ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Навчальна література:

1.1. Азаренкова Г. М. Фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279 с.

1.2. Алєксєєв І. В. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 376 с.

1.3. Алєксєєв І. В. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. – К. : Знання, 2009. – 253 с.

1.4. Артус М. М. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / М. М. Артус, Н. М. Хижа. – К. : Європ. ун-т, 2005. – 220 с.

1.5. Біла О. Г. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Л. : Магнолія, 2010. – 390 с. – (Вища освіта в Україні).

1.6. Благун І. Г. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Л. : Магнолія, 2007. – 314 с. – (Вища освіта в Україні).

1.7. Бочан І. О. Домогосподарство – основний суб`єкт приватного сектора в перехідній економіці І. О. Бочан // Регіональна економіка. – 2001. – № 4. – C. 193– 199.

1.8. Буряк П. Ю. Фінанси [Текст] : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин ; Львів. держ. фін. акад. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с.

1.9. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / К. М. Владимиров [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 220 с.

1.10. Василик О. Фінансова наука [Текст] / О. Д. Василик // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 3-10

1.11. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі [Електронний ресурс] : навч. посібник/ І. Д. Ватуля. – К.: ЦНЛ, 2009. – ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання)

1.12. Венгер В. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Венгер. – К. : ЦУЛ, 2009. – 432 с.

1.13. Владимиров К. М. Місцеві фінанси [Текст] : навчальний посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2009. – 352 с.

1.14. Внукова Н. М. Фінанси: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко. – Х. : Бурун і К, 2005. – 352 с. : іл.

1.15. Вовчак О. Д. Страхова справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

1.16. Воронова Л. К. Фінансове право України [Текст] : підручник / Л. К. Воронова. – К. : Прецедент; Моя книга, 2007. – 448 с.

1.17. Гавриленко Н. В. Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий Світ–2000, 2011. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).

1.18. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика [Текст]: монографія/ О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

1.19. Горбач Л. М. Страхування [Текст] : навч. посібник/ Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К.: Кондор, 2010. – 520 с.

1.20. Гордієнко Л. А. Вплив окремих факторів на формування доходів домогосподарств [Текст] / Л. А. Гордієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 4. – C. 73– 76.

1.21. Гриньова В. М. Гроші і кредит [Текст] : підруч. для студ. вузів / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 312 с.

1.22. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Куцупатиц. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

1.23. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : навч. посібник/ Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К.: ЦУЛ, 2009. – ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання)

1.24. Данілов О. Д. Фінанси у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський. – 2-е вид., переробл. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 528 с.

1.25. Державний фінансовий контроль. Теоретичні положення й нормативно-правові акти [Текст] : навч. посібник/ А. В. Бодюк , М. К. Ковальчук, А. В. Богдан. – К.: Кондор, 2010. – 552 с.

1.26. Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій [Текст] : монографія / О. В. Длугопольський. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 632 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

1.27. Долгошея Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях [Текст]: навч. посібник/ Н. О. Долгошея. – К.:ЦУЛ, 2010. – 318 с.

1.28. Доходи та заощадження в перехідній економіці України [Текст] / В. Бандера, В. Буняк, З. Ватаманюк [та ін.] ; за ред. С. Панчишина, М. Савлука ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 406 с. : іл.

1.29. Економіка в дії [Текст] : 14 найпопулярніших уроків з економіки для викладання в середній школі / пер. з англ. В. Алексашин ; ред. Д. С. Лопус, Э. М. Вілліс. – К. : Вид. дім "Амадей", 2004. – 180 с.: рис.

1.30. Енциклопедичний довідник з інвестування : як створити, зберегти та збільшити власний капітал [Текст] : довідник/ ред. : В. В. Фещенко. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2009. – 594 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

1.31. Енциклопедія страхування [Текст] / ред. : В. В. Фещенко, та ін. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2008. – 650 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

1.32. Ефективна монетарна політика як необхідна умова стабільного розвитку банківської системи [Текст] : зб. тез допов. міжвуз. наук. конф. студ. і мол. вчен. 29 берез. 2011 р. / ред. кол. Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, Р. В. Михайлюк, Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 191 с.

1.33. Еш С. М. Фінансовий ринок [Текст]: Навч. посібник/ С. М. Еш; Нац. ун-т харч. технологій. –К.: Центр учбової літератури,2011. –528с.

