Функції державної податкової адміністраціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції державної податкової адміністраціїДержавна податкова служба України здійснює такі функції:

ü виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

ü здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

ü здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

ü обліком платників податків, інших платежів;

ü виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

ü проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

ü видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню;

ü затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

ü в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

ü здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

ü подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

ü організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

ü розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

ü при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

ü передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

ü подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

ü вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

ü надає фізичним особам – платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб;

ü прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

ü забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

ü організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

ü вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

ü організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 106-109

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 108-111.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 179-184.

Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с. – С. 94-143.

– додаткова:

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 5-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов [та ін.] ; ред.: В. М. Федосов, С. І. Юрій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 574 с.

Фінанси [Текст] : навч. –метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко [та ін.]. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 387 с.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с.

Основні терміни і поняття:податкові органи, державна податкова інспекція, державна податкова служба, державна податкова адміністрація України, податкова поліція, Програма модернізації державної податкової служби, Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби, Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби, Управління внутрішньої безпеки.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте сутність державної податкової служби.

2. Визначте основні етапи реорганізації державної податкової служби України.

3. Охарактеризуйте склад державної податкової служби України.

4. Визначте основні функції податкової поліції.

5. Охарактеризуйте структуру органів державної податкової служби.

6. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення діяльності державної податкової служби України.

7. Охарактеризуйте організаційну структуру державної податкової служби.

8. Визначте основні функції Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби.

9. Визначте основні функції Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв.

10. Визначте основні функції Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

11. Визначте основні функції Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби.

12. Визначте основні функції Управління внутрішньої безпеки державної податкової служби.

13. Визначте основні функції державної податкової служби України.

Теми рефератів:

1. Етапи розвитку державної податкової служби України.

2. Склад державної податкової служби України.

3. Організаційна структура державної податкової служби України.

4. Функціїдержавної податкової служби України.

5.Модернізація державної податкової служби України.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 3, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.


Тема 6: бюджет

Методичне забезпечення самостійної роботи № 14

«Бюджетна політика і бюджетний механізм»

Обсяг – 2 години

План:

1. Бюджетна політика, її стратегія та тактика

2. Бюджетний механізмПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.20.246 (0.007 с.)