Фінанси громадських організацій і благодійних фондівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінанси громадських організацій і благодійних фондівНекомерційними організаціями є також добровільні громадські формування, що об’єднують громадян на основі єдності інтересів, уподобань тощо. Незалежно від назви, яку дістає таке формування (рух, конгрес, фонд, спілка), всі вони поділяються на дві групи:

1) політичні партії;

2) громадські організації.

Громадські організації створюються для захисту та задоволення певних інтересів громадян (соціальних, економічних, екологічних, спортивних тощо). їх прикладами можуть бути творчі спілки, професійні спілки, товариства сліпих тощо.

Політичні партії об'єднують громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Їх головна мета – участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництва в їх складі.

Громадські організації та політичні партії володіють майном і коштами, необхідними для здійснення їхньої статутної діяльності. Майно і кошти можуть бути надані засновниками, учасниками, державою, бізнесом та організаціями. Об’єднання громадян мають можливість проводити необхідну господарську та іншу комерційну діяльність через створення комерційних установ і організацій зі статусом юридичної особи, виступати засновниками підприємств.

Доходи політичних партій і громадських організацій складаються із:

ü вступних і членських внесків;

ü доходів від проведення платних заходів;

ü добровільних і спонсорських надходжень;

ü доходів від діяльності власних комерційних структур.

Політичні партії мають певні обмеження.

Так, політичним партіям заборонено отримувати кошти і майно від:

ü іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства;

ü державних органів і підприємств (крім випадків, визначених законодавством);

ü підприємств, створених на основі змішаної форми власності, в яких частка держави або іноземного учасника є більшою 20%;

ü нелегальних об'єднань громадян;

ü анонімних пожертвувачів.

Добровільні пожертвування надаються неприбутковим організаціям, доходи яких формуються виключно з добровільних пожертвувань чи з бюджетних асигнувань. Ставиться вимога цільового використання пожертвувань лише на проведення екологіч­ної, оздоровчої, аматорської, культурної, освітньої, релігійної, наукової та благодійної діяльності.

Видатки громадських формувань пов’язані із необхідністю фінансування витрат на статутну діяльність та її розвиток, оплату праці штатного управлінського апарату, адміністративно-госпо­дарські затрати, проведення культурно-масових заходів тощо.

Оскільки громадські організації та політичні партії – це некомерційні організації, вони не сплачують податку на прибуток. Діяльність зазначених організацій регламентується виключно їх статутом.

Найчисельнішою громадською організацією в Україні є професійні спілки. їхня мета – вираження, представлення і забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, духовних прав та інтересів громадян, що об'єднуються за професійною ознакою.

Доходи професійних спілок:

ü вступні та членські внески;

ü доходи від комерційної діяльності;

ü доброчинні внески;

ü кошти, що надходять від підприємств за колективними договорами, тощо.

Щомісячні членські внески встановлюються у відсотках до заробітної плати робітників. Більша їх частина концентрується на рівні первинних профспілкових організацій, решта – перераховується вищим профспілковим структурам.

Профспілкові організації мають право зберігати вільні кошти у банках, мати власність у вигляді будинків, готелів, обладнання та іншого майна.

Видатки первинних профспілкових організацій пов'язані з фінансуванням:

ü культурно-виховної роботи;

ü фізкультури і спорту;

ü матеріальної допомоги членам профспілок;

ü адміністративно-господарських витрат;

ü тощо.

Доброчинна діяльність на території України регулюється Законом «Про благодійництво» від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР.

Благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних і юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Набувачами можуть бути фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги.

Специфічними формами благодійництва є меценатством спонсорство.

Меценатство – добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги.

Спонсорство – добровільна безприбуткова участь фізичних і юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

Доброчинна діяльність в Україні здійснюється у таких напрямах: поліпшення матеріального становища соціально не захищених верств населення; надання допомоги від стихійного лиха, катастроф; підтримка розвитку охорони здоров'я, освіти, науки, культури; захист і охорона навколишнього середовища, історичних пам'яток тощо. Однією з форм реалізації і розвитку благодійної діяльності в сучасних умовах є створення доброчинних фондів.

Залежно від статуту доброчинні організації можуть бути державними або місцевими. Фонди, як і громадські формування, можуть ма­ти у власності кошти, майно, майнові права, необхідні для здійснення статутної діяльності. Кожен фонд є юридичною особою. Держава не втручається у справи доброчинних фондів, але може сприяти їхній діяльності, особливо коли вони спрямовані на вирішення проблем загальнонаціонального або регіонального значення.

Фінанси доброчинних фондів мають особливості організації, що зумовлені відсутністю державного втручання, надання допомоги і додаткових пільг, переважання добровільних пожертвувань спонсорських внесків у джерелах формування коштів.

Фінансові ресурси під час створення доброчинних організацій та громадських фондів формуються за рахунок:

ü внесків членів фондів;

ü добровільних внесків юридичних осіб і населення;

ü коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та юридичними особами для фінансування конкретних програм, які відповідають завданням фонду;

ü кредитів та інших позик;

ü доходів від депозитних вкладів;

ü заходів, що здійснюються на користь фондів (концерти, виставки-продажі тощо);

ü доходів від видавничої та іншої діяльності;

ü частини доходів, від діяльності створених благодійними фондами суб’єктів підприємництва в межах, передбачених їхніми установчими документами.

Особливістю структури доходів доброчинних фондів є те, що найбільшу питому вагу мають добровільні пожертвування та спонсорські внески.

Основні групи видатків:

ü витрати на доброчинну діяльність;

ü оплата праці штатних робітників;

ü адміністративно-господарські видатки.

Видатки здійснюються відповідно до кошторису.

В Україні налічується більше двох сотень доброчинних організацій, серед яких добре відомі своєю благодійною діяльністю фонди «Відродження», «Сімейне коло», Всеукраїнський фонд відтворення пам’яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара, «Житло – військовим» та інші.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 304-314.

. Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 53-56.

– додаткова:

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 5-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов [та ін.] ; ред.: В. М. Федосов, С. І. Юрій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 574 с.

Фінанси [Текст] : навч. –метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко [та ін.]. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 387 с.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с.

Основні терміни і поняття:неприбуткові організації (НПО), реєстр неприбуткових організацій, кошторисне фінансування, кошторис, позабюджетні кошти, спеціальні кошти, суми за дорученням, депозитні суми, професійні спілки, доброчинні фонди, благодійництво, меценатство, спонсорство.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте сутність неприбуткових організацій.

2. Визначте принципи діяльності неприбуткових організацій.

3. Охарактеризуйте особливості фінансової діяльності неприбуткових організацій.

4. Визначте порядок кошторисного фінансування бюджетних організацій.

5. Охарактризуйте склад та порядок фрмування позабюджетних коштів бюджетних установ.

6. Охарактризуйте собливості фінансової діяльності громадських організацій.

7. Охарактризуйте собливості фінансової діяльності професійних спілок.

8. Охарактризуйте собливості фінансової діяльності благодійних фондів.

Теми рефератів:

1. Фінанси неприбуткових організацій.

2. Особливості створення та формування майнової бази неприбуткових організацій.

3. Фінанси бюджетних установ.

4. Особливості створення та формування майнової бази бюджетних організацій.

5. Фінанси благодійних фондів.

6. Фінанси політичних партій та громадських організацій.

7. Фінанси професійних спілок.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 2, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.011 с.)