіл вартості валового внутрішнього продукту, а й перерозподіл через бюджети, позабюджетні фонди, фінансовий ринок, централізовані фонди і резерви міністерств.

ü Ціновий розподіл завжди пов'язаний із обміном, а фінан­совий відбувається за межами акту купівлі-продажу товарів.

ü Ціновий розподіл передує фінансовому.

ü Фінансовий розподіл є гнучкішим, оскільки ціновий визна­чає лише пропорції майбутнього вартісного розподілу.

Фінанси і заробітна плата

Заробітна плата є важливою складовою фонду споживання. Вона підлягає державному регулюванню шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, посадових окладів, надбавок і доплат працівникам державних організацій та установ. Податки з доходів фізичних осіб вилучають частину заробітної плати в бюджети на суспільні потреби та здійснюють перерозподіл доходів окремих громадян. Формування фонду заробітної плати залежить від певних виробничих та фінансових показників. Фактичні витрати на оплату праці є об'єктом оподаткування та нарахування обов'язкових внесків у соціальні позабюджетні фонди. Фінанси «допомагають» зарплаті формувати фонд оплати праці, відділяючи його від інших грошових фондів підприємств, з іншого боку, заробітна плата, нарахування якої не співпадає з виплатою, виступає джерелом формування фінансових ресурсів у вигляді стійких пасивів. Отже, заробітна плата пов'язана з розподілом частини вартості валового внутрішнього продукту і тісно взаємодіє з фінансами.

Відмінності:

ü За допомогою зарплати розподіляється необхідний продукт, а за допомогою фінансів весь національний продукт.

ü Розподільчі відносини, що здійснюються через зарплату, матеріалізуються у грошових коштах, що надходять у влас­ність окремих громадян для задоволення їхніх особистих по­треб, а фінанси мають суспільне призначення.

ü На відміну від фінансів, функціонування зарплати може роз­глядатись як процес двостороннього руху вартості. Зарплата має компенсаційний характер і залежить від кількості та якості затраченої праці – кожний працівник повинен отри­мувати від суспільства таку частку вартості, яка відповідає його трудовому вкладу.

Фінанси і кредит

Кредит здійснює перерозподіл вільних грошових коштів. Взаємозв'язок фінансів і кредиту виражається у їх комплекс­ному використанні. За нестачі власних фінансових ресурсів суб'єкт (підприємство, організація, держава) залучає кредитні ресурси, а за надлишку – тимчасово вільні фінансові ресурси підприємства зберігаються на рахунках у банках, що дозволяє використовувати їх у якості кре­дитних ресурсів. Кредиту притаманні такі ознаки: платність, строковість, повернення, двосторонній рух вартості. Діяльність кредитних установ проводиться на засадах комерційного розрахунку. Кредит сприяє переміщенню коштів між суб'єктами розподілу, тісно взаємодіючи з фінансами.

Відмінності:

ü Кредитні ресурси виражають «розірваний у часі рух» вар­тості від кредитора до позичальника і назад, а фінансові від­носини – односторонній процес.

ü Кредитний перерозподіл пов'язаний із переміщенням гро­шових коштів між суб'єктами розподільчого процесу, а фі­нансовий здійснюється як між суб'єктами господарювання, так і в рамках кожного з них.

ü Кредитні ресурси формуються у процесі перерозподілу за рахунок тимчасово вільних коштів підприємств, держави, громадян, а фінансові – із доходів і нагромаджень, що утво­рились на стадії вартісного розподілу.

ü Кредит надається позичальнику на визначений термін на умовах поверненості та платності, а фінансові ресурси – безоплатно, без регламентування умов їх повернення.

ü Кредит має тісніший зв'язок з грошовим обігом, з його допо­могою задовольняється потреба в платіжних засобах, здійс­нюється регулювання грошової маси.

Отже, фінанси виявляють свої особливості й переваги у розподільних процесах разом із ціною, заробітною платою та кредитом і тільки їх комплексне використання може забезпечити ефективне господарювання суб'єкта.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 19-22, 28-41.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 6-11.

– додаткова:

Василик О. Фінансова наука [Текст] / О. Д. Василик // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 3-10

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 5-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов [та ін.] ; ред.: В. М. Федосов, С. І. Юрій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 574 с.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с.

Основні терміни і поняття:фінансова наука, фінансова категорія, методологія фінансової науки, предмет фінансової науки, об’єкт фінансової науки, теорія суспільного добробуту, теорія суспільного вибору, теорія фіскального обміну «податки-блага»

Питання для самоперевірки:


1. Що ви розумієте під фінансовою наукою?

2. В чому полягає мета фінансової науки?

3. Що ви розумієте є предметом та об’єктами фінансової науки?

4. Які методи наукових досліджень використовуються фінансовою наукою?

5. Які рівні дослідження виділяють у фінансовій науці?

5. Визначте основні напрями розвитку фінансової науки.

6. Охарактеризуйте основні фінансові категорії, в чому полягає їх історичний характер.

7. Охарактеризуйте будову системи фінансових категорій.

8. Визначте взаємозв’язок та відмінності між категоріями «ціна» та «фінанси».

9. Визначте взаємозв’язок та відмінності між категоріями «заробітна плата» та «фінанси».

10. Визначте взаємозв’язок та відмінності між категоріями «кредит» та «фінанси».


Теми рефератів:

1. Генезис і еволюція фінансів.

2. Становлення та розвиток фінансової науки.

3. Сутність фінансової науки та її роль у суспільстві.

4. Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин.

5. Необхідність фінансів в умовах ринкових відносин.

6. Фіннси, особливості їх функціонування – економічне вчення про товарно-грошові відносини.

7. Взаємозв'язок фінансових категорій (фінанси і гроші, фінанси і ціни, фінанси і заробітна плата, фінанси і кредит).

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 1, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.012 с.)