Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види підприємницьких ризиківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види підприємницьких ризиківСтрахування підприємницьких ризиків охоплює всю підприємницьку діяльність страхувальника, яка пов'язана з вкладенням грошових та інших ресурсів у виробництво, виконанням робіт або наданням послуг і на цій основі отриманням доходу. Відповідальність страховика полягає у відшкодуванні страхувальнику втрат, що виникли внаслідок непередбачених несподіваних умов у здійсненні підприємницької діяльності.

У процесі здійснення підприємницької діяльності підприємець може зазнавати втрат через ушкодження або знищення засобів виробництва, невиконання контрагентами умов договорів, зниження заздалегідь обумовленого рівня рентабельності, а також через необхідність компенсувати шкоду, заподіяну найманим працівникам унаслідок нещасного випадку на виробництві, а також споживачам продукції цього підприємства.

З урахуванням різних аспектів підприємницької діяльності можна навести таку класифікацію підприємницьких ризиків:

Разом із цим, найбільший вплив на підприємницьку діяльність мають такі види ризиків.

Політичні ризики – це можливість виникнення збитків чи скорочення розмірів прибутку, які є наслідком державної політики. їх можна умовно поділити на ризики: націоналізації й експропріації без відповідної компенсації, розірвання контракту через дії влади країни, де знаходиться компанія-контрагент, військових дій тощо. Своєю чергою, політичні ризики можуть бути національними, регіональними та глобальними.

Технічні ризики визначаються особливостями організації виробництва; наявністю превентивних заходів (регулярної профілактики обладнання, заходів безпеки); можливостями та періодичністю проведення ремонту обладнання. Вони належать до групи внутрішніх ризиків, оскільки їх виникнення залежить від діяльності самого підприємства.

Прибуткова підприємницька діяльність передбачає постійне оновлення основних активів, упровадження нових технологій, заміну традиційних матеріалів новими, освоєння нової техніки тощо, що може спричинити техногенні катастрофи, і, відповідно, виникнення технічних ризиків. Іншими словами, неможливо вистояти в конкурентній боротьбі без пошуків невикористаних резервів підвищення ефективності виробництва, а значить, без розумного ризику й вірогідних втрат. Страхування від них може стати важливою підтримкою підприємців в освоєнні досягнень науково-технічного прогресу.

На практиці розроблені комплексні страхові поліси, які передбачають одночасне страхування майна і втрат підприємницьких ризиків щодо науково-дослідних і конструкторських робіт.

Виробничі ризики пов'язані з проблемами неадекватного використання сировини, матеріалів, зростання собівартості продукції, збільшення втрат робочого часу, використання нових методів виробництва, що призводять до фінансових втрат (майнових збитків).

Комерційні ризики – це ризики, які виникають у процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи закуплених підприємством, їх відвантаження, транспортування та прийому покупцем. Вони можуть бути пов'язані з платоспроможністю покупця або форс-мажорними обставинами.

Загалом за допомогою страхування підприємницьких ризиків створюються певні фінансові гарантії стабільності й прибутковості виробництва на випадок настання різних несприятливих ситуацій через непередбачуваний ринковий механізм. Страхування є не тільки способом захисту підприємства від руйнівних стихійних лих, а й засобом подолання несприятливих періодів в економічній ринковій кон'юнктурі.

Особливістю страхування підприємницьких ризиків є те, що це – комбінаторне страхування, яке може приєднуватись до багатьох базових видів майнового страхування і страхування відповідальності.

Страхування підприємницьких ризиків поділяють на:

ü страхування комерційних ризиків, пов'язаних із перервами в технологічному процесі, господарській діяльності, з невиконанням договірних зобов'язань тощо;

ü страхування фінансових ризиків – страхування депозитів" інвестицій, біржових ризиків, валютних ризиків тощо.

Страхування вказаних ризиків – одне з найбільш складних як на стадії укладання договору, так і впродовж усього періоду його дії. В економічній літературі тлумачення понять "комерційного" та "фінансового" ризиків не е однозначним. Річ у тому, що відповідальність страховика із забезпечення захисту комерційних і фінансових ризиків полягає у відшкодуванні страхувальнику втрат, котрі виникли внаслідок несприятливої, непередбаченої зміни ринкової кон'юнктури та погіршення інших умов для здійснення комерційних операцій, тобто таке страхування охоплює всі види страхового захисту тих ризиків, які виявляються в будь-якій сфері визначених фінансових відносин або безпосередньо спричиняють фінансові втрати. Серед більш як десяти ризиків, об'єднаних у фінансову групу відповідно до вимог Першої директиви ЄС (1973), найбільш загрозливим є ризик втрат прибутку. Власне прибуток є одним із найважливіших результативних показників фінансово-економічної діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта. Отже, страхування від втрат прибутку є найбільш репрезентативним видом страхування фінансових ризиків.

В умовах становлення ринкової економіки саме страхування все більше стає об'єктом комерційної діяльності. Страховик, беручи на себе відповідальність за певні матеріальні активи чи господарські операції, тим самим ризикує сам. Тому він не може братися за деякі види страхування, яким властива підвищена небезпека, пов'язана з великими ризиками. Однак багато з них можуть стати об'єктом взаємного страхування (не на комерційних засадах).

З розширенням спектру ринкових відносин і конкуренції буде посилюватись потреба страхового захисту підприємницьких структур унаслідок необхідності зміцнення фінансового стану страхувальників.

Література:

– основна:

Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. – С. 216-217.

Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с. – С. 170-172.

Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с. – С. 283-285.

Фінанси [Текст] : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. – С. 218-220.

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с. – С. 381-384.

– додаткова:

Про страхування [Електронний ресурс] : закон України від 3 березня 1996 року № 85/96-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342

Вовчак О. Д. Страхова справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика [Текст]: монографія/ О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

Горбач Л. М. Страхування [Текст] : навч. посібник/ Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К.: Кондор, 2010. – 520 с.

Основні терміни і поняття:страхування, самострахування, колективні страхові фонди, страховик, страхувальник, застрахований, співстрахування, перестрахування, перестраховик, страхові платежі, страховий тариф, страхове відшкодування, страхова сума, страхове забезпечення, страховий збиток, страховий випадок, страхова подія, майнове страхування, особисте страхування, медичне страхування, страхування відповіда­льності, страхування ризиків, обов’язкове страхування, добровільне страхування, страховий ринок, страхове поле, страховий портфель.

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте основні галузі страхування.

2. Охарактеризуйте сутність, призначення та види майнового страхування.

3. Охарактеризуйте сутність, призначення та види страхування відповідальності.

4. Охарактеризуйте сутність, призначення та види страхування підприємницьких ризиків.

Теми рефератів:

1. Особисте страхування в Україні.

2. Майнове страхування в Україні.

3. Страхування відповідальності в Україні.

4. Страхування підприємницьких ризиків.

5. Особливості страхування підприємств агропромислового сектору.

Форми контролю самостійної роботи студента: фронтальне опитування,модульний контроль № 5, підсумкова контрольна робота з перевірки самостійної роботи, комплексна контрольна робота, іспит.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.011 с.)