Класифікація фінансових ринківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація фінансових ринківЗалежно від того, з яких позицій розглядаються фінансові угоди, фінансові ринки поділяються за певними ознаками.


Теорія фінансів


ТЕМА 11. Фінансовий ринок


 


За принципом оборотності виділяють ринок боргових зо­бов'язань і ринок власності. На ринку боргових зобов'язань (основними інструментами його є облігації) гроші купуються в обмін на зобов'язання повернути їх у визначений строк із ви­платою відсотка.

На ринку власності (основними інструментами його є акції) гроші купуються в обмін на право участі у власності емітента. Покупець, який отримав це право, стає співвласни­ком підприємства, має право брати участь у зборах акціонерів та одержувати дивіденди від прибутків підприємства.

За характером руху цінних паперів фінансовий ринок поділяється на первинний і вторинний. На первинному ринку продаються й купуються папери нових випусків, на вторинно­му - обертаються раніше випущені цінні папери.

Первинний ринок сприяє збільшенню капіталу й раціональному розподілу джерел нового інвестування. Вто­ринний ринок забезпечує гнучкість переміщення фінансових коштів, постійно підтримує раціональну структуру мережі інвесторів.

Вторинний ринок цінних паперів має особливо велике значення для економіки. Він забезпечує вільне переливання фінансових ресурсів між суб'єктами ринку.

За формою організації фінансові ринки поділяються на ор­ганізовані й розподільні (вуличні). Прикладом першого є біржі, де брокери - члени біржі, зустрічаються у торговому залі та укладають угоди. На біржах, як правило, продаються цінні папери обмеженого кола великих і фінансово надійних підприємств, які включено до біржового списку. Акції з цього списку називають обліковими. Бути внесеним у відповідний список - велика честь для компаній, для цього вони повинні відповідати певним вимогам щодо складу активів та біржової поведінки. Тому широке коло компаній торгує через другий тип ринку - „вуличний". Він являє собою розподілену комп'ютеризовану сітку брокерів і дилерів. Пошук клієнтів та


укладання угод здійснюється, як правило, по телефону. Фінансові посередники цього ринку спеціалізуються на кон­кретному виді цінних паперів.

Інструменти фінансового ринку

Для певного розуміння, як фінансовий ринок забезпечує перетік фінансових ресурсів від кредиторів до позичальників, доцільно розглядати інструменти, якими торгують на фінан­сових ринках.

Фінансовими інструментами ринку грошей є казна­чейські векселі, депозитні сертифікати, комерційні папери, банківські акцепти, угоди про зворотний викуп.

Перелічені зобов'язання є ліквідними внаслідок коротко­го строку погашення, найменш ризиковими і прибутковими інструментами фінансового ринку. їх основна перевага поля­гає у високій ліквідності, тобто можливості перетворюватися на готівку із найменшими витратами.

Казначейські векселі є короткостроковими зобов'язаннями держави, які випускаються терміном 3-6-9-12 місяців. Звичайно, казначейський вексель приносить доход власнику через початковий продаж зі знижкою (дисконтом), тобто при погашенні векселя буде отримана сума більша, ніж витрачена на його купівлю. Вважається, що це - надійний інструмент фінансового ринку, оскільки держава завжди знайде мож­ливість виконати свої зобов'язання. Наприклад, провести до­даткову емісію казначейських векселів, за рахунок якої пога­сити попередні емісії або підвищити податки.

В Україні випуском казначейських зобов'язань зай­мається Міністерство фінансів. їх емісія відбувається у бездо-кументарній формі - в електронному вигляді, а основними по­купцями є комерційні банки. Операції фізичних осіб із казна­чейськими зобов'язаннями не проводяться через нерозви­неність вітчизняного фінансового ринку.


Теорія фінансів


ТЕМА 11. Фінансовий ринок


 


Депозитні сертифікати є борговим інструментом, який банк продає вкладникам - юридичним особам. По ньому сила* чується відсоток, а при погашенні повертається вихідна ціна купівлі.

Цей інструмент є високоліквідним, оскільки за не­обхідності власник депозитного сертифікату може перепрода­ти його на вторинному ринку. Для фізичних осіб комерційні банки пропонують ощадні сертифікати. Ці інструменти вида­ються на певний строк або до запитання. Вони можуть бути іменними чи на пред'явника.

Як депозитні, так і ощадні сертифікати активно випуска­ються вітчизняними комерційними банками: Приватбанк, АППБ Аваль, Вабанк, Надра. Термін дії сертифікатів різний -ЗО, 90, 180, 270 та 360 днів. Багато банків дозволяють викори­стовувати відповідні інструменти як заставу під надання кре­дитів.

Комерційні папери - це короткострокові зобов'язання, що випускаються корпораціями з метою залучення коштів для фінансування поточних операцій. Обіг відповідного інстру­менту відбувається на фінансових ринках розвинутих країн.

Банківські акцепти являють собою вексель на банк, що ви­пущений фірмою, яка оплатить його на певну майбутню дату, і гарантується за певну винагороду банком, який акцептував його. Банківські акцепти покликані обслуговувати міжнарод­ну торгівлю, експортно-імпортні операції. У розвинутих країнах ці акцептовані векселі (за своїми функціями вони подібні до казначейських векселів) часто перепродаються на вторинному ринку зі знижкою.

Угоди про зворотний викуп є фінансовою інновацією, в якій казначейські векселі або інші державні цінні папери слу­гують заставою. Ці угоди укладаються на короткий і надкорот-кий термін, навіть на одну ніч. Саме вони є важливим джере­лом фінансових ресурсів для комерційних банків. Цей інстру­мент успішно використовується на фінансовому ринку,


оскільки застава, яка надається за позику, є високоліквідною й низько ризиковою, що в разі неповернення боргу дасть змогу кредиторові компенсувати витрати. На вітчизняному фінансо­вому ринку угоди про зворотний викуп укладає Національний банк України із найбільшими та великими банками у вигляді операцій РЕПО.

Фінансовими інструментами рину капіталів виступають: акції, облігації, муніципальні облігації, заставні. Усі названі інструменти випускаються в обіг на термін більше одного ро­ку. Вони є більш ризиковими, ніж інструменти ринку грошей і відповідно прибутковішими.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.005 с.)