Міжнародний ринок цінних паперівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародний ринок цінних паперівМасове вивезення капіталу багатонаціональними ком­паніями та банками за межі країни зумовлює створення тако­го особливого сегменту світового фінансового ринку, як міжнародний ринок цінних паперів. Нині цей сегмент світово­го фінансового ринку є сферою міжнародного інвестування, що прискорює процес економічного зростання більшості країн.

Міжнародний ринок цінних паперів - це ринок, на якому здійснюється переміщення фінансових зобов'язань та інстру­ментів у вигляді цінних паперів за межі країни шляхом купівлі-продажу з метою отримання прибутку. До цінних па­перів належать акції, облігації, похідні цінні папери (дерива-тиви), векселі, депозитарні розписки. Найчастіше на світово­му ринку капіталів обертаються, крім кредитних ресурсів, єврооблігації та євроакції.

Євроакції - це акції, які розміщуються на фінансових рин­ках інших країн. Вони можуть також котируватися на своєму національному ринку й одночасно на різних інших ринках, де вони можуть обертатися. Євроакції можуть обертатися на євроринку ікотируватись у світовому фінансовому центрі


Теорія фінансів


ТЕМА 8. Міжнародні фінанси


 


(наприклад у Лондоні) або в офшорній зоні. Ціна купівлі-про-дажу акцій встановлюється, як правило, в евровалютах.

Останнім часом деякі багатонаціональні корпорації (ТНК) активно емітують свої акції спеціально для продажу в інших країнах. Для цього вони вносять ці акції в курсові бюле* тені на біржах різних країн, що призводить до значних затрат. Тому ТНК для емісії й одночасного розміщення акцій на за­рубіжних ринках об'єднуються в синдикат. Часто євроакції ре­алізуються міжнародними банківськими синдикатами.

Єврооблігації - це боргові зобов'язання євроринку, які ви­пускаються позичальником для отримання довгострокової по­зики і можуть котируватись одночасно на фінансових ринках кількох країн. Єврооблігації в основному реалізуються в іно­земній для кредитора валюті, хоча для окремих кредиторів ва­люта може бути й національною. Єврооблігаційні позики мо­жуть розміщуватись емісійним синдикатом. Єврооблігації бу­вають з фіксованою відсотковою ставкою на весь період пози­ки та з плаваючою відсотковою ставкою (використовуються у період різких коливань відсоткових ставок).

Поряд з єврооблігаціями на світовому ринку боргових цінних паперів обертаються й інші інструменти. На сучасному етапі єврооблігаційні позики значно перевищують емісію інших боргових цінних паперів, що пояснюється їхньою особ­ливістю не прив'язуватися до певної території, наприклад як іноземні облігації.

Деякі порівняльні характеристики банківських кредитів та єврооблігацій наведені в (табл. 4).

Міжнародні ринки золота

На міжнародному ринку золота здійснюються операції купівлі-продажу його, що проводяться регулярно шляхом публічного продажу на золотих аукціонах. Золото на таких аукціонах реалізується з метою його промислового споживан­ня, придбання необхідної іноземної валюти, тезаврації та спе­куляції. Обіг золота відбувається також через депонування йо-


Таблиця 4. Порівняльні характеристики єврокредитів та єврооблігацій

 

Показники Основні характеристики єврокредитів Основні характеристики єврооблігацій
Сума позики Від 100 до 500 млн дол Від 50 до 10 тис. дол
Строки погашення Від 10 місяців до 12 років Від 5 до 15 років
Процентні ставки Проценти регулярно перегляда­ються, розраховуються на під­ставі базових ставок Ставка валютного ринку (фіксована), короткострокова ринкова ставка, індек­сована кожні 6 місяців (плаваюча)
Комісійні Виплачуються за управління, участь та обслуговування кредиту Виплачуються банку-керівнику консо­рціуму за розміщення та обслуговуван­ня єврооблігацій
Розміщення Видаються зарубіжним філіям банків, що розміщені в багатьох країнах світу Котируються на біржах Люксембурга, Лондона, Франкфурта
Доступ до фондів Доступ до коштів швидкий, право на завчасне погашення надається за умови виплати компенсації Приблизно через 6 тижнів після пере­дачі доручення керівникові консорціу­му

го в банку. Золото підлягає обов'язковому обміну на грошовий еквівалент за ринковою ціною. Такі операції оформлюються свідоцтвом - золотим сертифікатом.

Посередниками між покупцями та продавцями на ринку зо­лота виступають консорціуми банків, уповноважених здійсню­вати операції з металом. Вони також щоденно, а іноді кілька разів на день фіксують середньоринковий рівень ціни золота. Золото продається у вигляді зливків, монет, медалей, листів, пластинок, дроту та золотих сертифікатів. На світові ринки зо­лото потрапляє через дилерів - особливі фірми, які ще назива­ють фінансовою аристократією. Власне золотими дилерами є лише п'ять фірм на чолі з банківським домом Ротшильдів.

Залежно від режиму, який надає держава, ринки золота єсвітовими, внутрішніми вільними, місцевими контрольовани­ми, чорними. Нині перше місце за обсягом оборотів посідають ринки Лондона та Цюриха, які належать до категорії світових ринків золота.


Теорія фінансівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.016 с.)