1.34. Зарєчнєв А. М. Фінанси. Тести та задачі [Текст] : навч. посіб. / А. М. Зарєчнєв, Т. В. Малаєва, Р. П. Русанова. – К. : ЦУЛ, 2003. – 196 с.

1.35. Зюнькін А. Г. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 4-те вид., доп. / А. Г. Зюнькін. – К. : МАУП, 2007. – 568 с.

1.36. Іванова І. М. Державний фінансовий контроль: парадигми розвитку [Текст]: монографія / І. М. Іванова. – К.: Академвидав, 2010. – 168 с. – (Монограф)

1.37. Інвестиційне страхування [Текст]: практичний посібник з unit-linked insurance/ ред. : В. В. Фещенко. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2008. – 304 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

1.38. Інформація з питань держфінконтролю та аудиту. Досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=53826.

1.39. Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка [та ін.]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 464 с.

1.40. Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посібник/ М. І. Карлін. – Львів: Новий світ–2000, 2010. – 484 с. – (Вища освіта в Україні)

1.41. Карлін М. І. Державні фінанси України [Текст] : навчальний посібник для вузів / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

1.42. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 с.

1.43. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2007. – 589 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

1.44. Карлін М. І. Фінансова система України [Текст] : навчальний посібник для студ. вузів / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2007. – 324 с. – (Вища освіта XXI століття).

1.45. Карпінський Б. А. Фінансова система [Текст]: навчальний посібник / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко ; Мін-во освіти і науки України, Львівський держ. фінансово-економ. ін-т. – К. : ЦНЛ, 2003. – 184 с.

1.46. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 63 с. – (Бібліотечка товариства "Знання")

1.47. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 431 с. : табл.

1.48. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 352 с.

1.49. Ковальчук С. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Л. : Новий Світ–2000, 2005. – 568 с. – (Вища освіта в Україні).

1.50. Колодізєв О. М. Гроші і кредит [Текст] : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 с. : табл. – (Харківському національному економічному університету 80 років).

1.51. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кордон. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 172 с.

1.52. Костенко Ю. О. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Костенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.

1.53. Крисоватий А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

1.54. Криховецька З. М. Фінанси (у питаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / З. М. Криховецька, С. О. Труфанова, І. І. Цигилик. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.

1.55. Круш П. В. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб / П. В. Круш, В. Б. Алексєєв. – К. : ЦУЛ, 2010. – 216 с.

1.56. Круш П. В. Інфляція : суть , форми та її оцінки [Текст] : навч. посібник/ П. В. Круш, О. В. Клименко. – К.: ЦУЛ, 2010. – 288 с.

1.57. Круш П. В. Національна економіка : регіональний та муніципальний рівень [Текст] : підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320 с.

1.58. Кудряшов В. П. Курс фінансів [Текст] : навчальний посібник / В. П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

1.59. Лайко П. А. Фінанси АПК [Текст] : навч. посіб. / П. А. Лайко, Ю. І. Ляшенко. – К. : ДІЯ, 2000. – 225 с.

1.60. Левченко Л. В. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Левченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 224 с.

1.61. Лондар С. Л. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 384 с.

1.62. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 623 с.

1.63. Мальований М. І. Соціальне страхування [Текст]: навчальний підручник/ М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. – Умань: УНУС, 2011. – 475с.

1.64. Михайловська І. М. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ–2000, 2008. – 431 с.

1.65. Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400 с.

1.66. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Я. Боринець. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2001. – 308 с. : табл

1.67. Місцеві фінанси [Текст] : підручник / за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

1.68. Науменкова, Світлана Валентинівна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.

1.69. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 308 с. : іл.

1.70. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. О. Непочатенко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 328 с.

1.71. Онисько С. М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-е вид., випр. і доп. – Л. : Магнолія, 2008. – 367 с.

1.72. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 5-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240 с.

1.73. Оподаткування в Україні [Текст] : навч. посібник / Н. М. Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік ; ред. : Н. І. Редіна. – К.: ЦУЛ, 2010. – 544 с.

1.74. Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК: В 4 кн. [Текст] / Ред. П. Т. Саблук. – К. : [б. и.]. Кн. 3 : Фінанси і фінансова інфраструктура АПК. – 2001. – 511 с.

