Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій підтримці УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій підтримці УкраїниВиділяють також міжнародні банківські кредити, які представляють собою форму кредиту, коли банки країни надають грошові кошти в тимчасове користування позичальникам з другої країни (державі, юридичним та фізичним особам) на коротко-, середньо- та довготривалий періоди. Провідну роль в їх наданні відіграють банки США, Західної Європи та Японії, конкуруючи між собою. Різновидом міжнародних банківських кредитів є банківські експортні кредити, які надаються іноземним імпортерам безпосередньо приватними комерційними банками або їх консорціумами та спеціалізованими зовнішньоторгівельними банками.

Суттєвим сегментом ринку міжнародних банківських кредитів є ринок єврокредитів – міжнародних позик, які надаються великими приватними комерційними банками та їх консорціумами за рахунок ресурсів євровалютного ринку строком від 2 до 10 років з плаваючими відсотковими ставками. Єврооблігації, тобто боргові зобов’язання, які випускаються позичальником при отриманні довгострокового кредиту на європейському ринку, виникли на початку 70-х років XX ст. в результаті підвищення зацікавленості великих міжнародних банків в джерелах довгострокових позикових капіталів для своїх клієнтів – транснаціональних корпорацій.

На відміну від традиційних іноземних облігацій, які випускаються іноземними юридичними особами на національному ринку капіталів однієї країни, єврооблігації розміщуються одночасно на ринках декількох країн. Для кредиторів валюта єврооблігаційної позики є іноземною (наприклад позика в доларах США при його розміщенні у Франції або у Швейцарії). Розміщення єврооблігаційної позики, як правило виконується емісійним синдикатом, в якому представлені банки декількох країн. Основною валютою єврооблігаційної позики є долар США, на який припадає близько 60 % сукупних емісій європозик.

Особливе місце займають міжнародні державні кредити. Двохсторонні (міждержавні) позики та кредити виникли в роки Першої світової війни у зв’язку з військовими поставками з США в Європу. Вони представляють собою надання засобів в грошовій або товарній формі однією країною іншій на основі міжурядових угод. Під час Другої світової війни міжнародні позики вагомої ролі не грали. Але в подальшому в умовах інтернаціоналізації виробництва та капіталу, структурних зрушень в економіці, посилення нерівномірного розвитку країн обсяг міжурядових позик почав швидко зростати.

Міжурядові позики надаються головним чином промислово розвинутими країнами державам, що розвиваються. За доходністю вони поділяються на відсоткові та безвідсоткові, за строками – на довгострокові, середньострокові та короткострокові. Позики можуть надаватися у валюті країни-кредитора, країни-позичальника та третьої країни. За формою вони поділяються на валютні та товарні (у вигляді субсидій і так званих дарунків, хоч останні не виступають “чистими” міжнародними позиками).

Погашення міжнародних позик здійснюється рівними частками по закінченні так званого пільгового періоду (3–5 років), під час якого виплачуються лише відсоткові платежі. Міжнародні позики, як правило, мають цільовий характер. У міжнародній економічній практиці широко використовується так званий резервний кредит типу “Stand-by”. В його основі лежить встановлення сумарних кредитних лімітів і отримання позики протягом певного періоду по мірі виникнення у клієнта потреби у такому кредитуванні.

Кредит за програмою “Stand-by” надається країнам-членам МВФ для підтримки їх економічних програм, як правило, на 1–1,5 року кількома частинами (траншами) щоквартально. При цьому країна-позичальник повинна додержуватись закладених в угоді домовленостей. Це дає змогу зробити висновок про жорсткість умов, на яких надаються ці кредити. Україна, починаючи з 1994 р., отримує від МВФ кредити “Stand-by”.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 185-193.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 180-190.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 197-205.

– додаткова:

Карлін М. І. Державні фінанси України [Текст] : навчальний посібник для вузів / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Карлін М. І. Фінансова система України [Текст] : навчальний посібник для студ. вузів / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2007. – 324 с. – (Вища освіта XXI століття).

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 308 с. : іл.

Основні терміни і поняття:внутрішній державний кредит, державні позики, облігація, казначейське зобов’язання, державні цінні папери, фіктивний капітал, антиципований податок, казначейські ощадні сертифікати, казначейські позички, умовний державний кредит, гарантовані позики, міжнародний (зовнішній) державний кредит, міжурядові позики, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, єврооблігаційна позика, резервний кредит типу “Stand-by”

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте форми внутрішнього державного кредиту.

2. Охарактеризуйту сутність державних позик та їх види. Виконайте класифікацію державних внутрішніх позик.

3. Охарактеризуйте державні позики, що здійснюються шляхом обернення частини вкладів населення у державний кредит та шляхом залучення коштів загальнодержавного позикового фонду.

4. Охарактеризуйте казначейські позики.

5. Охарактеризуйте гарантовані позики як форму умовного державного кредиту.

6. Охарактеризуйте форми зовнішнього державного кредиту, сутність державних зовнішніх позик та їх види.

7. Визначте сутність міжурядових позик, позик міжнародних фінансових організацій, зовнішніх банківськіх кредитів,визначте їх роль у фінансовій підтримці України.

Теми рефератів:

1. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.

2. Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій підтримці України.

3. Номінальний і реальний типи державного боргу.

4. Ефект "витіснення".

5. Причини виникнення і наслідки зростання державного боргу.

6. Джерела погашення державного боргу.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 4, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.

 


Тема 8: МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Методичне забезпечення самостійної роботи № 18

«Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні»

Обсяг – 2 години

План:

1. Позички місцевим бюджетам. Обслуговування боргу місцевих рад.

2. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.011 с.)