Підсистеми бюджетного механізмуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсистеми бюджетного механізмуФормуючи бюджетний механізм, держава повинна намагатися забезпечити його найповнішу відповідність до вимог бюджетної політики того чи іншого періоду, що є запорукою повноти реалізації її мети й завдань. При цьому має зберігатися постійне прагнення до найбільш повного об'єднання бюджетного механізму, його окремих елементів з особистими та суспільними інтересами, що є запорукою ефективності.

Бюджетний механізм діє ефективно, якщо злагоджено функціонують усі його складові. Приводячи їх у дію, держава може спрямувати економічний і соціальний розвиток на своїй території відповідно до потреб її громадян. Цієї мети досягають за допомогою створення і використання централізованого фонду грошових коштів.

Бюджетний механізм відіграє визначальну роль у функціонуванні бюджетної системи України. Від належних якості та рівня організації законодавчого і нормативного забезпечення, бюджетного планування, бюджетного регулювання, бюджетного нормування, оподаткування, неподаткових методів мобілізації доходів, кошторисного фінансування, бюджетного інвестування, бюджетного резервування, міжбюджетних відносин, бюджетного контролю залежить рівень практичної реалізації бюджетних відносин у кожній ланці бюджетної системи і якість виконання державою своїх функцій.

Аналіз функціонування бюджетного механізму і бюджетної політики України за роки її незалежності свідчить, що вони не сприяли позитивним результатам соціально-економічного розвитку. Наприклад, за цей час жоден бюджет не був своєчасно затвердженим і виконаним у повному обсязі. Бюджетне законодавство приймалося без урахування реального стану економіки. Закони, пов'язані з формуванням дохідної бази бюджету, щорічно змінювалися, що не сприяло стабілізації економічного життя в державі. У багатьох випадках прийняті закони суперечили один одному. Не розроблена ефективна методика фінансування видатків за рахунок бюджету тощо. Тому головні завдання бюджетної політики України в умовах поглиблення ринкових реформ такі:

ü стимулювання інвестиційної активної, збільшення частки фонду нагромадження в національному доході;

ü скорочення непродуктивних витрат бюджету та державних дотацій окремим галузям матеріального виробництва;

ü зміцнення дохідної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків;

ü створення системи дійового фінансового контролю за ефективним і цілеспрямованим використанням державних видатків;

ü посилення контролю за розміром державного боргу.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 150-156.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 114-116.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 118-125.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с. – С. 29-35.

– додаткова:

Бюджетний кодекс України: [Електронний ресурс] : Кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1328221035385428

Про Державний бюджет України на 2011 рік [Електронний ресурс] : закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17/print1328221035385428

Про Державний бюджет України на 2012 рік [Електронний ресурс] : закон України від 22 грудня 2011 року № 4282-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/print1328221035385428

Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3358-17/print1328221035385428

Чала Н. Д. Бюджетна система [Текст]: навч. посібник / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.

Основні терміни і поняття:бюджетна політика, бюджетні відносини, бюджетний фонд, бюджетна стратегія,бюджетна тактика, бюджетний механізм, організаційні форми бюджетного механізму, форми бюджетного забезпечення, методи та інструменти бюджетного регулювання, бюджетні стимули і санкції, бюджетне прогнозування, бюджетне програмування, бюджетне планування, оперативне управління і бюджетний контроль

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте сутність бюджетної політики

2. Охарактеризуйте завдання бюджетної політики.

3. Визначте об’єктивне та суб’єктивне начала бюджетної політики.

4. Охарактеризуйте бюджетну стратегію

5. Охарактеризуйте бюджетну тактику.

6. Охарактеризуйте сутність бюджетного механізму.

7. Охарактеризуйте структуру бюджетного механізму.

Теми рефератів:

1. Бюджетна політика України.

2. Бюджетний механізм України.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 3, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.

 

 


Тема 6: бюджет

Методичне забезпечення самостійної роботи № 15

«Бюджетна система і бюджетний устрій»

Обсяг – 2 години

План:

1. Бюджетний устрій і бюджетна система.

2. Принципи побудови бюджетної системи.

3. Державний бюджет: поняття та функції.

4. Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетів.

5. Зведений бюджет: сутність та призначення.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.016 с.)