1.75. Основи фінансового моніторингу фінансових послуг [Текст] : навч. посібник/ ред. : Н. М. Внукова. – К.: КНТ, 2009. – 136 с.

1.76. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2008. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

1.77. Пенсійне забезпечення [Текст]: енциклопедичний довідник/ ред. : В. В. Фещенко. – К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2009. – 464 с. – (Фінансові операції. Б-ка фахівця)

1.78. Пилявець В. М. Фінанси [Текст] : навч. посібник / В. М. Пилявець, М. Т. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 306 с.

1.79. Попова Л. М. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 164 с.

1.80. Рева Т. М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

1.81. Рогач О. І. Міжнародні фінанси : підручник / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет [та ін.]; за ред. О.І. Рогача – К. : Либідь, 2003. – 784 с.

1.82. Романенко О. Р. Фінанси [Текст] : підруч. для студ. вузів / О. Р. Романенко. – 2-е вид., стереотип. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

1.83. Рудюк Л. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Л. В. Рудюк. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Університет "Україна", 2007. – 270 с.

1.84. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами [Текст] : навчальний посібник / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

1.85. Скамай Л. Г. Страховое дело [Текст]: учебное пособие/ Л. Г. Скамай . – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 324 с. – (Высшее образование )

1.86. Смагін В. Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки [Текст] : монографія / В. Л. Смагін. – К.: КНЕУ, 2008. – 232 с.

1.87. Соколовська А. М. Основи теорії податків [Текст] : навч. посібник / А. М. Соколовська. – К.: Кондор, 2010. – 326 с.

1.88. Старостенко Г. Г. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. Г. Старостенко. – К. : Університет "Україна", 2006. – 220 с. – (Мережа дистанційного навчання ).

1.89. Стасюк Н. Л. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Н. Л. Стасюк. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 256 с.

1.90. Сунцова О. О. Місцеві фінанси [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / О. О. Сунцова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

1.91. Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов [та ін.] ; ред.: В. М. Федосов, С. І. Юрій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 574 с.

1.92. Тищук Т. А. Економіка України у 2011 році : прогноз динаміки, виклики та ризики [Текст] : аналіт. доп. / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 88 с.

1.93. Ткаченко Н. В. Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник ; електронний додаток до книги / Н. В. Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2007. – ел. опт. диск (CD-ROM)

1.94. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. П. Унинець-Ходаківська. – К.: ЦНЛ, 2009. – ел. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні видання)

1.95. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. – К.: ЦУЛ, 2009. – 392 с.

1.96. Фінанси (теоретичні основи) [Текст] : підруч. для студ. вузів / під керівництвом і за наук. ред. : М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. – 3-є вид., стер. – К. : Персонал, 2008. – 306 с. : мал.

1.97. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 247 с.

1.98. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / за ред. : В. І. Оспіщева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 366 с. : табл., мал.

1.99. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев; Ред. В. І. Оспіщев. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

1.100. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / П. К. Бечко [та ін.]. – Л. : Новий Світ–2000, 2011. – 345 с. – (Вища освіта в Україні).

1.101. Фінанси [Текст] : навч. –метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко [та ін.]. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 387 с.

1.102. Фінанси [Текст] : навчально-методичний посібник із контрольними завданнями / С. Є. Захарова, О. В. Костіна; Ред. Н. В. Король. – Киiв : НМЦ, 2003. – 116 с.

1.103. Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова ; Мін-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2008. – 611с.

1.104. Фінанси регіону [Текст]: навч. посібник / М. А. Коваленко, Т. О. Мацієвич, Г. М. Полевик, Н. В. Радванська; За ред. М. А. Коваленка. – Херсон: Олді – плюс, 2010. – 311 с.

1.105. Фінанси. Курс для фінансистів [Текст] : підруч. для студ. вузів / Львів. держ. фін. акад. ; за ред. : П. Ю. Буряка, О. Б. Жихор. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с.

1.106. Фінансова статистика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішина, І. І. Надточій, Г. М. Огорь. – Львів : Новий Світ–2000, 2011. – 359 с. – (Вища освіта в Україні).

1.107. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. / за ред. Л. К. Воронової. – К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

1.108. Фінансово-банківська статистика: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. заклад. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К. : Либідь, 2002. – 322 c. : іл.

