Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.Динаміка розвитку економіки України за перші три місяці 2011 року свідчить про наступне. За підсумками I кварталу 2011 р. приріст виробництва у промисловості становив 9,7%. Зростання випуску продукції спостерігалось у більшості основних видів промислової діяльності. У січні-березні 2011р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2010р. склав 105,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 111,4%, у господарствах населення – 99,4%. Також у цей період підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 7,8 млрд. грн., що на 6,8% більше проти відповідного періоду попереднього 2010 року. У січні-лютому 2011р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 9366,5 млн. дол. США та 11447 млн. дол. і збільшились порівняно з січнем-лютим 2010р. на 46,8% та на 64,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами було 2080,5 млн. дол. (за січень-лютий 2010р. також від’ємне – 595,1 млн. дол.).

Щоб зберегти тенденцію економічного росту на початку 2011 року з огляду на ризики скорочення експортно-орієнтованого виробництва внаслідок падіння світового попиту та ускладнення платежів за експортними операціями, необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на розширення внутрішнього попиту на групу експортних товарів і, тим самим, посилення ролі внутрішнього виробництва. Для цього достатньо буде започаткувати нові інфраструктурні та житлові будівельні проекти, що фінансуються з бюджету. Уряд повинен не допускати обвалу цін на зерно нового врожаю через закупівлі Аграрним фондом, аби сільгоспвиробники отримали достатні ресурси для проведення всього комплексу посівних робіт. Це безпосередньо й опосередковано підтримає розвиток металургійної галузі, виробництва коксу, добувної промисловості, хімічної, нафтопереробки, харчової, а також торгівлі та транспорту.

В умовах фінансової кризи стратегічним напрямом діяльності уряду є стимулювання збільшення інвестицій у реальний сектор національної економіки. Для цього, крім активізації реалізації проектів Євро-2012, необхідно розблокувати приватизаційні процеси. Але тут без допомоги Верховної Ради не обійтися, адже нагальним є прийняття Державної програми приватизації. Також необхідно ухвалити низку законопроектів, розроблених урядом і спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості України.

Аби запобігти банківській кризі, НБУ доцільно прийняти низку рішень, які встановлюють принципи рефінансування комерційних банків з проблемами короткострокової ліквідності під час проявів ознак фінансової кризи. Для запобігання валютній кризі необхідно виробити комплекс заходів, які не дозволять валютним спекулянтам розхитувати курс. При цьому НБУ має й надалі проводити політику мінливості курсу задля зниження ризиків розбалансування платіжного балансу.

В Україні слід ретельно контролювати зовнішній борг приватного сектора (банківського і корпоративного), терміни погашення по якому наступають кожного місяця протягом наступних 12 місяців, і порівнювати розмір такого боргу з можливостями його погашення.

Погоджувати і впровадити заходи щодо виходу з кризи (відновлення балансу):

ü розглянути доцільність відмови від примусових заходів відносно боржників, щоб банки могли працювати зі спрощеними вимогами до норм резервного капіталу;

ü вимагати, щоб усі банки країни розробили плани екстреного фінансування, в яких будуть визначені можливості використання різних джерел фінансування і розроблені необхідні надзвичайні заходи зі швидкого забезпечення такого фінансування;

ü розробити шляхи виходу з банківської кризи, в яких будуть визначені коригувальні заходи для різних видів банків (закриття, злиття, реструктуризація), залежно від їх розміру, а так само від характеру проблеми - ліквідність, платоспроможність, погане управління, здатність залучати капітал тощо;

ü допомагати банкам у розробці заходів щодо виходу з ситуації з поганими активами, зокрема спростити юридичні та судові процедури стягнення по прострочених кредитах;

ü розглянути можливість внесення змін в існуючу систему гарантування банківських вкладів для підвищення довіри та з метою уникнення масового зняття депозитів, не допустивши, водночас, моральних ризиків.

ü внести зміни до фіскальної, монетарної і валютної політики для підвищення упевненості в тому, що наявні проблеми перебувають у процесі розв’язання (дефіцит рахунку поточних операцій, короткостроковий борг і недоліки банківського сектора).

ü упровадити всебічну програму економічних реформ для поліпшення інвестиційного клімату України і відновлення зростання.

ü розробити всілякі заходи з посилення довіри, такі як роуд-шоу, щоб переконати іноземні банки та інвесторів у тому, що ситуація перебуває під контролем.

Світова фінансово-економічна криза досить сильно вплинула на економіку України. І навіть, якщо новий уряд буде наполегливо працювати над створенням «стабілізаційних» програм, постійно контролювати і вдосконалювати фіскальну політику в тому числі валютну і інші програми для розвитку, то знадобиться не один рік для досягнення економікою країни до кризових показників розвитку.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 71-75.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 14-15, 25-34.

– додаткова:

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 5-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов [та ін.] ; ред.: В. М. Федосов, С. І. Юрій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 574 с.

Фінанси [Текст] : навч. –метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко [та ін.]. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 387 с.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с.

Основні терміни і поняття:фінансова криза, валютна криза, платіжна криза, боргова криза, банківська криза, інвестиційна криза, бюджетна криза, дефіцит ліквідності (криза ліквідності), іпотечна криза, антикризова программа.

Питання для самоперевірки:


1. Визначте сутність та причини фінансової кризи.

2. Визначте характеристики видів фінансової кризи.

3. Охарактеризуйте вплив фінансової кризи на суспільне виробництво.

4. Охарактеризуйте походження світових фінансових криз.

5. Охарактеризуйте виникнення та розвиток світової фінансової кризи 2008-2011 років.

6. Визначте основні заході подолання фінансової кризи 2008-2011 років.

7. Охарактеризуйте перебіг фінансової кризи 2008-2011 років в України.

8. Визначте наслідки світової фінансової кризи 2008-2011 років для економіки України.

9. Охарактеризуйте динаміку розвитку економіки України на сучасному етапі.

10. Визначте основні заході подолання наслідків фінансової кризи 2008-2011 років в Україні.


Теми рефератів:

1. Кризи довгої хвилі – теорія циклічних криз Миколи Кондратьєва

2. Світові фінансові кризи ХХ–ХХІ століття.

3. Глобальна фінансова криза 2008 року: причини виникнення та заходи подолання.

4. Фінансово-економічна криза 2008 року в Україні: причини виникнення та заходи подолання.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 1, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.005 с.)