1.109. Фрадинський О. А. Основи оподаткування [Текст]: навч. посібник / О. А. Фрадинський. – Львів: Новий світ–2000, 2010. – 344 с. – (Вища освіта в Україні)

1.110. Чала Н. Д. Бюджетна система [Текст]: навч. посібник / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.

1.111. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посібник/ С. В. Черкасова. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 496 с. – (Вища освіта в Україні)

1.112. Шевчик В. П. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шевчик ; Ред. Н. С. Бібік. – Киiв : НМЦ, 2002. – 258 с.

1.113. Щетинін А. І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 2-е вид., переробл. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

1.114. Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3–10.

2. Нормативна і довідникова література:

2.1. Бюджетний кодекс України: [Електронний ресурс] : Кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1328221035385428

2.2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1323883625103676

2.3. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://www.rada.gov.ua/konst/CONST1.HTM

2.4. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80/print1328221035385428

2.5. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1325674069183342

2.6. Положення про Пенсійний фонд України [Електронний ресурс] : Положення затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 384/2011 // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384/2011/print1328221035385428

2.7. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс] : закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VІ // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print1325674069183342

2.8. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 22 квітня 1993 року № 3125-ХIІ // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12/print1328221035385428

2.9. Про банки та банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14&p=1324830502254568.

2.10. Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету [Електронний ресурс] : Постанова затверджена Кабінетом Міністрів України та Національним банком України від 14 січня 1997 року № 13 // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/13-97-%D0%BF/print1328221035385428

2.11. Про Державне казначейство України [Електронний ресурс] : Положення затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011 // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/460/2011/print1328221035385428

2.12. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342

2.13. Про Державний бюджет України на 2011 рік [Електронний ресурс] : закон України від 23 грудня 2010 року № 2857-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17/print1328221035385428

2.14. Про Державний бюджет України на 2012 рік [Електронний ресурс] : закон України від 22 грудня 2011 року № 4282-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/print1328221035385428

2.15. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-ХIІ // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/print1328221035385428

2.16. Про державну податкову службу в [Електронний ресурс] : закон України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/509-12/print1328375243668801

2.17. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/print1328221035385428

2.18. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [Електронний ресурс] : закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/print1328221035385428

2.19. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] : закон України від 02 березня 2000 року № 1533-III // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14/print1328376490002836

2.20. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленими похованням [Електронний ресурс] : закон України від 18 січня 2001 року № 2240-III // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2240-14/print1328375243668801

2.21. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи [Електронний ресурс] : закон України від 8 липня 2011 року № 3668-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17/print1328221035385428

2.22. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80/print1328221035385428

2.23. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/print1328376490002836

2.24. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-ХIІ // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12/print1328375243668801

2.25. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/print1325674069183342

2.26. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1328221035385428

2.27. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : закон України від 20 травня 1999 року № 679-ХІV // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14&p=1324830502254568

2.28. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] : Положення затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011 // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011/print1328221035385428

2.29. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : Положення затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070/2011 // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011/print1328221035385428

2.30. Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3358-17/print1328221035385428

2.31. Про пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/print1328221035385428

2.32. Про Рахункову палату [Електронний ресурс] : закон України від 11 липня 1996 № 315/96-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80/print1328376490002836

2.33. Про систему валютного регулювання та валютного контролю [Електронний ресурс] : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93

2.34. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [Електронний ресурс] : закон України від 22 лютого 2001 року № 2272-III // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2272-14/print1328221035385428

2.35. Про страхування [Електронний ресурс] : закон України від 3 березня 1996 року № 85/96-ВР // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/print1325674069183342


 

2.36. Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року № 1349 // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1349-97-%D0%BF/print1328221035385428

2.37. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : закон України від 12 липня 2001 року № 2664-ІII // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту Верховної Ради України. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/print1325674069183342

2.38. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] : закон України від 20 вересня 2001 року № 2740-III // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2740-14/print1328221035385428

2.39. Про цінні папери і фондовий ринок [Електронний ресурс] : закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15&p=1326504805305459

2.40. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // База даних "Законодавство України"офіційного веб-сайту ВРУ. – Режим доступу до бази : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1322222479222251

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.023 с.)